Vantaan Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous 2018 ja yhtiön Fennovoima-hankkeeseen liittyviä vastuita koskeva selvitys

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-004965
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 57 §

Vantaan Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous 2018 ja yhtiön Fennovoima-hankkeeseen liittyviä vastuita koskeva selvitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Vantaan Energia Oy:n Fennovoima-hankkeeseen liittyviä vastuita koskevan selvityksen.

B

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Vantaan Energia Oy:n vuoden 2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksymään Fennovoima-hankkeeseen liittyviä vastuita koskevan selvityksen merkitsemisen tiedoksi.

Käsittely

Esteelliset: Jasmin Hamid

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Vantaan Energia Oy

Vantaan Energia Oy:n toimialana on sähkö-, lämpö- ja maakaasuliiketoiminta sekä muu energiahuolto ja niihin liittyvä tuotteiden valmistus ja kauppa, energiapalvelut sekä alan muu liiketoiminta.

Helsingin kaupunki omistaa 40 % yhtiön osakkeista ja Vantaan kaupunki 60 %.

Vantaan Energia -konserniin kuuluu emoyhtiön lisäksi Vantaan Energia Sähköverkot Oy. Konsernilla on omistuksia useissa osakkuusyhteisöissä sekä ns. Mankala-periaatteella toimivissa energiantuotantoyhtiöissä. Ydinvoimaomistuksia Vantaan Energia -konsernilla on Voimaosakeyhtiö SF:n ohella EPV Energia Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n kautta.

Vantaan Energia -konsernin vuoden 2017 liikevaihto oli 285 miljoonaa euroa, liikevoitto 55 miljoonaa euroa ja investoinnit 44 miljoonaa euroa.

Fennovoima-hanke

Fennovoima-hankkeen tarkoituksena on rakennuttaa Pyhäjoelle sähköteholtaan noin 1 200 megawatin AES-2006 -painevesireaktorilla varustettu ydinvoimala, Hanhikivi I. Laitoksen suunniteltu käyttöikä on 60 vuotta.

Hankkeen toteuttavan Fennovoima Oy:n omistus on jakautunut kahdelle omistajalle. Voimaosakeyhtiö SF omistaa 66 % ja RAOS Voima Oy 34 % yhtiön osakkeista. Vantaan Energia Oy:n omistusosuus Voimaosakeyhtiö SF:stä on noin 7,5 %.

Vantaan Energia Oy:n Fennovoima-hankkeeseen liittyviä vastuita koskeva selvitys

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 31.1.2018, § 31 valtuustoaloitevastauksen, jonka mukaan on tarpeellista käynnistää Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteinen selvitys Fennovoiman ydinvoimahankkeesta irtautumiseen liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä ja taloudellisten vaikutusten laajuudesta, koska on odotettavissa, että aloitteessa tavoitellulla irrottautumisella on olennaista taloudellista vaikutusta Vantaan Energia Oy:öön ja siten myös sen osakkeenomistajien omistusten arvoon.

Vantaan kaupunginvaltuustossa hyväksyttiin vastaavan sisältöinen aloitevastaus 22.1.2018.

Aloitevastauksen mukaisesti selvityksestä raportoidaan sen valmistumisen jälkeen kaupunginhallituksen konsernijaostolle, joka huolehtii kaupunkikonsernin konserniohjauksen ja -valvonnan täytäntöönpanosta sekä niiden toimivuudesta.

Vantaan Energia Oy:n Fennovoima-hankkeeseen liittyviä vastuita koskeva selvitys on tehty Helsingin ja Vantaan konserniohjauksesta vastaavien yksiköiden edustajien kesken yhteistyössä Vantaan Energia Oy:n kanssa kevään 2018 aikana. Liitteenä olevassa muistiossa kuvataan selvityksen keskeisiä havaintoja ja johtopäätöksiä Fennovoima-hankkeeseen liittyvät tiukat salassapitositoumukset huomioon ottaen. Muistio ei sisällä tietoja, jotka ovat salassa pidettäviä hankkeen osapuolien ja selvityksen tekemiseen osallistuneiden allekirjoittamien erillisten salassapitositoumusten nojalla. Muistio sisältää kuitenkin Vantaan Energia Oy:n liikesalaisuuksia ja on siten salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 20-kohdan perusteella.

Vantaan Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous 2018

Vantaan Energia Oy:n vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous pidetään 19.6.2018. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään Vantaan Energia Oy:n Fennovoima-hankkeeseen liittyviä vastuita koskeva selvitys.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää muun muassa toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia. Fennovoima-hankkeeseen liittyviä vastuita koskevaan selvitykseen liittyen yhtiökokousedustajalle annettavat toimiohjeet kuuluvat konsernijaoston annettaviksi.

Konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström antaa suullisen katsauksen Vantaan Energia Oy:n Fennovoima-hankkeeseen liittyviä vastuita koskevasta selvityksestä konsernijaoston kokouksessa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 14.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 55, 56 ja 57 (A) §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 57 (B), 58 ja 59 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
3. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
4. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 20 k., JulkL 24 § k 17
5. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 20 k.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.