Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointisuunnitelma ja arviointikertomus

HEL 2018-004974
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 42 §

Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointisuunnitelma

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä arviointisuunnitelman vuodelle 2018.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tehtäväänsä liittyen tarkastuslautakunnan tulee laatia arviointisuunnitelma.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 4 luvun 4 §:n mukaan tarkastusvirasto valmistelee tarkastuslautakunnan hyväksyttäväksi lautakunnan toimikauden kattavan toimintasuunnitelman ja vuosittaisen arviointisuunnitelman yhteistyössä lautakunnan kanssa.

Tarkastuslautakunta hyväksyi 12.12.2017 § 122 toimikauttaan koskevan toimintasuunnitelman, jossa linjattiin arvioinnin painopisteet kullekin vuodelle siten, että kaupunkistrategian pääkohdat tulevat arvioiduksi strategiakauden 2018-2021 aikana. Tarkastusvirasto on valmistellut huhtikuussa 2018 yhteistyössä lautakunnan kahden toimikunnan kanssa luonnoksen vuoden 2018 arviointisuunnitelmaksi. Va. tarkastusjohtaja esittelee arviointisuunnitelman sisältöä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 14.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

va. tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, johtava tuloksellisuustarkastaja, puhelin: +310931036545

minna.tiili@hel.fi