Helsingin kaupungin tilintarkastus 2018 sekä yhteenveto vuosien 2013-2017 tarkastushavaintojen seurannasta

HEL 2018-004986
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 41 §

Kaupungin tilintarkastajan työohjelma tilikaudelle 2018

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tilintarkastajan työohjelman tilikaudelle 2018.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto valitsi 10.4.2013 tarkastuslautakunnan tekemän esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin tilikausien 2013-2016 tilintarkastajaksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n. Hankintaan sisältyi optio tilikausiksi 2017 ja 2018, jonka käytöstä kaupunginvaltuusto päätti 11.5.2016. Tilintarkastusyhteisön vastuunalaisena tilintarkastajana toimii 14.11.2017 alkaen JHT, KHT Jorma Nurkkala.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 21 luvun 3 §:n mukaan tilintarkastajan on laadittava toimikauden kattava tarkastussuunnitelma ja vuosittain kullekin tilikaudelle työohjelma sekä toimitettava ne tarkastuslautakunnalle tiedoksi. Toimikauden 2017-2018 kattavan tarkastussuunnitelman lautakunta merkitsi tiedoksi kokouksessaan 12.9.2017.

Lautakunnan kokoukseen on kutsuttu vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Jorma Nurkkala ja JHT, HT Tuomas Koskiniemi selostamaan tilikauden 2018 työohjelmaa.

Tilikauden 2018 työohjelmaan sisältyy myös tarkastusviraston suorittamaa avustavaa tilintarkastusta, jonka sisältö on määritelty tarkastusviraston ja tilintarkastajan yhteistyönä laaditussa tarkastussuunnitelmassa. Tilintarkastajan työohjelma on salassa pidettävä (JulkL 24.1 § 15 k).

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 14.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

va. tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 15 k.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.