PKS-yhteisöraportit vuonna 2018

HEL 2018-005875
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 63 §

PKS-yhteisöraportti 1/2018

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi PKS-yhteisöjen seurantaraportin 1/2018.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Konserniohjauksen periaatteiden mukaan kaupunki seuraa PKS-yhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Kaupunginkanslia on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin raportissa luetelluista PKS-yhteisöistä vuoden 2018 ensimmäisen kolmanneksen osalta. Raportti on laadittu yhteisöittäin niiden toimittamien
tietojen perusteella.

Seurantaraportti on liitteenä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 03.07.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi