Hankinta, raitiovaunun sähkönsyöttöasemat Hernesaari ja Meilahti, Liikennelaitos

HEL 2018-005956
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 17 §

Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien urakoiden lisätöiden tilaaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti tilata Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien urakoihin seuraavat lisä- ja muutostyöt:

Sähköarina Oy:ltä tilataan sähköurakan lisätyöt LT1 – LT7 yhteensä enintään 28 062,34 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan

Lisäksi liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tarvittaessa tilaamaan lisä- ja muutostöitä Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien urakoihin edellä mainittujen lisä- ja muutostöiden lisäksi seuraavasti:

Rakennusurakkaan voidaan tilata lisä- ja muutostöitä Rakennus Oy Seppo Turuselta enintään 140.000,00 eurolla (alv 0%)

LVI-urakkaan voidaan tilata lisä- ja muutostöitä ISS Palvelut Oy:ltä enintään 10.000,00 eurolla (alv 0%)

Sähköurakkaan voidaan tilata lisä- ja muutostöitä Sähköarina Oy:ltä enintään 15.000,00 eurolla (alv 0%).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL järjesti rakennusurakasta tarjouskilpailun (10H18, 11.4.2018) Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemat.

14.6.2018 Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien:

- rakennusurakan Rakennus Oy Seppo Turuselta 892.800,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

- LVI-urakan ISS Palvelut Oy:ltä 71.865,00 euron arvonlisättömään kokonaishintaan.

- sähköurakan Sähköarina Oy:ltä 98.300,00 euron arvonlisättömään kokonaishintaan.

Johtokunta päätti lisäksi oikeuttaa HKL:n tilaamaan rakennusurakkaan liittyviä kaivuutöitä Rakennus Oy Seppo Turuselta 56.000,00 eurolla (alv 0 %).

Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien urakoiden lisä- ja muutostöiden enimmäisarvo tämän päätöksen jälkeen on yhteensä enintään 249.062,34 euroa (alv 0 %) ja urakoiden yhteenlaskettu kokonaisarvo siten 1.312.027,34 euroa (alv 0%).

Urakoiden edetessä on huomattu, että on välttämätöntä tilata suunnitelmiin kuulumattomia lisätöitä, jotta urakat voidaan viedä päätökseen.

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt Hernesaaren sähkönsyöttöaseman hankesuunnitelman 11.4.2017, § 56.

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt Meilahden sähkönsyöttöaseman hankesuunnitelman 11.4.2017, § 55.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 14.06.2018 § 107

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 01.02.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Kari Rossi, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 35728

kari.rossi@hel.fi