Maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus,12374, Kiinteistö Oy Helsingin Ilmalankatu 2

HEL 2018-006078
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 7

Kiinteistö Oy Helsingin Ilmalankatu 2 kanssa tehdyn maankäyttösopimuksen tarkistaminen (akm 12374)

Tonttipäällikkö

Päätös

Tonttipäällikkö päätti tarkistaa Helsingin kaupungin ja Kiinteistö Oy Helsingin Ilmalankatu 2 välisen 15.11.2018 allekirjoitetun sopimuksen (ED 4037) sopimuskorvausta koskevaa ehtoa seuraavasti:

Sopimuksen mukaista maankäyttökorvauksen maksuaikaa pidennetään siten, että korvaus tulee maksaa viimeistään 15.5.2021 entisen 15.5.2020 asemasta.

Muutoin noudatetaan sopimuksen (ED 4037) entisiä ehtoja.

Samalla tonttipäällikkö päätti oikeuttaa sopimukset ja toiminnanohjaus-tiimin tiimipäällikön tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoittamaan edellä mainitun sopimuksen tarkistamisen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia ja täydennyksiä.

(MA117-9)

Päätöksen perustelut

Kaupunki ja Kiinteistö Oy Helsingin Ilmalankatu 2 (jäljempänä Maanomistaja) ovat 15.11.2018 allekirjoittaneet asemakaavan muutosehdotukseen nro 12374 liittyvän maankäyttösopimuksen, jossa osapuolet ovat sopineet maanomistajan osallistumisesta yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.

Sopimuksessa Maanomistaja sitoutuu suorittamaan kaupungille korvausta 6 683 000 euroa. Korvaus tulee maksaa kahdentoista kuukauden kuluessa siitä, kun kaava on saanut lainvoiman. Rahakorvausta korotetaan sen nykyarvon säilyttämiseksi sopimuksen allekirjoittamishetkestä maksupäivään saakka kahdella (2) prosentilla vuodessa.

Asemakaavan muutos on saanut lainvoiman 15.5.2019. Sopimusehtojen mukaan korvaus tulisi maksaa viimeistään 15.5.2020.

Maanomistajan edustaja on hakenut kirjeellä 20.1.2020 sopimuskorvauksen maksamiselle lisäaikaa siten, että korvaus suoritetaan viimeistään 15.5.2021.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunnan 15.5.2018 (§224) tekemän päätöksen mukaan tonttipäällikkö päättää palvelun vastuualueeseen kuuluvista korvauksista.

Päätös tullut nähtäväksi 18.02.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Kirsi Federley, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley@hel.fi

Päättäjä

Sami Haapanen
tonttipäällikkö

Liitteet (pdf)

1. Hakemus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.