Maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus,12374, Kiinteistö Oy Helsingin Ilmalankatu 2

HEL 2018-006078
Ärendet har nyare handläggningar
§ 7

Kiinteistö Oy Helsingin Ilmalankatu 2 kanssa tehdyn maankäyttösopimuksen tarkistaminen (akm 12374)

Tomtchef

Päätös

Tonttipäällikkö päätti tarkistaa Helsingin kaupungin ja Kiinteistö Oy Helsingin Ilmalankatu 2 välisen 15.11.2018 allekirjoitetun sopimuksen (ED 4037) sopimuskorvausta koskevaa ehtoa seuraavasti:

Sopimuksen mukaista maankäyttökorvauksen maksuaikaa pidennetään siten, että korvaus tulee maksaa viimeistään 15.5.2021 entisen 15.5.2020 asemasta.

Muutoin noudatetaan sopimuksen (ED 4037) entisiä ehtoja.

Samalla tonttipäällikkö päätti oikeuttaa sopimukset ja toiminnanohjaus-tiimin tiimipäällikön tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoittamaan edellä mainitun sopimuksen tarkistamisen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia ja täydennyksiä.

(MA117-9)

Päätöksen perustelut

Kaupunki ja Kiinteistö Oy Helsingin Ilmalankatu 2 (jäljempänä Maanomistaja) ovat 15.11.2018 allekirjoittaneet asemakaavan muutosehdotukseen nro 12374 liittyvän maankäyttösopimuksen, jossa osapuolet ovat sopineet maanomistajan osallistumisesta yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.

Sopimuksessa Maanomistaja sitoutuu suorittamaan kaupungille korvausta 6 683 000 euroa. Korvaus tulee maksaa kahdentoista kuukauden kuluessa siitä, kun kaava on saanut lainvoiman. Rahakorvausta korotetaan sen nykyarvon säilyttämiseksi sopimuksen allekirjoittamishetkestä maksupäivään saakka kahdella (2) prosentilla vuodessa.

Asemakaavan muutos on saanut lainvoiman 15.5.2019. Sopimusehtojen mukaan korvaus tulisi maksaa viimeistään 15.5.2020.

Maanomistajan edustaja on hakenut kirjeellä 20.1.2020 sopimuskorvauksen maksamiselle lisäaikaa siten, että korvaus suoritetaan viimeistään 15.5.2021.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunnan 15.5.2018 (§224) tekemän päätöksen mukaan tonttipäällikkö päättää palvelun vastuualueeseen kuuluvista korvauksista.

Detta beslut publicerades 18.02.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Kirsi Federley, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley@hel.fi

Beslutsfattare

Sami Haapanen
tonttipäällikkö

Bilagor

1. Hakemus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.