Kaupunginkanslian hallinto-osaston yksiköiden päälliköiden sijaisuudet 15.6.2018 alkaen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-006107
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 7

Kaupunginkanslian hallinto-osaston yksiköiden päälliköiden sijaisuudet 15.6.2018 alkaen

Hallintojohtaja

Päätös

Hallintojohtaja päätti, että hallinto-osaston yksiköiden päälliköiden estyneenä tai poissa ollessa sijaisena toimivat:

Hallintomenettely, hallintopäällikkö

 1. sijaisena johtava asiantuntija, hallintomenettelyn tuki
 2. sijaisena johtava asiantuntija, Ahjo-järjestelmän kehittäminen

Oikeuspalvelut, kaupunginlakimies

 1. sijaisena johtava kaupunginasiamies, hallinto- ja palvelussuhteet -tiimi
 2. sijaisena johtava kaupunginasiamies, rakentaminen ja vahingonkorvaukset -tiimi
 3. sijaisena johtava kaupunginasiamies, sopimukset ja hankinnat -tiimi
 4. sijaisena johtava kaupunginasiamies, yhteisöt ja verot -tiimi.

Tiedonhallinta, tiedonhallintapäällikkö

 1. sijaisena johtava asiantuntija, informaatiopalvelu
 2. sijaisena johtava asiantuntija, kaupunginarkisto

Turvallisuus- ja valmiusyksikkö, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö

 • sijaisena valmiuspäällikkö

Virastopalvelut, virastopalvelupäällikkö

 1. sijaisena palveluesimies, virastopalvelu
 2. sijaisena palveluesimies, aula- ja turvapalvelu

Tämä päätös on voimassa 15.6.2018 alkaen toistaiseksi ja korvaa hallintojohtajan 29.5.2018 tekemän päätöksen § 6.

Päätöksen perustelut

Kaupunginkanslian 1.6.2018 voimaan tulevan toimintasäännön kohdan 9.4 mukaan osaston päällikkö päättää yksiköiden päälliköiden ja tarvittaessa muiden esimiesten sijaistusjärjestyksestä. Sijaistuspäätös on tarkistettu vastaamaan 1.6.2018 aloittavaa organisaatiota. Päätöstä on päivitetty 15.6.2018 tiedonhallintapäällikön sijaistuksen osalta.

31.5.2018 saakka kaupunginlakimies on ollut hallintosäännön 5 luvun 3 §:n tarkoittama kaupunginkanslian muu johtava viranhaltija. Kaupunginlakimiehen sijaisuuden hoitamisesta on määrännyt kansliapäällikkö hallintosäännön 5 luvun 10 §:n nojalla. Oikeuspalvelut-osaston yhdistyttyä 1.6.2018 lukien hallinto-osastoon kaupunginlakimies ei ole enää hallintosäännön 5 luvun 3 §:n mukainen kaupunginkanslian muu johtava viranhaltija. 1.6.2018 alkaen kaupunginlakimies toimii hallinto-osaston yhden yksikön eli oikeuspalveluiden päällikkönä.

Päätös tullut nähtäväksi 20.06.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 76004

mari.tammisto@hel.fi

Päättäjä

Juha Summanen
hallintojohtaja