Tytäryhteisöille kaupungin talousarviossa asetettavat tulostavoitteet vuodelle 2019

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-006174
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 72 §

Tytäryhteisöille kaupungin talousarviossa asetettavat tulostavoitteet vuodelle 2019

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi liitteen mukaisen esityksen tytäryhteisöille kaupungin talousarviossa asetettaviksi tulostavoitteiksi vuodelle 2019.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä vs. kansliapäällikön neljännen esityksen kokouksen kuudentena asiana.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuuston 17.5.2017, § 241 hyväksymässä Helsingin kaupungin konserniohjeessa todetaan muun muassa, että tytäryhteisöjen strategista suunnittelua ohjaa osaltaan kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio ja -suunnitelma. Kaupungin talousarvion yhteydessä valtuusto hyväksyy mahdolliset tytäryhteisöille asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Hallintosäännön 1 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on muun muassa tehdä esityksiä omistajapolitiikan linjauksista ja konserniohjauksen periaatteista sekä tytäryhteisöille ja -
säätiöille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Lisäksi konsernijaosto seuraa ja valvoo tytäryhteisöjen ja -säätiöiden toimintaa sekä niille asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Kaupunkistrategiassa vuosille 2017-2021 kaupunkikonsernin omistajapolitiikassa kaupungin omistamisen ja määräysvallan tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoitteita. Omistajuudella ja määräysvallalla tulee saavuttaa taloudellista ja/tai toiminnallista hyötyä pitkällä aikavälillä. Toimintaympäristön muuttuessa ja palvelutuotannon vaihtoehtojen lisääntyessä kaupungin oman organisaation ja kaupunkikonsernin rakennetta tarkastellaan avoimesti sen varmistamiseksi, että kaupungin toimintojen ja palvelujen kokonaisuus on järjestetty tarkoituksenmukaisesti.

Vuoden 2019 talousarvion käsittelyä varten valmistellut ehdotukset tytäryhteisökohtaisiksi tulostavoitteiksi ovat liitteenä. Tavoite-ehdotukset on valmisteltu kaupunginkansliassa yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä ao. yhteisöjen kanssa. Taulukossa on näkyvissä myös vuodelle 2017 asetetut tulostavoitteet ja niiden toteutuminen / toteutumatta jääminen sekä vuodelle 2018 asetetut tulostavoitteet.

Tytäryhteisöt raportoivat talousarviossa asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta osana tytäryhteisöraportointia. Toteutumatta jääneistä sitovista tulostavoitteista tytäryhteisöjen on annettava selvitys siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.08.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi