Raide-Jokerin kehitysvaiheen optioon liittyvien hankkeiden suunnittelutehtävien tilaaminen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-006501
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 121 §

Raide-Jokerin kehitysvaiheen optioon liittyvien hankkeiden suunnittelutehtävien tilaaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti ottaa käyttöön Raide-Jokerin option koskien hankinnan kehitysvaiheen (KAS–vaiheen) aikaisia Raide-Jokeriin liittyvien hankkeiden suunnittelutehtäviä YIT Rakennus Oy:n, Ramboll Finland Oy:n, VR-Track Oy:n ja Sitowise Oy:n muodostamalta konsortiolta niin, että KAS-vaiheen aikaisista suunnittelutehtävistä Helsingin kaupungille aiheutuva kustannusosuus on yhteensä enintään 2.500.000,00 euroa (alv 0 %).

Vielä johtokunta päätti merkitä tiedoksi hankintaan liittyen seuraavaa:

 • Kaikki kehitysvaiheeseen liittyvien hankkeiden kohteet sijaitsevat Helsingin kaupungin alueella, välillä Pitäjänmäki - Itäkeskus niin, että hankinnan kohteet on esitetty esityslistan liiteselvityksessä (liite 1).
 • Palveluntuottajat laskuttavat Raide-Jokeriin liittyvien hankkeiden kehitysvaiheen suunnittelua koskevan suunnittelutyön kustannukset toteutuneiden tuntien mukaisesti kokonaisuudessaan HKL:ltä.
 • HKL puolestaan laskuttaa hankintapäätöksen suunnittelukustannukset kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimiala (KYMP):lta noudattaen esityslistan liiteselvityksessä olevaa osapuolten sopimusta (liite 2).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta on hankintapäätöksellään 29.6.2017 (§ 67) valinnut Raide-Jokerin suunnittelijaksi Ramboll Finland Oy:n, Sito Oy:n sekä VR Track Oy:n muodostaman yhteenliittymän. Liikenneliikelaitoksen johtokunta on päätöksellään 26.10.2017 (§ 67) valinnut Raide-Jokerin toteuttajaksi VR Track Oy:n ja YIT Rakennus Oy:n muodostaman yhteenliittymän. Liikenneliikelaitos (HKL) on johtokunnan tekemien hankintapäätösten nojalla allekirjoittanut Raide-Jokerin em. suunnittelu- ja toteuttajayhteenliittymien kanssa ns. allianssimalliin perustuvan hankkeen kehitysvaiheen hankintasopimuksen.

HKL:n kilpailuttamaan Raide-Jokerin suunnittelua koskevaan kilpailutukseen sisältyi optiona tilaajalle oikeus tilata Raide-Jokeriin liittyvien hankkeiden suunnittelua yhteensä enintään 3.000.000,00 euroa (alv 0 %). Nämä liittyvät hankkeet voivat sisältää esimerkiksi yleisen alueen suunnittelua. HKL on kartoittanut Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kanssa näiden liittyvien hankkeiden suunnittelutehtävien laajuutta ja sisältöä. Kaupunkiympäristön toimialajohtaja on tehnyt suunnittelutehtäviä koskevan päätöksen 20.6.2018 (§ 16).

Johtokunnalle esitetään, että se ottaa käyttöön Raide-Jokerin liittyvien hankkeiden suunnittelun option, jonka nojalla tilattavat suunnittelutyöt HKL laskuttaa kaupunkiympäristön toimialalta kehitysvaiheen allianssisopimuksen ja sen kaupallisen mallin mukaisia laskutusperusteita noudattaen. Päätettävän option nojalla tehtävän tilauksen kustannukset jaetaan Helsingin ja Espoon välillä tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti aiheuttamisperiaatteen mukaan.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Kaupunkiympäristön toimialajohtaja 20.06.2018 § 16

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä toimialan ja Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) välisen sopimuksen Raide-Jokerin kehitysvaiheen (KAS–vaiheen) hankkeiden suunnittelutehtävien tilaamisesta. Samalla toimialajohtaja päätti oikeuttaa maankäyttöjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen sekä tilaamaan sopimuksen mukaiset Raide-Jokerin kehitysvaiheen (KAS–vaiheen) hankkeiden suunnittelutehtävät HKL:ltä.

KAS-vaiheen aikaisista suunnittelutehtävistä Helsingin kaupungille (kaupunkiympäristön toimialalle) aiheutuva kustannusosuus on yhteensä enintään 2 600 000 euroa (alv. 0 %).

Sopimuksen kohteet sijaitsevat Helsingin kaupungin alueella, välillä Pitäjänmäki−Itäkeskus. Kohteet on esitetty tarkemmin sopimuksen liitteenä olevassa liittyvät hankkeet listauksessa (liite 2). Raide-Jokerin KAS-vaiheen sopimuksessa tilaajana on HKL, joka edustaa Helsingin kaupunkia. HKL:n kilpailuttamaan Raide-Jokerin suunnittelua koskevaan kilpailutukseen sisältyy optiona tilaajalle oikeus tilata Raide-Jokeriin liittyvien hankkeiden suunnittelua, jotka sisältävät yleisten alueiden suunnittelua.

Palveluntuottajat laskuttavat Raide-Jokerin liittyvien hankkeiden kehitysvaiheen suunnittelua koskevan suunnittelutyön kustannukset toteutuneiden tuntien mukaisesti kokonaisuudessaan HKL:ltä. HKL laskuttaa nämä suunnittelu-kustannukset kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalta allekirjoitettavan sopimuksen (liite 1) ehtojen mukaisesti.

Sopimus kaupunkiympäristön toimialan ja HKL:n välillä voidaan allekirjoittaa sen jälkeen, kun HKL on tehnyt päätöksen Raide-Jokerin option käyttöönotosta koskien hankinnan kehitysvaiheen (KAS–vaiheen) aikaisia Raide-Jokeriin liittyvien hankkeiden suunnittelu-tehtäviä ja päätös lainvoimainen.

Lisätiedot

Ville Reihe, projektipäällikkö, puhelin: 310 38803

ville.reihe@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.08.2018

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 09 310 34707

juha.saarikoski@hel.fi

Nina Sundell, hankintapäällikkö, puhelin: 09 310 35701

nina.sundell@hel.fi