Helsingin kaupungin vammaisneuvoston määräraha

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-006708
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 9

Helsingin kaupungin vammaisneuvoston määräraha

Hallintojohtaja

Päätös

Vs. hallintojohtaja päätti myöntää vuoden 2018 talousarvion kohdalta 15001, Toimielinten toimintakustannukset kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikön käytettäväksi 8000 euroa vammaisneuvoston toimintaan (projektinumero 10500100010303).

Lisäksi vs. hallintojohtaja päätti, että määrärahan käytöstä on tehtävä selvitys 31.01.2019 mennessä.

Päätöksen perustelut

Kansliapäällikkö päätti 22.1.2018 § 24 kaupunginkanslialle osoitettujen keskitetysti maksettavien menojen jaosta osastoille. Osastojen päälliköt vastaavat määrärahan käytöstä kaupunginkanslian toimintasäännön määräyksiä noudattaen.

Vammaisneuvosto on Helsingin kaupungin ja sen alueella toimivien vammaisjärjestöjen ja yhteisöjen lakisääteinen vaikuttamistoimielin. Vammaisneuvosto tekee aloitteita ja antaa lausuntoja toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan liittyvissä asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen ja päivittäisestä toiminnoista suoriutumisen ja palvelujen kannalta. Neuvostossa eri vammaryhmien vammaisjärjestöedustajat, kaupungin virkamiehet ja luottamushenkilöt pohtivat vammaisia kuntalaisia koskevia asioita ja etsivät yhdessä toimivia ratkaisuja esteettömään sekä nykyistä yhdenvertaisempaan ja tasa-arvoisempaan yhteiskuntaan.

Kaupunginkanslian osallisuus ja neuvonta – yksikkö vastaa vammaisneuvoston esittely- ja sihteeritehtävistä, muistion pitämisestä kokouksista sekä vanhusneuvoston toiminnan kannalta tarpeellisista järjestelyistä jäsenten erityistarpeet huomioiden.

Vammaisneuvosto hakee toimintaansa määrärahaa 8000 euroa ajalle vuodelle 2018. Määrärahalla katetaan vammaisneuvoston viestinnästä, kokouksista, seminaareista, tapahtumista, asiantuntijapalkkioista, vierailuista ja muistamisista aiheutuvia kuluja.

Vuonna 2017 oli kevätkaudelle (1.1.–31.5.2017) myönnetty 3 500 euroa, josta käytettiin 243,64 euroa. Syyskaudella menot olivat 1075,59 euroa. Vuoden 2017 menot olivat yhteensä 1319,23 euroa.

Päätös tullut nähtäväksi 20.06.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Titta Reunanen, alueosallisuuden päällikkö, puhelin: 09 310 23437

titta.reunanen@hel.fi

Päättäjä

Juha Summanen
Hallintojohtaja