Valtuutettu Elina Moision aloite toipumiskoulun rakentamisesta sisäilmasta sairastuneille lapsille ja opettajille

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-006853
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 105 §

Valtuutettu Elina Moision aloite toipumiskoulun rakentamisesta sisäilmasta sairastuneille lapsille ja opettajille

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mari Rantasen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus päättää katsoa valtuutettu Elina Moision aloitteen loppuun käsitellyksi.

Sulje

Valtuutettu Elina Moisio ja 13 muuta allekirjoittajaa esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää tarvetta rakentaa kaupunkiin yksi sisäilmaturvallinen toipumiskoulu sisäilmasta sairastuneille oppilaille ja opettajille.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ja kaupunkiympäristön toimiala huolehtivat koulutilojen sisäilmaturvallisuudesta yhteistyössä siten, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala määrittää tarvitsemiensa tilojen määrän ja toiminnalliset tarpeet ja kaupunkiympäristön toimiala vastaa tarvittavien tilojen hankinnasta, toteutuksesta sekä yllä- ja kunnossapidosta. Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa priorisoidaan tarvittavien uusien tilojen ja perusparannusten kiireellisyysjärjestys vuosittaisen investointiraamin puitteissa.

Kaupunki hakee parempaa rakentamisen laatua myös uusilla rakentamisen malleilla ja kokeiluilla. Rakentamisen laadun kehittäminen ja valvonta sekä rakennusten suunnitelmallinen yllä- ja kunnossapito on sisäilmaturvallisuuden kannalta erityisen tärkeää. Valmisteilla olevassa kiinteistöstrategiassa, siihen liittyvässä sisäilmaohjelmassa ja kiinteistöstrategian toimenpideohjelmassa määritetään ne toimenpiteet ja vastuut, joilla palvelutilojen korjausvelka saadaan pienenemään.

Sisäilmasta johtuvaa oireilua epäiltäessä on tärkeää, että tieto kulkee mahdollisimman nopeasti kiinteistössä tehtävien tutkimusten ja tarvittavien korjausten aloittamiseksi. Oireilevien hoitopolkuja ja yhteistyötä terveydenhuollon kanssa vahvistetaan. Tarvittaessa oireilevalle lapselle tai aikuiselle tarjotaan mahdollisuus siirtyä toiseen toimipisteeseen tai toimipisteelle osoitetaan väistötilat tehtävien korjausten ajaksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on lausunnossaan todennut, ettei se kannata aloitteessa ehdotetun toipumiskoulun rakentamista. Kaupunginhallitus on yhtä mieltä lautakunnan kanssa siitä, että erillisen toipumiskoulun sijaan on tärkeää keskittyä tavoittelemaan sitä, että kaikki oppimisen tilat ovat toimintaan soveltuvia, terveellisiä ja turvallisia.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua. Vastaus on annettava kahdeksan kuukauden kuluessa aloitteen jättämisestä. Vastaus on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Sulje

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.12.2018 § 282

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei pidä kannatettavana valtuutettu Elina Moision ja allekirjoittaneiden tekemää aloitetta, jossa ehdotetaan, että kaupunki selvittää, onko kaupungissa tarvetta rakentaa toipumiskoulu sisäilmasta sairastuneille oppilaille ja opettajille. Ehdotetun toipumiskoulun sijaan lautakunta korostaa, että kaikki toimialan oppimisen tilat tulee olla toimintaan soveltuvia, terveellisiä ja turvallisia sekä toteaa seuraavaa:

Sisäilmasta johtuvaa oireilua epäiltäessä on tärkeää noudattaa toimialan ohjeistusta ja ilmoittaa epäilyistä oppilashuoltoon ja työterveyteen, että tieto saadaan mahdollisimman nopeasti kunnossapitoon kiinteistössä tehtävien tutkimusten ja tarvittavien korjausten aloittamiseksi. Tarvittaessa oireilevalle lapselle tai aikuiselle tarjotaan mahdollisuus siirtyä toiseen toimipisteen tai toimipisteelle osoitetaan väistötilat tehtävien korjausten ajaksi.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjestää suomen- ja ruotsinkielisiä palveluja päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa, leikkipuistoissa, perusopetuksen kouluissa, lukioissa, ammattiopistoissa ja työväenopistoissa; yhteensä yli 700:ssa toimipisteessä.

Kaupungin roolijaon mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimiala määrittää tarvitsemiensa tilojen määrän sekä niiden toiminnalliset tarpeet ja kaupunkiympäristön toimiala vastaa tarvittavien tilojen hankinnasta, toteutuksesta sekä yllä- ja kunnossapidosta. Yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa laadittavassa talonrakennuksen investointiohjelmassa priorisoidaan uusien tarvittavien tilojen ja perusparannusten kiireellisyysjärjestys vuosittaisen investointiraamin puitteissa. Käytettävissä olevat varat ja resurssit eivät ole vastanneet kiinteistöjen korjaustarvetta, mikä näkyy korjattavien palvelurakennusten huonona kuntona ja kasvavana korjausvelkana.

Toteutettavien uudis- ja korjaushankkeiden määrä vaihtelee vuosittain. Määrärahojen lisääminen mahdollistaa useamman vuosittaisen korjaushankkeen lisäämisen talonrakennusohjelmaan ja kaikkein huonokuntoisempien kiinteistöjen korvaamisen uusilla. Myös uusilla rakentamisen malleilla ja kokeiluilla kaupunki hakee parempaa rakentamisen laatua. Lautakunta pitääkin erityisen tärkeänä juuri rakentamisen laadun kehittämistä ja valvontaa toteutettavissa kohteissa sekä rakennusten riittävää, suunnitelmallista yllä- ja kunnossapitoa. Toimialalla tämä tarkoittaa ylläpitosiivoukseen panostamista ja mahdollisesti sen lisäämistä, mikä tulee huomioida budjetoinnissa. Lisäksi haettaessa sisäilmaongelmiin liittyviä ratkaisuja on terveydenhoidon asiantuntijoiden roolia syytä vahvistaa.

Helsingin kaupungin valmisteilla olevassa kiinteistöstrategiassa, siihen liittyvässä sisäilmaohjelmassa ja kiinteistöstrategian toimenpideohjelmassa määritetään ne toimenpiteet ja vastuut, joilla palvelutilojen korjausvelan kasvu pysäytetään ja saadaan pienenemään.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot

Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi