Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n osakkeiden lunastusoikeuden käyttämättä jättäminen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-007216
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 71 §

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n osakkeiden lunastusoikeuden käyttämättä jättäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti, ettei kaupunki käytä lunastusoikeuttaan Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n osakkeisiin nro:t 126 -130 luovutuksessa, jossa Korson Linkki ry:n omistamat osakkeet siirtyvät vastikkeetta Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry:n kautta Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry:lle.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toimialaan kuuluvat kestävään kulutukseen, jätteen synnyn ehkäisyyn, tavaran kierrätykseen ja jätteiden hyötykäyttöön liittyvät toiminnat. Yhtiön tarkoitus on yleishyödyllinen, yhtiö ei pyri voiton tuottamiseen osakkeenomistajille.

Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 51,30 prosenttia ja yhtiö kuuluu tytäryrityksenä kaupunkikonserniin.

Taustaa

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toimitusjohtaja ilmoitti 19.6.2018 päivätyllä kirjeellä, että Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n yhtenä omistajana ollut Korson Linkki ry on lopettanut toimintansa 7.3.2016. Purkautuminen kävi toimitusjohtajan mukaan ilmi vasta nyt, kun Korson Linkki ry:ltä tiedusteltiin suostumusta yhtiökokouksessa 19.4.2018 käsiteltyyn yhtiöjärjestyksen muutokseen.

Korson Linkin tarkoituksena oli ennen purkautumistaan siirtää osakkeet vastikkeetta Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry:n kautta Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry:lle. Asiasta ei tehty aikanaan virallista ilmoitusta Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:lle, joten yhtiön osakas- ja ääniluettelossa on ollut merkittynä Korson Linkki ry:n nimi, vaikkei yhdistystä ole tosiasiassa ollut enää olemassa.

Korson Linkki ry on omistanut viisi (5) kanta-sarjan osaketta (nro:t 126-130), jotka tuottavat yhteensä 100 ääntä yhtiön yhtiökokouksessa. Yhtiön kaikkien osakkeiden kokonaislukumäärä on 2 923 kappaletta ja kokonaisäänimäärä on 57 738 ääntä.

Korson Linkki ry:n, Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry:n ja Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry tahtotilana on ollut, että osakkeet voisivat siirtyä Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry:lle.

Yhtiö tiedustelee Helsingin kaupungilta, että antaako se etukäteisen sitoumuksen siitä, ettei se tee lunastusvaatimusta, jolloin osakkeet voisivat siirtyä Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry:lle.

Lopuksi

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä määritellyn lunastuslausekkeen mukaan kaikilla kantasarjan osakkeenomistajilla on mahdollisuus tehdä lunastusvaatimus asiassa.

Kaupungin kannalta on tarkoituksenmukaista olla käyttämättä yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeutta ottaen huomioon kaupungin omistusosuus, siirtyvien osakkeiden määrä sekä osakkeiden vastaanottajataho.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää muun muassa osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.08.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi