Korvaushakemus presidentinvaalien 2018 vaalilautakuntiin ja toimikuntiin

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-007311
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 12

Korvaushakemus presidentinvaalien 2018 vaalilautakuntiin ja toimikuntiin

Hallintojohtaja

Päätös

Hallintojohtaja päätti, että 28.1.2018 pidettyjen presidentinvaalien yhteydessä vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin jäseniä nimenneille ryhmille maksetaan osallistumislistan mukaisesti 12 euroa jäsentä ja varajäsentä kohti, enintään 17 928 euroa, korvauksena vaalien yhteydessä em. henkilöiden nimeämisestä aiheutuneesta ylimääräisestä toimistotyöstä.

Kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 15001, Toimielinten toimintakustannukset pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi, projektinumerolta 1050010003 (= Toimielimet, muut menot).

Päätöksen perustelut

Vaalilainsäädännön mukaan kaupungin on asetettava vaaleja varten vaalilautakunnat ja -toimikunnat, joiden jäsenet edustavat tasapuolisesti eri poliittisia näkemyksiä.

Vaalilautakuntien jäsenten hakemisesta huolehtivat puolueiden helsinkiläiset piiri- ja kunnallisjärjestöt. Tästä aiheutuu sekä työtä että kustannuksia puolueiden piiritoimistoille.

Vaalilautakuntiin jäseniä asettaneet piirijärjestöt hakevat korvaushakemuksella 21.6.2018 korvausta presidentinvaalien 28.1.2018 vaalilautakuntien ja -toimikuntien organisoimisesta aiheutuneista kuluista, 12 euroa/jäsen ja varajäsen.

Kansliapäällikkö on päättänyt (24 § 22.1.2018), että ta-kohdan 15001, toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi, määrärahojen käytöstä päättää hallintohallinto-osasto.

Päätös tullut nähtäväksi 18.12.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

, puhelin:

Soile Maunula, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 71337

soile.maunula@hel.fi

, puhelin:

Liitteet (pdf)

2. Presidentinvaalit 2018_Puolueiden edustajien toteutuneet lukumäärät lautakunnissa ja toimikunnissa

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.