Jäsenen nimeäminen Kiinteistö Oy Torpparinmäentien korttelitalo -nimisen yhtiön hallitukseen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-007510
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 69 §

Jäsenen nimeäminen Kiinteistö Oy Torpparinmäentien korttelitalo -nimisen yhtiön hallitukseen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Kiinteistö Oy Torpparinmäentien korttelitalo –nimisen yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Marjut Rantapuron.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä vs. kansliapäällikön seitsemännen esityksen kokouksen kolmantena asiana.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 35. kaupunginosan korttelin nro 35108 tonttia nro 1 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettua korttelitaloa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Taustaa

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti 29.6.2017, § 7 ostaa Kiinteistö Oy Torpparinmäen Korttelitalossa sijaitsevan noin 256 m²:n suuruisen seurakuntatilan hallintaan oikeuttavat osakkeet nro:t 1-234 Helsingin seurakuntayhtymältä.

Kaupan tarkoituksena oli saattaa koko kiinteistöosakeyhtiön osakekanta kaupungin omistukseen, jotta kaupunki voisi kehittää kiinteistöä osana alueen palvelutilaverkkoa ja kokonaan kaupungin käyttöön tulevana päiväkoti- ja/tai koulurakennuksena joko laajalla peruskorjauksella tai
korvaavana uudisrakennuksena.

Kaupanteon jälkeen kaupungin omistusosuus yhtiön osakkeista on kasvanut 82,8 prosentista 100 prosenttiin.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 5.3.2018, § 18 nimetä hallituksen jäsenet ja varajäsenet kaupungin tytäryhteisöihin. Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo –nimisen yhtiön hallituksen varajäseneksi valittiin tuolloin Marjut Rantapuro. Kaupungin omistusosuuden yhtiön osakkeista kasvaessa 100 prosenttiin, kaupungilla on oikeus nimetä kaikki hallituksen varsinaiset jäsenet.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.08.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi