Informaatio turvallisuuspalvelujen hankinnasta vuosille 2019 - 2024

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-007719
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 122 §

Informaatio turvallisuuspalvelujen hankinnasta vuosille 2019 - 2024

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL:n sopimus nykyisen turvallisuuspalveluja tuottavan Palmia liikelaitoksen kanssa päättyy 31.10.2019.

Hankinta on laajuudeltaan mittava. Tällä hetkellä toimeksiannossa työskentelee noin 170 henkilöä ja hankinnan arvo on suuruusluokkaa 7.000.000 euroa vuodessa. Lisäksi HKL käyttää muita turvallisuuspalveluja tuottavia yrityksiä kohteissa, joiden palvelut eivät sisälly nykyiseen Palmian sopimukseen. Nyt käynnistyvässä hankinnassa on myös tarkoitus kartoittaa, mitä turvallisuuspalveluja voidaan yhdistää tulevaan palvelusopimukseen.

Hankinta toteutetaan erikseen sovittavassa yhteistyössä Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran kanssa.

Hankintamalliksi on valittu neuvottelumenettely ja sopimusmalliksi puitesopimusmalli. Tavoitteena on laatia puitesopimus yhden tai useamman palveluntuottajan kanssa. Tämän tavoitteena on mahdollistaa palvelujen osakokonaisuuksien kilpailuttaminen sopimuksen voimassaolon aikana.

Hankinnasta järjestetään tiedotustilaisuus 28.8.2018 turvallisuuspalveluja tuottaville yrityksille.

Hankinnan etenemisestä ja valmistelusta annetaan tarkempi esittely johtokunnan kokouksissa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.08.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätietojen antaja

Kai Kalmari, turvallisuuspäällikkö, puhelin: 09 310 35343

kai.kalmari@hel.fi