Finlandia-talo Oy:n ajankohtaiskatsaus

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-008379
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 73 §

Finlandia-talo Oy:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Finlandia-talo Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Finlandia-talo Oy:n toimitusjohtaja Johanna Tolonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Finlandia-talo Oy:n tehtävänä on vuokrata tilojaan sekä tilaisuuksiin liittyviä palveluja tilaisuuksien järjestäjille sekä itse järjestää kokous-, kongressi-, konsertti- ja juhlatapahtumia.

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa 2018 seuraavat tavoitteet:

Sitova tavoite: Yhtiö varautuu kiinteistön peruskorjaukseen.

Muut tavoitteet:

  • Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla
  • Kiinteistön lämpöenergian kulutus suhteessa tapahtumien määrään lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta
  • Sijoitetun pääoman tuotto säilyy edellisen vuoden tasolla.

Finlandia-talo Oy:n toimitusjohtaja Johanna Tolonen antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jarmo R. Lehtinen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.08.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL 24 § k 17

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.