Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n varsinainen yhtiökokous 7.11.2018

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-008508
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 70 §

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n ylimääräinen yhtiökokous 30.8.2018

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n 30.8.2018 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja kehotti samalla kaupungin edustajaa hyväksymään esityslistalla olevat asiat hallituksen esityksen mukaisesti.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä vs. kansliapäällikön kahdeksannen esityksen kokouksen neljäntenä asiana.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab ylläpitää ruotsinkielistä ammattioppilaitos Prakticumia. Kaupunki omistaa tällä hetkellä yhtiön osakkeista 19 %. Muut osakkeenomistajat ovat Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland r.f., Sydkustens landskapsförbund r.f., Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit sekä Kirkkonummen ja Sipoon kunnat.

30.8.2018 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa on tarkoitus päättää luovutussopimuksesta, jonka mukaan Inveonin, ylläpitäjä Östra Nylands yrkesinstitut, koulutustoiminta siirtyy Prakticumiin, ylläpitäjä Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 17.11.2016 on käsitelty Inveonin toiminnan siirtymistä Prakticumiin ja aiesopimuksen tekemistä.

Nyt on kysymys asian jatkovalmistelun pohjalta syntyneestä tarkasta luovutussopimuksesta.

Luovutussopimuksen kohdassa 5 on todettu osakeannin järjestämisestä itäuusmaalaisille kunnille, Porvoo, Loviisa, Lapinjärvi ja Myrskylä. Osakeannin yhteydessä lasketaan liikkeelle 400 uutta osaketta. Tämän johdosta Helsingin kaupungin omistusosuus pienenee 19 %:sta 12,7 %:iin. Osakeantia ei ole käsitelty aikaisemmin. Kohdassa 5 on myös todettu hallituspaikkojen kasvattamisesta kahdeksasta kymmeneen.

Ammatillisen koulutuksen näkökulmasta yhdistymistä voidaan pitää kannatettavana.

Asia tuodaan päätettäväksi konsernijaostoon, koska luovutussopimuksen mukaan on tarkoitus järjestää osakeanti, jolloin kaupungin omistusosuus pienenee. Helsingin kaupungilla säilyy kuitenkin yksi hallituspaikka.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.08.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36185

hilkka.tapiolinna@hel.fi

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.