Studiotec Oy:n hankintaoikaisuvaatimus kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan päätökseen 11.7.2018 § 36, keskustakirjasto Oodin AV-laiteurakka

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-008871
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 158 §

Studiotec Oy:n hankintaoikaisuvaatimus kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan päätökseen 11.7.2018 § 36, keskustakirjasto Oodin AV-laiteurakka

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä Studiotec Oy:n oikaisuvaatimuksen keskustakirjasto Oodin AV-laiteurakkahankintaa koskevasta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan päätöksestä 11.7.2018, 36 §.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan päätös 11.7.2018, 36 § poistettiin, ja hankintaoikaisu toteutettiin ratkaisemalla asia uudelleen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan erillisellä päätöksellä
28.8.2018, 157 §.

Lautakunta päätti lisäksi, että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Taustasäännökset

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä.

Hankintalain 132 §:n mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin. Päätöksen tai ratkaisun oikaiseminen ei edellytä asianosaisen suostumusta.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 § 3 momentin mukaan lautakunnan, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee lautakunta.

Hankintaoikaisuvaatimus

Keskustakirjasto Oodin AV-laiteurakan kilpailutuksessa (HEL 2018-005216) tarjouksen jättänyt Studiotec Oy on esittänyt oikaisuvaatimuksen määräajassa. Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on liitteenä. Studiotec Oy on saattanut asian myös käsiteltäväksi markkinaoikeuteen 24.7.2018 vireille tulleella valituksella.

Studiotec Oy pyytää oikaisuvaatimuksessaan, että hankintayksikkö korjaa hankintaoikaisulla virheellisen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan päätöksen 11.7.2018, 36 § ja ottaa Studiotec Oy:n tarjouksen tarjousvertailuun.

Hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta hankintayksikkö on hallintolain mukaisesti varannut valituksi tulleelle Electro Waves Oy:lle asianosaisena tilaisuuden lausua asiasta. Electro Waves Oy:n lausuma kokonaisuudessaan on liitteenä.

Hankintamenettely

Hankinta toteutettiin avoimena menettelynä julkaisemalla EU-hankintailmoitus sähköisessä ilmoituskanava HILMA:ssa 4.5.2018.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valintaperusteena oli hankintalain 93 § 1 momentin mukaan hinnaltaan halvin tarjous.

Määräaikaan mennessä saapui neljä (4) tarjousta: Atea Finland Oy, Caverion Suomi Oy - AV-tekniikka, Electro Waves Oy ja Studiotec Oy. Atea Finland Oy:n, Caverion Suomi Oy - AV-tekniikan ja Studiotec Oy:n tarjoukset hylättiin tarjouspyynnön vastaisina.

Hankintapäätöksen jälkeen havaittiin, että tarjousten teknisten vaatimusten arviointiperusteita on sovellettu virheellisesti. Mikäli vaatimuksia sovellettaisiin yhdenmukaisesti, se johtaisi Studiotec Oy:n tarjouksen arvioimiseen tarjouspyynnön mukaiseksi ja sen hyväksymiseen tarjousvertailuun.

Studiotec Oy:n esittämä oikaisuvaatimus voidaan hyväksyä, sillä tarjouspyynnönmukaisuuden uudelleen arviointi sekä uusi tarjousvertailu on suoritettu. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta poisti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan päätöksen 11.7.2018, 36 § ja toteutti hankintaoikaisun ratkaisemalla asian uudelleen hankintayksikköaloitteisella oikaisupäätöksellä 28.8.2018.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.09.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 146 §

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätietojen antaja

Anna Koskinen, lakimies, puhelin: 09 310 28007

anna.koskinen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Studiotec Oy, oikaisuvaatimus päätökseen 11.7.2018, 36 §
2. Electro Waves Oy, lausuma 6.8.2018

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.