Hankinta, meluesteen rakennusurakka, Kulosaaren silta, Liikenneliikelaitos (HKL)

HEL 2018-009199
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 91 §

Kulosaaren sillan meluesteen rakennusurakkaa koskevat lisätyöt 1, 5, 7 ja 8

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana Kreate Oy:llä Kulosaaren sillan meluesteen rakennusurakkaan liittyvät lisätyöt 1, 5, 7 ja 8 tarjousten mukaisesti yhteensä enintään 222.057,70 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Nyt tilattavan lisätyön ja hinnan jakautuminen:

 • Lisätyö 1: Lisäteräslevyt paaluhattujen alle, yhteensä 5.881,50 euroa (alv 0 %).
 • Lisätyö 5: Töiden keskeytyksestä aiheutuvat kustannukset (YSE §35), 39.011,00 euroa (alv 0 %).
 • Lisätyö 7: Lisäpaalut, lisäpilarit sekä tartuntalevyt, yhteensä 4.558,00 euroa (alv 0 %).
 • Lisätyö 8: Meluesteen päälle rakennettava kulkutie turvakaiteella sekä alaslaskutikkailla, väistötilojen rakentaminen, yhteensä 172.607,20 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan nyt tehtävien lisä- ja muutostöiden jälkeen urakkaan vielä lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 55.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) järjesti tarjouskilpailun (33H/18, 26.6.2018) Kulosaaren sillan meluesteen rakennusurakasta siten, että tarjouskilpailun ratkaisuperusteena oli halvin hinta. Halvimman hinnan perusteluna oli laadun huomioiminen soveltuvuusvaatimuksissa. Tarjouskilpailussa halvimman hinnan antoi Kreate Oy.

Urakka käsittää Kulosaaren sillan itäpuolelle metroradan pohjoispuolelle rakennettavan matalan meluesteen. Työkohde alkaa sillalla olevasta metroradan meluesteestä ja jatkuu nykyisestä esteestä noin 240 metriä itään päin.

Lisätyö nro 1 on päätetty tilata sen vuoksi, että muutetulla työtavalla poistetaan riski maa-ainesten sortumiseen kourun tai ratapölkyn alta kaivuutyön aikana.

Lisätyö nro 5 on päätetty tilata sen vuoksi, koska rakentamistyöt jouduttiin keskeyttämään urakoitsijasta johtumattomasta syystä ja YSE:n mukaan tilaaja on velvollinen korvaamaan keskeytyksestä aiheutuneet kulut.

Lisätyö nro 7 on päätetty tilata sen vuoksi, että suunnitellun paalun kohdalla sijaitsee kaapeleita ja lisäpaalujen asentamisen vuoksi kaapeleita ei tarvitse siirtää.

Lisätyö nro 8 on päätetty tilata sen vuoksi, että huolto- ja kunnossapitohenkilökunnan poistuminen radalta ja matkustajien poistuminen junasta on turvallista ja hätäpoistumistieratkaisut täyttävät pelastusviranomaisten vaatimukset.

Aikaisemmat päätökset:

Toimitusjohtajan päätös 77 §, 5.9.2018: 341.600,00 euroa (alv 0 %), rakennusurakka
Toimitusjohtajan päätös 67 §, 18.4.2019: 10.100,00 euroa (alv 0 %), lisätyö nro 9

Hankinnan toteutunut kokonaiskauppahinta on nyt käsittelyssä olevan lisähankinnan jälkeen yhteensä enintään 573.757,70 euroa (alv 0 %), josta lisätöiden osuus on 232.157,70 euroa (alv 0 %). Lisäksi työvaltuutusta on jäljellä tämän päätöksen perusteella 55.000,00 euroa (alv 0 %).

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 18.04.2019 § 67

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Kreate Oy:ltä Kulosaaren sillan meluesteen rakennusurakkaan liittyvän lisätyön 9 yhteensä enintään 10.100,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisätyö laskutetaan seuraavin veloitushinnoin (alv 0 %):

 • Kiskopyöräkaivinkone    900,00 €/työvuoro
 • Turvamies                      550,00 €/työvuoro
 • Työnjohto                       600,00 €/työvuoro
 • Mittaus                           550,00 €/työvuoro
 • Rakennusammattimies  450,00 €/työvuoro

Veloitushinta sisältää työvuoron, joka sijoittuu yöaikaan 23:00 - 4:30.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) järjesti tarjouskilpailun (33H/18, 26.6.2018) Kulosaaren sillan meluesteen rakennusurakasta. Tarjouskilpailussa halvimman hinnan antoi Kreate Oy.

Urakka käsittää Kulosaaren sillan itäpuolelle metroradan pohjoispuolelle rakennettavan matalan meluesteen. Työkohde alkaa sillalla olevasta metroradan meluesteestä ja jatkuu nykyisestä esteestä noin 240 metriä itään päin.

Nyt tilattava lisätyö on päätetty tilata sen vuoksi, että meluesteen rakentamisen esteenä oleva nykyinen kaapelikouru saadaan siirrettyä pois meluesteen tieltä. Kaapelikouru on huonokuntoinen, minkä vuoksi se siirron yhteydessä uusitaan. Varsinaisen kaapelikourun uusimistyön suorittaa HKL:n kunnossapito, mutta seuraavat työvaiheet / henkilöresurssit on tilattava Kreate Oy:ltä johtuen HKL:n resurssien puutteesta:

 • kourun kansien nosto ja pois siirtäminen sekä turvamies (arvioitu kesto 1 - 2 työvuoroa)
 • Helenin kaapelien ja HKL:n kuitukaapelien siirtotöiden aikana Kreatelta turvamies (arvioitu tarve 5 työvuoroa) sekä kiskopyöräkaivinkone (arvioitu tarve 3 työvuoroa)
 • lisäksi työvuoroissa voi olla tarpeen käyttää Kreatelta työnjohtoa, mittausta sekä rakennusammattimiestä

Aikaisemmat päätökset:

Toimitusjohtajan päätös 77 §, 5.9.2018: 341.600,00 euroa (alv 0 %)

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 351.700,00 euroa (alv 0 %).

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 05.09.2018 § 77

Lisätiedot

Jan Koskenmäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 35399

jan.koskenmaki@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.05.2019

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja kotikunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamies, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehen allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Kimmo Reiman, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 78449

kimmo.reiman@hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 34879

eeva.lindroos@hel.fi