Pysäkkikatoskilpailutus – korkeatasoiset pysäkit

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-009240
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 139 §

Pysäkkikatoskilpailutus – korkeatasoiset pysäkit

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Helsingin pysäkkikatosprojektin korkeatasoisten pysäkkien hankesuunnitelman, jonka kustannuksien enimmäismäärä on 1,3 miljoonaa euroa (alv 0 %).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankkeessa kehitetään pysäkkikilpailutusprojektissa valitun pysäkkioperaattorin JCDecaux Finland Oy:n (JCDecaux) kanssa korkeatasoisia pysäkkejä solmitun Helsingin joukkoliikenteen pysäkkikatoksia koskevan yhteistyösopimuksen (Yhteistyösopimus) mukaisesti. Hankesuunnitelma käsittää 22 korkeatasoisen pysäkkikatoksen (Premium–pysäkki) toteuttamisen.

HKL:n on tehnyt JCDecaux’n kanssa Yhteistyösopimuksen 13.7.2017 johtokunnan päätöksen 29.6.2017 (§ 30) mukaisesti. Yhteistyösopimus käsittää seuraavat toteutettavat (peruskorjattavat) pysäkkikatokset:

 • normaalimittainen pysäkkikatos 1100 kpl
 • kapeampi pysäkkikatos 350 kpl
 • päädytön pysäkkikatos 40 kpl

Yhteistyösopimuksen mukaisesti HKL voi sopimuskauden aikana tilata edellä mainittujen perustoimitukseen kuuluvien pysäkkikatosten lisäksi pysäkkikatoksia JCDecaux’n tarjouskilpailussa antaman tarjouksen yksikköhintaluettelon mukaisesti. JCDecaux’n tarjous sisälsi korkeatasoisen Premium-pysäkin.

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteena on kehittää ja rakentaa yhteistyössä JCDecaux’n kanssa JCDecaux’n tarjouksessa luonnosasteella olleesta Premium-katoksesta Helsingin joukkoliikennetarpeisiin soveltuva katosmalli, joka on suurempi ja paremmin palveleva kuin pysäkkikatosten perusmallit. Katostyyppiä on tarkoitus sijoittaa liikenteen solmukohtiin.

Kehittämisen kustannuksista on sovittu JCDecaux’n kanssa Yhteistyösopimuksessa siten, että operaattori vastaa Premium-katosmallin kehittämiskustannuksista ja HKL tilaa valmiit Premium-pysäkit 40 000 euron (alv 0 %) kappalehintaan.

Pysäkkien kunnossapito kuuluu Yhteistyösopimuksen mukaisesti JCDecaux’lle.

Premium-pysäkkien ensivaiheen sijoituskohteet ovat:

H2401 Hakaniemi
H2403 Hakaniemi
H0308, H0251 Hakaniemi: raitiovaunupysäkkien "keskilaituri"
H4300 Herttoniemi(M)
H1944 Pirkkolantie (myös kaukoliikenne)
H1945 Pirkkolantie (myös kaukoliikenne)
H4423 ja H4413 Kontulankaari
H3444 Ala-Malmin tori
H3563 Malmin asema (myös runkolinjapysäkki)
H3263 Malmin tori
H3245 ja H3224 Meripihkatie
H0420 Katajanokan terminaali
H3266 Malmin sairaala
H2176 Telekatu
H2178 Päijänteentie
H2041 Rautatientori

Lisäksi varaudutaan kolmen nyt nimeämättömän Premium-pysäkin toteuttamiseen.

Kustannus-hyötyarvio

Yhteistyösopimuksen myötä HKL saa pysäkkioperaattorin mainosmyynnistä osan, joka muodostaa yli 80 miljoonan euron tulot sopimuskauden aikana. Korkeatasoiset pysäkit ovat osa sopimuskokonaisuutta, jossa JCDecaux vastaa katosten ylläpidosta ja toteuttamisesta.

Yhteistyösopimuksen myötä pysäkkien sähkönkulutus on siirtynyt JCDecaux’n vastattavaksi. Edelleen Yhteistyösopimuksen myötä JCDecaux’n kanssa on sovittu tehtäväksi lukuisia kehityksiä ja parannuksia ja edelleen kehittää palvelua sekä peruspysäkeillä että Premium-pysäkeillä.

Projektin rajaukset

JCDecaux hankkii Premium-pysäkkejä varten tarvittavat rakennus-/ toimenpideluvat ja mahdolliset kaivuu- ja liikennejärjestelyluvat.

JCDecaux huolehtii kaikista Premium-pysäkkeihin liittyvistä toimenpiteistä, kuten tarpeellisten perustusten ja anturoiden tekemisestä, sähköasennustöistä syöttökaapeleineen sekä katoksen asentamisen jälkeisestä pohjan päällystämisestä.

Edellä mainitut JCDecaux’n vastuut sisältyvät Premium-pysäkkien yksikköhintaan.

JCDecaux’n tulee tehdä Premium-pysäkkien toteutus siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa joukkoliikenteen ja katualueen käyttäjille. JCDecaux vastaa myös pysäkin tilapäisistä järjestelyistä Premium-pysäkkien toteuttamisen ajan.

Rahoitussuunnitelma

Premium-pysäkkien hinta on 40 000 euroa/kpl. HKL:n, Helsingin kaupungin ja HSL:n yhteisen kehitysryhmän kokouksessa on Solmu-selvityksen perusteella määritetty maksimissaan 22 katoksen paikka. Siten uusien Premium-katoksien kustannus on 880 000 euroa. Lisäksi hankkeessa varaudutaan rakennuttajan kustannuksilla, rakentamismuutoksilla ja hankevarauksilla siten, että projektin arvioidut kokonaiskustannukset ovat maksimissaan 1,3 miljoonaa euroa.

Premium-pysäkkien vaikutus käyttötalouteen, pois lukien pysäkkikatossopimuksen HKL:lle tuomat tuotot, ovat poistot investoinnista sekä pääomakustannus. 20 vuoden poistoajalla 1,3 miljoonan euron investointi aiheuttaa vuosittain n. 65 000 euron poistokustannukset. Pääomalle laskettu 4% tuotto-odotus on 52 000 euroa.

Selvyyden vuoksi todetaan, että HKL:n johtokunnan 9.6.2016 hyväksymä pysäkkikatoshankkeen hankesuunnitelma ei käsittänyt nyt päätettävänä olevan korkeatasoisten pysäkkien pysäkkikatoskokonaisuuden toteuttamista. Tässä päätöksessä käynnistettiin sittemmin jo päättynyt pysäkkikatosten kilpailutus sekä hyväksyttiin mahdollisuus osallistua peruspysäkkikatosten investointeihin enintään 5 miljoonan euron arvosta.

HKL:n johtokunta on lisäksi päättänyt 29.6.2018 (§ 30) oikeuttaa HKL:n tilamaan yhteistyösopimuksen perusteella lisä- ja muutostöitä (lisäkatoksia ym.) yhteistyösopimuksen hinnaston ja muiden ehtojen mukaisesti sopimuskaudella enintään 2.110.000,00 eurolla. Premium-katosten toteutus, JCDecaux’lle maksettavien kustannusten osalta, tullaan toteuttamaan kyseisen lisä- ja muutostyövaltuutuksen puitteissa.

Vaikutukset metro- tai raitioliikenteeseen

Muutostyöt aiheuttavat muutoksia pysäkkien käytettävyyteen, jotka kuitenkin pyritään minimoimaan. Yhteistyösopimuksessa on sovittu, että JCDecaux’n tulee tehdä yksittäisen pysäkkikatoksen toteutus siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa joukkoliikenteen ja katualueen käyttäjille. JCDecaux vastaa myös pysäkin tilapäisistä järjestelyistä pysäkkikatosten toteutuksen ajan.

Ympäristövaikutukset

Projektissa pyritään käyttämään energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä työtapoja ja materiaaleja. Premium-pysäkkien valaistus tehdään mm. energiaa säästävällä LED-valaistuksella.

Kustannukset

Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 1.300.000 euroa, joka muodostuu seuraavasti:


Aikataulu

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.10.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Jan Koskenmäki, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 35399

jan.koskenmaki@hel.fi