Vahingonkorvaus, sähkökatko, Mäkelänkatu 2, Vallila 6.9.2018, Ravintola Stadin Tähti, Oy Swarn Ltd

HEL 2018-009459
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 9

Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan päätös koskien esinevahinkoa 6.9.2018 Mäkelänkadulla

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hylätä hakijan vahingonkorvaushakemuksen perusteettomana päätöksestä jäljempänä ilmenevien seikkojen nojalla.

Pöytäkirjanote Staran kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia asian tiedottamisesta asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Hakemuksen mukaan hakijan ravintolassa olivat sähköt katkenneet 6.9.2018 klo 01.00 yöllä. Staran työmaalla Vääksynkujalla kaivinkone oli kauhallaan vaurioittanut syöttökaapelia, jonka kautta välillisesti vaatimuksen tekijän omistuksessa oleva ravintola saa sähkönsä. Hakija ilmoittaa, että hän joutui sähkökaapeliosuman seurauksena sulkemaan välittömästi ravintolansa ja pakastimessa olevat lounasruuat olivat sulaneet. Hakija vaatii täten Staraa korvaamaan vuoden 2018 vahingosta aiheutuneet kustannukset pilalle menneet pakasteruokien arvon 660,00 euroa, ravintolan ruokamyynnin väheneminen sekä kahden työntekijän palkat 1.841,00 euroa, vaatimuksen mukaan yhteensä 2.501,00 euroa.

Kyseisen ravintolan läheisyydessä Vääksynkujalla Stara kaupunkitekniikan rakentaminen on tehnyt kadun perusparantamiseen liittyviä töitä syyskuussa 2018. Työyksikön selvityksen mukaan työmaalla sattui kyseiseen aikaan sähkökaapelivaurio kaivutöiden yhteydessä. Sähkönsyöttökaapeli ei mennyt suoraan ko. ravintolaan, vaan se on toiminut isomman alueen syöttökaapelina. Työmaa oli ollut välittömästi yhteydessä Heleniin ja vika oli saatu korjattua saman yön aikana. Työmaalla ei ole ollut tietoa välillisesti aiheutuneista sähkökatkoksista eikä niiden pituudesta. Sähkökaapelin omistaja Helen on perinyt vahingosta sille aiheutuneet kulunsa välittömästä vahingosta kaivuu-urakoitsijalta, jolla on ollut asianmukainen toiminnalleen vastuuvakuutus.

Hakijalle aiheutui niin sanottu välillinen vahinko, jonka aiheuttaja on ollut ulkopuolinen alihankkija. Kaupunkitekniikan rakentamiselle ei ole ilmoitettu muista alihankkijan toiminnan yhteydessä muista samalla alueella aiheutuneista vahingoista. Selvityksessä on todettu, että sähkönsyöttökaapelilla ei ole suoraa yhteyttä hakijan ravintolaan, vaan laajemmalle alueelle, joten alihankkijan harjoittamalla toiminnalla ei voinut olla välitöntä yhteyttä hakijan ilmoittamaan vahinkotapahtumaa. Myöskään ravintolan sähkölaitevian vaikutusta tapahtuneeseen ei voida sulkea pois.

Staralle ei ole syntynyt korvausvastuuta, koska asiassa on selvitetty, että kaivuutoiminnasta aiheutuneista vahingoista on ollut ensisijaisessa vastuussa aliurakoitsija, jolla on ollut vahinkotapahtumien varalle vastuuvakuutus. Näyttövelvollisuus aiheutuneen vahingon määrästä ja siitä korvausvastuussa olevasta tahosta on hakijalla. Koska asiassa on jäänyt osoittamatta väitetyn vahinkotapahtuman ja vahingon aiheuttajan välinen syy-yhteys, Staralle ei myöskään näillä tiedoilla ole voinut syntyä korvausvastuuta.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan päätös korvausasiassa ei ole kaupunkia juridisesti sitova oikeudellinen ratkaisu, vaan kaupungin kannanotto hakijan korvausasiaan. Mikäli hakija haluaa saada korvausasiasta kaupunkia oikeudellisesti sitovan ratkaisun, hänen tulee haastaa kaupunki Helsingin käräjäoikeuteen sillä tavoin kuin vastapuoli riita-asiassa haastetaan.

Päätös tullut nähtäväksi 04.03.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti@hel.fi

Päättäjä

Jouko Laakso
yksikönjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Vahingonkorvausvaatimus
2. Vahingonkorvausvaatimuksen saate

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.