Hankinta, turvakassan ja setelilaskimen ja niihin liittyvän ylläpitopalvelun hankinnan optiokauden käyttöönotto ajalle 16.11.2018-16.11.2019, Talpa

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-009519
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 18

Hankinta, turvakassan ja setelilaskimen ja niihin liittyvän ylläpitopalvelun hankinnan optiokauden käyttöönotto ajalle 16.11.2018-16.11.2019, Talpa

Toimitusjohtaja

Päätös

Toimitusjohtaja päätti turvakassan ja setelilaskimen ja niihin liittyvän ylläpitopalvelun hankinnan ensimmäisen optiokauden käyttämisestä ajalla 16.11.2018-16.11.2019

Päätöksen perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja on päätöksellä HEL 2015-006601 §22 8.10.2015 hyväksynyt Intermarketing Oy:n (yhtiön nimi on 21.12.2017 alkaen ollut Loomis Value Solutions Oy) tarjouksen turvakassan ja setelilaskimen ja niihin liittyvän ylläpitopalvelun hankinnasta kolmeksi vuodeksi ajalle 16.11.2015-16.11.2018. Päätöksen mukaan hankintaan kuuluu yhden vuoden pituinen optiokausi.

Päätöksen mukaan Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja valtuutettiin päättämään erikseen suoraa hankintaa käyttäen ensimmäisen optiokauden käyttöönotosta ennen perussopimuskauden päättymisestä. Perussopimuskausi päättyy 16.11.2018. Päätöksen liitteenä on Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan päätös 8.10.2015, jonka liitteenä on Intermarketing Oy:n (yhtiön nimi on 21.12.2017 alkaen ollut Loomis Value Solutions Oy) 16.11.2015 allekirjoittama hankintasopimus liitteineen.

Päätös tullut nähtäväksi 14.09.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Pasi Rauhaniemi, vs. osastopäällikkö, puhelin: 09 310 25250

pasi.rauhaniemi@hel.fi

Päättäjä

Tuija Kuivalainen
toimitusjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 20 k.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.