Hankinta, turvakassan ja setelilaskimen ja niihin liittyvän ylläpitopalvelun hankinnan optiokauden käyttöönotto ajalle 16.11.2018-16.11.2019, Talpa

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-009519
Ärendet har nyare handläggningar
§ 18

Hankinta, turvakassan ja setelilaskimen ja niihin liittyvän ylläpitopalvelun hankinnan optiokauden käyttöönotto ajalle 16.11.2018-16.11.2019, Talpa

Verkställande direktör

Päätös

Toimitusjohtaja päätti turvakassan ja setelilaskimen ja niihin liittyvän ylläpitopalvelun hankinnan ensimmäisen optiokauden käyttämisestä ajalla 16.11.2018-16.11.2019

Päätöksen perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja on päätöksellä HEL 2015-006601 §22 8.10.2015 hyväksynyt Intermarketing Oy:n (yhtiön nimi on 21.12.2017 alkaen ollut Loomis Value Solutions Oy) tarjouksen turvakassan ja setelilaskimen ja niihin liittyvän ylläpitopalvelun hankinnasta kolmeksi vuodeksi ajalle 16.11.2015-16.11.2018. Päätöksen mukaan hankintaan kuuluu yhden vuoden pituinen optiokausi.

Päätöksen mukaan Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja valtuutettiin päättämään erikseen suoraa hankintaa käyttäen ensimmäisen optiokauden käyttöönotosta ennen perussopimuskauden päättymisestä. Perussopimuskausi päättyy 16.11.2018. Päätöksen liitteenä on Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan päätös 8.10.2015, jonka liitteenä on Intermarketing Oy:n (yhtiön nimi on 21.12.2017 alkaen ollut Loomis Value Solutions Oy) 16.11.2015 allekirjoittama hankintasopimus liitteineen.

Detta beslut publicerades 14.09.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Pasi Rauhaniemi, vs. osastopäällikkö, puhelin: 09 310 25250

pasi.rauhaniemi@hel.fi

Beslutsfattare

Tuija Kuivalainen
toimitusjohtaja

Bilagor

1. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.