Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla nuorisopalvelukokonaisuuden kulttuurisen nuorisotyön yksikön vastaaville tuottajille

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-009841
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla nuorisopalvelukokonaisuuden kulttuurisen nuorisotyön yksikön vastaaville tuottajille

Nuorisotyön aluepäällikkö

Päätös

Läntisen nuorisotyön aluepäällikkö päätti oikeuttaa liitteessä 1 olevat työsuhteessa olevat henkilöt toteuttamaan toimintaan liittyviä hankintoja 24.9.2018 lähtien edellyttäen, että

  • toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa varten käytettävissä määrärahaa
  • toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen
  • hankinnan arvonlisätön arvo ei ylitä liitteessä työntekijän kohdalla mainittu euromäärää
  • hankinnan toteutuksessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muuta annettua ohjeistusta
  • henkilö työskentelee Kulttuurisessa nuorisotyöyksikössä vastaavan tuottajan tehtävässä

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymän (22.6.2016, 196 §) hallintosäännön luvun 8 mukaan hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla.

Päätös tullut nähtäväksi 28.09.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Merja Hovi, suunnittelija, puhelin: 09 310 89054

merja.hovi@hel.fi

Minna Kaljunen, ts. toiminnanjohtaja, puhelin: 09 31023470

minna.kaljunen@hel.fi

Päättäjä

Tiina Hörkkö
nuorisotyön aluepäällikkö

Liitteet (pdf)

1. liite1_vastaavien tuottajien hankintavaltuudet

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.