Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla nuorisopalvelukokonaisuuden kulttuurisen nuorisotyön yksikön vastaaville tuottajille

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-009841
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3

Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla nuorisopalvelukokonaisuuden kulttuurisen nuorisotyön yksikön vastaaville tuottajille

Områdeschefen

Päätös

Läntisen nuorisotyön aluepäällikkö päätti oikeuttaa liitteessä 1 olevat työsuhteessa olevat henkilöt toteuttamaan toimintaan liittyviä hankintoja 24.9.2018 lähtien edellyttäen, että

  • toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa varten käytettävissä määrärahaa
  • toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen
  • hankinnan arvonlisätön arvo ei ylitä liitteessä työntekijän kohdalla mainittu euromäärää
  • hankinnan toteutuksessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muuta annettua ohjeistusta
  • henkilö työskentelee Kulttuurisessa nuorisotyöyksikössä vastaavan tuottajan tehtävässä

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymän (22.6.2016, 196 §) hallintosäännön luvun 8 mukaan hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla.

Detta beslut publicerades 28.09.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Merja Hovi, suunnittelija, puhelin: 09 310 89054

merja.hovi@hel.fi

Minna Kaljunen, ts. toiminnanjohtaja, puhelin: 09 31023470

minna.kaljunen@hel.fi

Beslutsfattare

Tiina Hörkkö
nuorisotyön aluepäällikkö

Bilagor

1. liite1_vastaavien tuottajien hankintavaltuudet

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.