Vuoden 2019 tuloveroprosentin määrääminen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-010888
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 370 §

Vuoden 2019 tuloveroprosentin määrääminen

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto vahvisti vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 18,0 %.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa verohallinnolle tuloveroprosentin suuruus viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

Vuonna 2018 Helsingin verotulojen kehitys on ollut talousarviossa odotettua parempaa. Kunnallisveron odotettua parempi kehitys johtuu pääosin palkkasumman kasvusta. Kunnallisveron tuotoksi Helsingissä vuonna 2018 arvioidaan 2 600 milj. euroa eli 70 milj. euroa talousarviota enemmän. Huomionarvoista kuitenkin on, että kunnallisverotilitys vuonna 2018 asettuu samalle tasolle kuin mitä oli vuosien 2017 ja 2016 kunnallisverotilitykset. Loppuvuoden 2018 kunnallisveron tilitysoikaisun verovuoden 2017 valmistuneen verotuksen perusteella (ns. maksuunpanotilitys) ennakoidaan olevan hieman edellistä vuotta negatiivisempi, mikä osaltaan heikentää kunnallisverotulokasvua edellisestä vuodesta.

Vuoden 2019 talousarvio perustuu kunnallisveroprosenttiin 18,0 % ja tuotoksi vuonna 2019 arvioidaan 2 670 milj. euroa. Tämä on 2,7 % vuoden 2018 ennustetta enemmän. Kunnallisveron tuoton arviot perustuvat valtion ja Kuntaliiton arvioihin kuntien yhteenlasketusta kunnallisveron tuoton kasvusta sekä kaupungin vuonna 2018 saamiin verotilityksiin. Tuottoarvion pohjana ovat valtiovarainministeriön syyskuussa 2018 esittämät suhdannenäkymät vuodelle 2019 sekä valtiovarainministeriön ehdotus valtion vuoden 2019 talousarvioksi.

Kunnallisveron korkeahko kasvu aiheutuu monien tekijöiden yhteisvaikutuksena. Palkkasumman kasvun lisäksi syynä kasvuun on luonnollisten henkilöiden poikkeuksellisen suuret ennakonpalautukset vuonna 2018, minkä vuoksi vuoden 2018 taso jää vertailuvuotena alhaiseksi. Myös jäännösverot selittävät osan muutoksesta, sillä verovuoden 2018 jäännösverot tilittyvät kunnille verotuksen joustavan valmistumisen myötä pääosin vuoden 2019 aikana.

Vuosille 2020 ja 2021 on myös ennustettu verrattain hyvää kasvua.

Vuoden 2019 osalta hallitus keventää ansiotuloverotusta. Veronkevennysten arvioidaan alentavan kunnallisveron tuottoa valtakunnallisesti yhteensä noin -236 miljoonalla eurolla. Suurin yksittäinen muutos on ansiotasoindeksin tarkistus, joka vähentää kunnallisveron tuottoa noin -154 miljoonalla eurolla. Muut veroperustemuutokset kohdistuvat kunnallisverotuksen perusvähennykseen, työtulovähennykseen sekä eläketulovähennykseen. Ottaen huomioon kunnallisveron tuottoa parantava veroperustemuutos (asuntolainan korkovähennyksen rajaaminen), muutosten arvioidaan alentavan kunnallisveroa yhteensä -223 miljoonalla eurolla. Päätösperäiset veronalennukset alentavat kuntien verotuloja, mutta ne kompensoidaan kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta.

Helsingin valtionosuuksiin sisältyvä verotulotasaus on vuoden 2019 osalta ennakkotietojen mukaan -343 milj. euroa. Vuonna 2018 vastaava luku oli -325 milj. euroa. Verotulotasauksen merkittävä nousu muutaman viime vuoden aikana on seurausta Helsingin hyvästä verotulokasvusta, erityisesti hyvästä yhteisöverotulokasvusta, edeltävinä vuosina. Helsingin maan keskimääräistä paremmasta verotulokehityksestä laskennallisesti hieman yli 37 % (Helsingin tasausvähennysprosentti valtionosuusjärjestelmässä) siirtyy verotulotasausta saavien kuntien valtionosuuksia lisääväksi tekijäksi.

Sulje

Kaupunginhallitus 29.10.2018 § 668

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 18,0 %.

Käsittely

Asian aikana paikalla oli talousarviopäällikkö Matti Malinen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.11.2018

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, jolla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 09 310 36567

ari.hietamaki@hel.fi