Hankinta, Hewlett Packard Enterprise palvelusopimus

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-011656
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 33
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Hankinta, Hewlett Packard Enterprise palvelusopimus

Tietohallintopäällikkö

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti jatkaa Hewlett Packard Enterprise palvelusopimusta vuodelle 2019 (tukitunnus: OPETUSVIR-1). Palvelutunnukset 107463487502 ja 107270310990 irtisanotaan tarpeettomina.

Päätöksen perustelut

Palvelusopimus koskee kahtatoista Hewlett Packard Enterprisen kautta hankitun VMWare-lisenssin ylläpitoa.

Palvelusopimukselle jäävät laitteistotunnuksella (SAR) OPE-VMWARE01 ja palvelutunnuksella (SAID) 107689932542 olevien VMWare-lisenssien ylläpito HPE Software Technical Unlimited Support –tasolla. Palvelusopimuksen vuosihinta on 16 838,40 euroa (alv 0%).

Hankintalain (1397/2016) 40 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä, jos vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Palvelusopimus koskee kahtatoista Hewlett Packard Enterpriseltä hankitun lisenssin ylläpitoa, joiden siirtäminen toisen toimittajan ylläpidettäväksi ei ole mahdollista lisenssien ylläpidon yksinoikeudesta johtuvasta syystä.

Kustannukset maksetaan tililtä 486100 1483002014.

Hankinnassa on käytetty kestävän kehityksen mukaisia periaatteita.

Sovelletut säännökset: Hankintalaki (1397/2016) 40 § ja 123 §.

Päätös tullut nähtäväksi 03.01.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Tapio Rautamäki, atk-suunnittelija, puhelin: 09 310 46400

tapio.rautamaki@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
2. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 20 k.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.