Raitio- ja metroliikenteen vastuuvakuutusten hankinta

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-012516
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 178 §

Raitio- ja metroliikenteen vastuuvakuutusten hankinta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti, että HKL:n raitio- ja metroliikenteen vastuuvakuutusjärjestely toteutetaan niin, että

 • vakuutusmäärä/vahinkotapaus on 1.000.000 euroa
 • HKL:n omavastuu/vahinkotapaus on 40.000 euroa

Johtokunta päätti hyväksyä tarjousten vertailun esityksen mukaisesti ja oikeuttaa HKL:n tekemään kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliikkeen kanssa sopimukset raitio- ja metroliikenteen vastuuvakuutuksista seuraavasti:

 • Sopimuskausi neljä vuotta (1.1.2019 – 31.12.2022)
 • Raitioliikenteen vastuuvakuutuksen vakuutusmaksut sopimuskaudelta ovat yhteensä 963.900 euroa (sis. vakuutusmaksuvero), lisättynä sopimusehtojen mukaisilla vahinkokehitykseen perustuvilla vuositarkistuksilla
 • Metroliikenteen vastuuvakuutuksen vakuutusmaksut sopimuskaudelta ovat yhteensä 62.320 euroa (sis. vakuutusmaksuvero), lisättynä sopimusehtojen mukaisilla vahinkokehitykseen perustuvilla vuositarkistuksilla

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankinta perustuu tarjouskilpailuun 40H/18 (3.10.2018), jossa If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliikkeen tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin.

Vastuuvakuutukset kattavat HKL:lle raideliikennevastuulain (113/1999) mukaisen vastuun kokonaisuudessaan niiden henkilö- ja esinevahinkojen osalta, jotka voivat aiheutua raitio- tai metroliikenteen matkustajille tai muille raitio- tai metroliikennettä harjoittaessa.

Raitioliikenteen vastuuvakuutus kattaa:

 • HKL:n koko raitioliikenteen (mukaan lukien raitioliikenteen korjaus- ja kunnossapitotyöt ja tilausajot) sekä
 • matkustustapahtuman kokonaisuudessaan (mukaan lukien raitiovaunuun nouseminen, raitiovaunusta poistuminen ja liukastumisvahingot HKL:n hoitovastuulla olevilla pysäkeillä).
 • vastuuvakuutuksella katettavaan raitioliikenteeseen sisältyy koko raitiotiejärjestelmä ja kaikki sen ylläpitoon tarvittavat liikkuvat ja kiinteät laitteet sekä rakennelmat, pois lukien kuitenkin uudisrakennustyöt ennen kuin ne otetaan koeliikenteen käyttöön.

Metroliikenteen vastuuvakuutus kattaa:

 • HKL:n koko metroliikenteen (mukaan lukien metroliikenteen korjaus- ja kunnossapitotyöt ja tilausajot) sekä
 • matkustustapahtuman kokonaisuudessaan, sisältäen metrosta nousun, metrosta poistumisen sekä matkustajille tai muille osapuolille aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot HKL:n hoitovastuulla olevilla metroasemilla.
 • HKL:n hoitovastuu koskee kaikkia henkilöliikennekäytössä olevia metroasemia (ei sis. länsimetron 2. vaiheen metroasemia).

Hankinnan kulku

Hankintailmoitus

HKL käynnisti hankinnan julkaisemalla hankintailmoituksen Hilma-ilmoituskanavassa 5.10.2018 tunnuksella 2018-020540 ja Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan verkkoversiossa (TED) 6.10.2018 tunnuksella 2018/S 193-437545. Hankintamenettelynä käytettiin erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukaista avointa menettelyä. Tarjoukset tuli jättää 5.11.2018 mennessä.

Määräaikaan mennessä tarjoukset saatiin seuraavilta tarjoajilta:

 • If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike
 • OP Vakuutus Oy

Tarjousten käsittely

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

 1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen
 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
 3. Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua urakan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisen tarkoituksena oli arvioida tarjouksia suhteessa niihin vaatimuksiin, joita hankittavalta palvelulta edellytettiin.

Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliikkeen ja OP Vakuutus Oy:n tarjoukset täyttivät tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset.

Tarjousten vertailu

Vertailuperusteena tarjouskilpailussa oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että halvimman hinnan painoarvo oli 100 %. Tarjoajille ja tarjouksille asetetuilla pakollisilla vaatimuksilla varmistettiin tarjoajan edellytykset palvelun suorittamiseen HKL:n vaatimusten mukaisesti.

HKL pyysi tarjouksia tarjouspyynnössä määritellyille vakuutusmäärä- ja omavastuuvaihtoehdoille. Tarjouspyynnön mukaisesti HKL on varannut oikeuden valita pyydetyistä vakuutusmäärä- ja omavastuuvaihtoehdoista sopivimmaksi katsomansa vaihtoehdot.

If Vahinkovakuutusyhtiö, Suomen sivuliikkeen tarjous oli halvin kaikissa pyydetyissä vakuutusmäärä- ja omavastuuvaihtoehdoissa.

Tarjousten vertailutaulukko on esityslistan liitteenä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.12.2018

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätietojen antaja

Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 35108

rain.mutka@hel.fi

Mauri Koski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 34904

mauri.koski@hel.fi