HKL:n vuoden 2019 tulosbudjetin hyväksyminen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-012519
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 165 §

HKL:n vuoden 2019 tulosbudjetin hyväksyminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä liikenneliikelaitoksen vuoden 2019 tulosbudjetin.

Lisäksi johtokunta päätti kiinnittää huomiota siihen, että syrjintään, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät asiat tulee ottaa huomioon HKL:n henkilöstöohjelmassa, ja että henkilöstöohjelmasta ja tasa-arvosuunnitelmasta annetaan erikseen informaatio johtokunnalle. Lisäksi johtokunta päätti asettaa liikenneliikelaitoksen tavoitteeksi, että vakavia työtapaturmia ei liikenneliikelaitoksen toiminnassa tapahdu lainkaan.

Käsittely

Johtokunta päätti yksimielisesti tehdä päätökseen seuraavan lisäyksen:

Lisäksi johtokunta päättää kiinnittää huomiota siihen, että syrjintään, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät asiat tulee ottaa huomioon HKL:n henkilöstöohjelmassa, ja että henkilöstöohjelmasta ja tasa-arvosuunnitelmasta annetaan erikseen informaatio johtokunnalle. Lisäksi johtokunta päätti asettaa liikenneliikelaitoksen tavoitteeksi, että vakavia työtapaturmia ei liikenneliikelaitoksen toiminnassa tapahdu lainkaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Yleistä

Esityksen liitteenä on jaettu johtokunnan jäsenille HKL:n vuoden 2019 tulosbudjetti, joka sisältää HKL:n tavoitteet, tulos- ja rahoituslaskelmat sekä investointi- ja henkilöstösuunnitelman.

Tulosbudjetissa asetetut tavoitteet pohjautuvat vuonna 2016 johtokunnassa hyväksytyn HKL:n tavoiteohjelman tavoitteisiin sekä valtuuston vuonna 2017 hyväksymään kaupungin strategiaan.

Tulosbudjetissa esitettävät HKL:n sitovat tavoitteet ovat samat kuin kaupunginvaltuuston hyväksymässä kaupungin talousarviossa.

Suoritemuutokset 2019

HKL:n liikennesuoritteet tulevat kasvamaan vuonna 2019. Paikkakilometrit nousevat metroliikenteessä 2,1 % ja raitioliikenteessä 7,5 %. Metroliikenteessä suoritetasoa nostaa länsimetron liikennetarjonnan lisääminen Matinkylään keväällä 2019 ja raitioliikenteessä uusien vaunujen käyttöönotto. Uusissa vaunuissa on asiakaspaikkoja vanhoja vaunuja enemmän.

Talousarvion sitovat tavoitteet 2018

Talousarviossa on esitetty HKL:n sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Vastuullinen taloudenpito
  • Tilikauden tulos on vähintään nolla (0)
  • Toiminnan kokonaiskustannukset (liikelaitoksen kustannukset ennen varauksia) per paikkakilometri laskevat (positiivinen tuottavuuskehitys).
Kestävän kasvun turvaaminen
  • Liikennöinnin luotettavuus raitio- ja metroliikenteessä säilyy vähintään vuoden 2016 tasolla (Raitio 99,84 %; Metro 99,84 %)
  • Matkustajien kokema järjestys ja turvallisuus säilyvät vähintään vuoden 2016 tasolla (Raitio 4,22; Metro 4,18)
Uudistuvat palvelut
  • Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyväisyys säilyy vähintään vuoden 2016 tasolla (Raitio 4,03; Metro 4,19) *raitioliikenteen arvosana päivitetty talousarviovaiheen 4,04 → 4,03 johtuen kyselyrakenteeseen vuoden 2018 alussa tehdystä muutoksesta)

Tulosbudjetin tuloskorttitavoitteet

HKL:n tuloskorttitavoitteet on asetettu neljästä näkökulmasta: henkilöstö, talous, asiakas ja kehittäminen. Tuloskorttitavoitteet on asetettu yksikkötasolle. Tuloskorttitavoitteet on esitetty esityksen liitteenä olevassa tulosbudjettikirjassa.

Käyttötalous 2019

HKL:n liikevaihto on 224,2 (2018: 201,8) milj. euroa vuonna 2019. Liikevaihto muodostuu seuraavista eristä:

  • HSL:ltä laskutettavista liikennöintikorvauksista raitioliikenteestä 54,4 (2018: 52,0) milj. euroa, metroliikenteestä 42,0 (2018: 41,5) milj. euroa ja Suomenlinnan lauttaliikenteessä 5,0 (2018: 3,6) milj. euroa eli yhteensä 101,4 (2018: 97,1) milj. euroa.  
  • HSL:ltä laskutettavasta infrakorvauksesta 87,4 (2018: 78,0) milj. euroa. Infrakorvaus sisältää metro-, raitio-, juna-, bussi- ja lauttaliikenteenliikenteen infraomaisuuden pääomakuluja sekä ylläpito- ja hallintokuluja.  
  • Helsingin kaupungilta saatavasta tuesta 21,8 (2018: 14,9) milj. euroa. Tuella korvataan sellaiset infran kaltaiset menoerät, joita HKL ei voi laskuttaa HSL:ltä HSL:n perussopimuksen mukaan. Länsimetron pääomavastikekulut nostavat kaupungin tukea vuonna 2019. 
  • Muista myyntituotoista 13,7 (2018: 11,5) milj. euroa, joka sisältää pääosin laskutusta länsimetron huolto- ja kunnossapitotöistä LM Oy:ltä. 

Valmistusta omaan käyttöön on 6,7 (2018: 5,7) milj. euroa, joka sisältää ratojen rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyviä töitä, vanhojen raitiovaunujen peruskorjauksia sekä HKL:n hankepalveluiden ja Raide-Jokeri-hankkeen menot.

Liiketoiminnan muut tuotot, 19,6 (2018: 19,2) milj. euroa, koostuvat pääosin vuokra- ja mainostuloista.

Aineita ja tarvikkeita on budjetoitu 21,6 (2018: 19,5) milj. euroa. Suurin erä on sähkömaksut 12,0 (2018: 11,3) milj. euroa. Sähkömaksujen nousua johtuu länsimetron asemien ja länsimetron liikennöinnin sähkömenoista.

Ulkopuolisten palvelujen ostoihin on budjetoitu 47,5 (2018: 38,9) milj. euroa. Suurimmat yksittäiset menoerät ovat vartiointi 7,3 (2018: 7,3) milj. euroa, asiantuntijapalvelut 7,0 (2018: 5,7) milj. euroa, Suomenlinnan lauttaliikenteen korvaus 5,4 (2018: 4,0) milj. euroa, ratojen korjaukset ja huollot 3,6 (2018: 2,0) milj. euroa, koneiden korjaukset 2,8 (2018: 2,1) milj. euroa, rakennusten siivoukset 2,7 (2018: 2,3) milj. euroa ja rakennusten kunnossapito 2,7 (2018: 1,2) milj. euroa.

Palkkojen ja palkkioiden arvioidaan olevan 53,4 (2018: 49,9) milj. euroa. Henkilösivukulut ovat yhteensä 14,6 (2018: 13,6) milj. euroa. HKL:n keskimääräinen henkilömäärä on 1 284 henkilöä vuonna 2019 eli 45 henkilöä vuotta 2018 enemmän. Henkilömäärän nousu johtuu pääosin uusien raitio- ja metrokuljettajien palkkaamisesta. Palkoissa on mukana noin 2,0 %:n palkankorotusvaraus vuodesta 2018.

Vuoden 2018 poistot ovat 47,9 (2018: 44,1) milj. euroa. Poistotasoa nostaa erityisesti uusien raitiovaunujen poistot ja uuden kulunvalvontajärjestelmän käyttö kantametron puolella.

Liiketoiminnan muut kulut ovat 30,6 (2018: 24,7) milj. euroa. Liiketoiminnan muissa kuluissa suurin erä on vuokrat ja vastikkeet. HKL:n Länsimetro Oy:lle maksamat hoito- ja rahoitusvastikkeet nostavat vastikemenoja 5,9 milj. eurolla vuodesta 2018.

Lainojen korkokulut ovat 5,5 (2018: 4,3) milj. euroa vuonna 2019. HKL maksama tuottotavoite pääomalle A on 9 % eli 8,4 milj. euroa vuodessa. Lisäksi HKL palauttaa Helsingin kaupungille HSL:ltä laskutetut infraomaisuuden korkotuotot 19,5 (2018: 19,5) milj. euroa. Vastaavat korkotuotot ovat tulona HSL:ltä HKL:n liikevaihdossa.

HKL:n tulos ennen varauksien muutoksia on 1,3 (2018: 3,6) milj. euroa vuonna 2019.

Investointisuunnitelma 2019

HKL:n nettoinvestoinnit ovat 172,6 milj. euroa. Talousarviossa HKL:n investoinnit olivat 156,1 milj. euroa. Investointimäärä vuodelle 2019 on täsmentynyt syksyn aikana ja monet HKL:n investoinnit tai niiden maksuerät ovat siirtyneet vuodelta 2018 vuodelle 2019. HKL:n tulosbudjetti on tehty niin, että lainamäärä vuodelle 2019 ei ylitä talousarvion lainamäärää.

Vuoden 2019 suurimmat investointikohteet ovat Artic-raitiovaunut 37,7 milj. euroa, Raide-Jokerin ratainfran investoinnit 33,8 milj. euroa, M100-metrojunien peruskorjaus 7,7 milj. euroa, Raide-Jokerin varikko 5,0 milj. euroa, Helsingin metron asetinlaite 4,4 milj. euroa ja Sörnäisten metroaseman muutokset sekä vesieristeen korjaaminen 4,0 milj. euroa.

HKL on budjetoinut valtionapua 3,6 milj. euroa Raide-Jokeriin.

Rahoitus 2019

Uutta lainaa (kaupungin sisäistä) arvioidaan nostettavan 265,8 milj. euroa vuonna 2019. Talousarviossa lainamäärä oli 266,6 milj. euroa.

Omavaraisuusaste on 41,3 % (2018: 46,4) vuonna 2019.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja , puhelin: 09 310 35091

ville.lehmuskoski@hel.fi

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 78433

ari.paivarinta@hel.fi