Vuokraus, maa-alue kiinteistöstä 091-403-0001-0142, Oulunkylä, Pirkkolan liikuntahalli Oy

HEL 2018-013018
Asialla on uudempia käsittelyjä
17. / 89 §

Maa-alueen vuokraaminen Pirkkolan liikuntapuiston alueelta Pirkkolan Liikuntahalli Oy:lle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeuden vuokrata Pirkkolan liikuntapuiston alueella sijaitsevan karttaliitteeseen merkityn noin 8 900 neliömetrin suuruisen maa-alueen Pirkkolan Liikuntahalli Oy:lle.

Alue vuokrataan liikuntatoimintaa varten seuraavin ehdoin:

1

Vuokra-aika alkaa 1.4.2020 ja päättyy 31.12.2049 ilman erillistä irtisanomista.

2

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2018 keskiarvon pistelukua 1948, on arvonlisäverottomana 106 360,80 euroa. Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951=100" pistelukua 100 vastaavaa 5 460 euron suuruista perusvuosivuokraa. Vuokra on laskettu suunnitteilla olevan liikuntahallin 9 100 kerrosneliömetrin mukaan.

Vuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin.

3

Täysimääräisestä vuokrasta peritään 50 prosenttia niin kauan kuin aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin kauintaan 31.12.2028 asti. Perittävä vuosivuokra on arvonlisäverottomana 53 180,40 euroa.

Vuokranmääräytymisperusteista vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.

4

Maa-alueen vuokrasopimus voidaan tehdä edellyttäen, että kaupunkiympäristön toimiala jatkaa vuokrakohteena olevan maa-alueen sisäistä vuokrasopimusta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 31.12.2049 saakka.

Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä lisäehtoja. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla on oikeus tehdä vuokrakauden aikana vuokraukseen liittyviä vähäisiä muutoksia.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Vuokrahakemus ja liikuntahallin hankesuunnitelma

Pirkkolan Liikuntahalli Oy on 7.1.2019 hakenut maa-alueen vuokrausta Oulunkylän kaupunginosassa sijaitsevan Pirkkolan liikuntapuiston alueelta liikuntahallin rakentamista ja ylläpitämistä varten 30 vuoden ajaksi. Hakemuksen liitteenä olevaa hankesuunnitelmaa on päivitetty 26.11.2019.

Alueelle on tarkoitus rakentaa 9 100 kerrosneliömetrin suuruinen liikuntahalli. Rakennuksen kahteen kerroksen on suunniteltu tiloja useille eri liikuntamuodoille (mm. rytminen voimistelu, cheerleading, tanssi, padel, juoksu, koripallo, salibandy ja sulkapallo). Suunniteltuja hallitiloja on pukeutumistiloineen yhteensä kymmenen, ja osa hallitiloista on väliseinin jaettavissa. Lisäksi halliin on tarkoitus rakentaa neuvottelutiloja, varastoja ja teknistä tilaa.

Pirkkolan Liikuntahalli Oy tulee kustannuksellaan vastaamaan liikuntahallin rakentamisesta ja ylläpidosta. Hallia koskeva lainahakemus on tulossa erillisenä asiana kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Hallin suunnittelukumppaneina ovat toimineet Pohjois-Haagan yhteiskoulu sekä Voimistelu- ja urheiluseura Elise, jotka ovat jo varanneet hallin tiloja käyttöönsä. Pohjois-Haagan yhteiskoulun lukio on valtakunnallinen urheilulukio ja myös sen yläasteella on liikuntalinja, joissa opiskelee yhteensä noin 600 urheilijaa. Yhteiskoulu tulee käyttämään liikuntahallia päivisin opetustoimintaan. Voimistelu- ja urheiluseura Elise on varannut kaksi voimistelukanveesia ja kaksi tanssisalia pääasiallisesti omaan käyttöönsä. Lisäksi halliin on tehty ennakkovaraus cheerleadingin harrastajille.

Harrastajamäärien kasvu ja sopivien tilojen puute

Harrastajamäärien kasvu erilaisissa sisäpalloilulajeissa ja voimistelussa on aiheuttanut jatkuvaa pulaa sopivista liikuntatiloista. Nykyisten tilojen kapasiteetti tai harjoitteluolosuhteet eivät aina vastaa suoritustasoltaan vaativampien lajien laatuvaatimuksia. Sopivien tilojen puute on rajoittanut lajien harrastustoiminnan laajentamista.

Pirkkolan liikuntahallihanke tukee osaltaan Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 tavoitteita liikkumisen lisäämisestä ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Hanke vastaa harjoitteluvuorojen ja -paikkojen kasvaneeseen kysyntään sekä tavallisen harjoitustoiminnan että vaativamman tason urheilun osalta. Toteutuessaan hallihanke tuo lisää liikuntatiloja erityisesti sisäpalloilulle ja voimistelulle, mikä mahdollistaa lajien harrastajamäärien kasvattamisen pääkaupunkiseudulla.

Voimassa oleva asemakaava ja alueen hallinta

Alueella on voimassa 14.3.2014 lainvoiman saanut asemakaava 12185, jossa alue on urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YU).

Tontin rakennusoikeus on 9 100 k-m². Asemakaava sallii vain yksikerroksisen rakentamisen, mikä on ristiriidassa vuokrattavan maa-alueen pinta-alan (8 900 m²) kanssa. Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on 3.5.2019 § 97 myöntänyt Pirkkolan Liikuntahalli Oy:lle rakennusluvan rakennusvalvontapäällikön poikkeamispäätöksen 28-0409-19-S nojalla, joka sallii poikkeamisen asemakaavan määräämästä kerrosten lukumäärästä. Liikuntahalli voidaan siten rakentaa kaksikerroksisena.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on vuokrannut alueen kaupunkiympäristön toimialalta vuoden 2043 loppuun saakka sisäisin vuokrausperustein. Vuokra-ajan pidentäminen vuoden 2049 loppuun on käsittelyssä kaupunkiympäristön toimialalla. Vuokrasopimus Pirkkolan Liikuntahalli Oy:n kanssa voidaan tehdä vasta sisäisen vuokra-ajan pidentämisen jälkeen.

Vuokra-alue ja vuokran määrittely

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntalautakunnan 22.1.2015 § 4 hyväksymiä maa-alueiden vuokrauksen yleisperiaatteita. Vuokra on määritelty rakennettavan liikuntahallin kerrosneliömetrien (9 100) mukaan. Maan pääoma-arvona pidetään virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951=100" pistelukua 100 vastaavaa 12 euron kerrosneliömetrihintaa, joka vuoden 2018 keskiarvoindeksillä (ind. 1948) on 233,76 euroa. Vuosivuokrana peritään viisi prosenttia alueen pääoma-arvosta. Täysimääräinen vuosivuokra on siten 9 100 k-m² x 12 euroa/k-m² x 19,48 x 5 % = 106 360,80 euroa.

Täysimääräisestä vuokrasta peritään 50 prosenttia niin kauan kuin aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin kauintaan vuoden 2028 loppuun asti. Perittävä vuosivuokra on arvonlisäverottomana 53 180,40 euroa. Vuokranmääräytymisperusteista vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.

Jos liikuntahallin koko rakennusvaiheessa muuttuu, vuokra tarkistetaan vastaamaan rakennettavia kerrosneliömetrejä. Muut vuokraukseen liittyvät ehdot on kirjattu liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen.

Valtiontukisäännösten soveltaminen

Kaupunki myöntää vuokratukea Pirkkolan liikuntahallille. Hallin pääasiallisia käyttäjiä ovat paikalliset urheiluseurat ja koulut. Kaupungin myöntämä vuokratuki ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan, koska kyse on urheilutilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197). Kaupungin myöntämä vuokratuki ei ole omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Toimivalta alueiden vuokrauksessa

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 6 kohdan mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi päättää hallinnassaan olevien maa-alueiden vuokrauksesta enintään 10 vuoden ajaksi. Pidemmistä vuokrasopimuksista päättää kaupunginhallitus.

Asia palaa kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan käsittelyyn vuokrasopimuksen tekemiseksi.

Sulje

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 70

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mai Kivelän ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 17.12.2019 § 208

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus myöntäisi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeuden vuokrata Pirkkolan Liikuntahalli Oy:lle Helsingin kaupungin 28. kaupunginosassa (Oulunkylä), Pirkkolan liikuntapuiston alueella sijaitsevan, karttaliitteeseen merkityn noin 8 900 m²:n suuruisen maa-alueen (osa kiinteistöä 091-403-0001-0142) liikuntatoimintaa varten seuraavin ehdoin:

1.

Vuokra-aika alkaa 1.4.2020 ja päättyy 31.12.2049 ilman erillistä irtisanomista.

2.

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2018 keskiarvon pistelukua 1948 on 106 360,80 euroa (alv. 0 %). Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin, jossa "lokakuu 1951= 100" pistelukua 100 vastaavaa 5 460,00 euron suuruista perusvuosivuokraa. Vuokra on laskettu suunnitteilla olevan liikuntahallin 9 100 k-m²:n mukaan.

Vuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin.

3.

Täysimääräisestä vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin kauintaan 31.12.2028 asti. Perittävä vuokra on 53 180,40 euroa (alv. 0 %).

Vuokranmääräytymisperusteista vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.

4.

Maa-alueen vuokrasopimus voidaan solmia edellyttäen, että kaupunkiympäristön toimiala jatkaa vuokrakohteena olevan maa-alueen sisäistä vuokrasopimusta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 31.12.2049 saakka.

Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä lisäehtoja. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla on oikeus tehdä vuokrakauden aikana vuokraukseen liittyviä vähäisiä muutoksia.

Käsittely

Asian aikana kuultavana asiantuntijana oli liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Liikuntapalvelukokonaisuus Liikuntapaikat Liikuntapaikkapäällikkö 05.02.2019 § 5

Päätös

Liikuntapaikkapäällikkö päätti vuokrata Helsingin kaupungin 28. kaupunginosassa (Oulunkylä) sijaitsevan noin 9 000 m²:n suuruisen maa-alueen, joka on osa kiinteistöä 091-403-0001-0142, Pirkkolan Liikuntahalli Oy:lle liikuntahallin rakennusluvan hakemista ja mahdollista rakennettavuustutkimuksia varten 1.2.2019 - 31.1.2020 väliseksi ajaksi, kuitenkin kauintaan siihen saakka kunnes pitkäaikainen vuokraus alkaa.

Vuokraukseen liittyvät ehdot:

1

Vuokranmäärä vuokra-ajalta on 4 431,70 euroa (alv. 0 %), mikä vastaa yhden (1) kuukauden vuokraa vuosivuokrasta. Vuokran eräpäivä 1.6.2019.

Vuokranmääräytymisperusteena on käytetty virallisen elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa yksikköhintaa 12,00 euroa/k-m². Vuokra peritään asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden on 9 100 k-m² perusteella.

2

Vuokraoikeuden siirto ei ole vapaa.

3.

Vuokralainen on tietoinen, ettei tontin pitkäaikaista vuokrausta ole käsitelty vielä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa ja kaupunginhallituksessa.

4

Vuokralaisella ei ole oikeutta aloittaa maanrakennustöitä eikä muutenkaan käyttää tonttia muuhun tarkoitukseen.

5

Muutoin noudatetaan soveltuvin osin maanvuokrauksesta säädetyn lain säännöksiä.

Päätöksen laatimisen yhteydessä vuokralaisen nimi, osoite, y-tunnus, korvauksen määrä, vuokra-aika sekä yhteyshenkilön nimi-, osoite-, puhelin- ja sähköpostitiedot rekisteröidään liikuntapalvelukokonaisuuden vuokrasopimusrekistereihin ja laskutusta varten vastaavat tiedot luovutetaan Helsingin kaupungin taloushallintopalveluiden laskutusosaston käyttöön.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, mikäli hankkeelle ei saada rakennuslupaa tai varsinaista pitkäaikaista vuokrasopimusta ei voida solmia.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Rakentamisen suunnittelua ja mahdollisia rakennettavuustutkimuksia varten on perusteltua vuokrata maa-alue lyhytaikaisella vuokrauksella ennen varsinaista pitkäaikaista vuokrasopimusta.

Rakennettava maa-alue sijaitsee Helsingin 28. kaupunginosassa (Oulunkylä) Pirkkolan liikuntapuiston yhteydessä. Alueen on osa asemakaavan nro 12185 korttelia 28205 ja osa kiinteistöä 091-403-0001-0142.

Kaupunginhallitus on varannut 25.6.2018, § 465 maa-alueen Lattiaa Liikkujille ry:lle perustettavan yhtiön nimiin (Pirkkolan liikuntahalli Oy) liiikuntahallin suunnittelua varten 30.6.2019 asti.

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntatoimen maa-alueiden vuokrauksessa noudattamia yleisperiaatteita. Täysimääräinen vuosivuokra vuonna 2019 (vuoden 2018 keski-indeksillä 19,48) on 106 360,80 € (alv. 0 %). Vuokraa subventoidaan 50 %. Perusvuosivuokra on 5 % maan pääoma-arvosta.

Sopimusajalta 1.2.2019 - 31.1.2020 peritään 4 431,70 euroa (alv. 0 %), mikä vastaa yhden kuukauden vuokraa vuosivuokrasta. Vuokra peritään yhdessä erässä. Eräpäivä 1.6.2019.

Vuokran laskukaava:
9 100 k-m² x 12,00 euroa/k-m² x 5 % x 19,48 x 50 % x 1/12 kk = 4 431,70 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 20.6.2017, § 5:ssa tehdyn delegointipäätöksen mukaan päätöksen tekevä viranhaltija on liikuntapaikkapäällikkö, joka saa antaa vuokralle tai luovuttaa muuhun käyttöön kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinnassa olevia maa-alueita, tiloja ja laitteita enintään neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan seuraavin perustein:

Vuokran määrittelyssä sovelletaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulloinkin päättämiä maksuja tai vuokra määräytyy tarjouskilpailun perusteella tai kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntapaikkojen vuokrauksessa noudattamien hinnaston ja periaatteiden perusteella.

Lisätiedot

Petteri Huurre, vs. liikuntajohtaja, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.02.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Pirkkolan Liikuntahalli Oy:n vuokrahakemus
2. Pirkkolan liikuntahallin hankesuunnitelma 26.11.2019
3. Pirkkolan Liikuntahalli Oy:n kaupparekisteriote

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.