Hankinta, pienet päällystystyöt 2019, läntisten kaupungin osien, alueen 1, Stara

HEL 2018-013155
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 28

Läntisen yksikön pienet jyräasfalttityöt v. 2019, lisätyöpäätös nro 1

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti lisätyötarjouksen nro 1 mukaisesti seuraavan yksikköhinnan urakassa läntisen yksikön pienet jyräasfalttityöt v. 2019 seuraavasti.

Työn nimi
Hinta
Kivituhka 0-6 mm materiaaleineen levitettynä ja tiivistettynä
38 €/ tn (alvero 0 %)

Päätöksen perustelut

Stara on avointa hankintamenettelyä käyttäen kilpailuttanut läntisen yksikön pienet jyräasfalttityöt v. 2019 1.5.2019-30.11.2019.

Tarjouspyynnön yhteydessä edellä mainittua yksikköä ei ollut tiedossa. Tästä päätöksestä tehdään kyseessä oleva lisätöiden tilaus ja lisätyövaihe liitetään urakan puitesopimukseen.

Päätös tullut nähtäväksi 13.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Asko Seitamo, insinööri, puhelin: +358931039812

asko.seitamo@hel.fi

Päättäjä

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Lisätyötarjous nro 1, pienet jyrät 2019, AC-päällysteet Oy

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.