Oppilaaksi ottaminen, taiteen perusopetuksen Käsityön syventävien opintojen opiskelijavalinta 2019

HEL 2019-000180
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Opiskelijavalinnat, taiteen perusopetus, työväenopisto

Vapaan sivistystyön päällikkö

Päätös

Helsingin vapaan sivistystyön päällikkö (rehtori) päätti valita käsityön taiteen perusopetukseen liitteessä 1 mainitut opiskelijat. Opiskelijoille on lähetetty tieto valinnasta sähköpostitse. Päätös oikaisuvaatimusohjeineen lähetetään valituille.

Päätöksen perustelut

Helsingin työväenopiston taiteen perusopetuksen aikuisille suunnatun laajan oppimäärän käsityön opetussuunnitelma hyväksyttiin Helsingin kasvatus ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 12.6.2018. Opetussuunnitelman mukaan opiskelijat valitaan syventäviin opintoihin motivaatiota ja sitoutumista kartoittavan kyselyn ja hakutehtävän perusteella etukäteen annettujen kriteerien pohjalta, jotka ovat hakutehtävän ratkaisun luovuus ja omaperäisyys, havainnollisuus ja visuaalisuus. Valinnassa käytetään myös portfoliota niiden opiskelijoiden kohdalla, jotka eivät ole suorittaneet syventäviä opintoja edeltäviä perusopintoja. Valintaprosessin valmistelevat taiteen perusopetuksesta vastaavat suunnittelijaopettajat.

Määräaikaan mennessä (2.1.2019 klo 16) hakemuksen jätti 11 henkilöä. Käsityön taiteen perusopetuksen kokonaisuudesta vastaavat suunnittelijaopettajat pisteyttivät hakijat itsenäisesti, minkä jälkeen pisteet laskettiin yhteen. Hakijoiden hakutehtävät pisteytettiin hakuilmoituksessa ilmoitettujen kriteerien pohjalta:

- hakutehtävän luovuus ja omaperäiset ratkaisut max. 20 pistettä

- suunnitelman sanallinen havainnollisuus max. 10 pistettä

- suunnitelman kuvallinen havainnollisuus max. 10 pistettä

- suunnitelman visuaalisuus max. 20 pistettä

Motivaatiota ja sitoutumista kartoittava kysely ei erotellut hakijoita, joten sitä ei pisteytetty. Maksimipistemäärä oli 60. Pistemäärät vaihtelivat välillä 29-58 pistettä. Ryhmään otettiin kaikki hakemuksen tehneet 11 opiskelijaa, koska kaikki hakijat täyttivät hakutehtävän kriteerit. Kaksi hakijaa ei ollut suorittanut taiteen perusopetuksen käsityön perusopintoja, joten he osoittivat perusopintojen sisältöjen hallinnan hyväksytysti tekemillään portfolioilla.

Päätös tullut nähtäväksi 29.01.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jonna Martikainen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 88511

jonna.martikainen@hel.fi

Päättäjä

Ville Ylikahri
vapaan sivistystyön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Hyväksytyt opiskelijat ja pistemäärät

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.