Oppilaaksi ottaminen, taiteen perusopetuksen Käsityön syventävien opintojen opiskelijavalinta 2019

HEL 2019-000180
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Opiskelijavalinnat, taiteen perusopetus, työväenopisto

Chef för den fria bildningen

Päätös

Helsingin vapaan sivistystyön päällikkö (rehtori) päätti valita käsityön taiteen perusopetukseen liitteessä 1 mainitut opiskelijat. Opiskelijoille on lähetetty tieto valinnasta sähköpostitse. Päätös oikaisuvaatimusohjeineen lähetetään valituille.

Päätöksen perustelut

Helsingin työväenopiston taiteen perusopetuksen aikuisille suunnatun laajan oppimäärän käsityön opetussuunnitelma hyväksyttiin Helsingin kasvatus ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 12.6.2018. Opetussuunnitelman mukaan opiskelijat valitaan syventäviin opintoihin motivaatiota ja sitoutumista kartoittavan kyselyn ja hakutehtävän perusteella etukäteen annettujen kriteerien pohjalta, jotka ovat hakutehtävän ratkaisun luovuus ja omaperäisyys, havainnollisuus ja visuaalisuus. Valinnassa käytetään myös portfoliota niiden opiskelijoiden kohdalla, jotka eivät ole suorittaneet syventäviä opintoja edeltäviä perusopintoja. Valintaprosessin valmistelevat taiteen perusopetuksesta vastaavat suunnittelijaopettajat.

Määräaikaan mennessä (2.1.2019 klo 16) hakemuksen jätti 11 henkilöä. Käsityön taiteen perusopetuksen kokonaisuudesta vastaavat suunnittelijaopettajat pisteyttivät hakijat itsenäisesti, minkä jälkeen pisteet laskettiin yhteen. Hakijoiden hakutehtävät pisteytettiin hakuilmoituksessa ilmoitettujen kriteerien pohjalta:

- hakutehtävän luovuus ja omaperäiset ratkaisut max. 20 pistettä

- suunnitelman sanallinen havainnollisuus max. 10 pistettä

- suunnitelman kuvallinen havainnollisuus max. 10 pistettä

- suunnitelman visuaalisuus max. 20 pistettä

Motivaatiota ja sitoutumista kartoittava kysely ei erotellut hakijoita, joten sitä ei pisteytetty. Maksimipistemäärä oli 60. Pistemäärät vaihtelivat välillä 29-58 pistettä. Ryhmään otettiin kaikki hakemuksen tehneet 11 opiskelijaa, koska kaikki hakijat täyttivät hakutehtävän kriteerit. Kaksi hakijaa ei ollut suorittanut taiteen perusopetuksen käsityön perusopintoja, joten he osoittivat perusopintojen sisältöjen hallinnan hyväksytysti tekemillään portfolioilla.

Detta beslut publicerades 29.01.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Jonna Martikainen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 88511

jonna.martikainen@hel.fi

Beslutsfattare

Ville Ylikahri
vapaan sivistystyön päällikkö

Bilagor

1. Hyväksytyt opiskelijat ja pistemäärät

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.