Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen hyväksyminen, liikenneliikelaitos

HEL 2019-000219
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 11 §

Liikenneliikelaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen hyväksyminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti omalta osaltaan hyväksyä liikenneliikelaitoksen (HKL) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoituksena on kaupunginhallinnossa lisätä raportoinnin luotettavuutta, varmuutta lakien, säännösten ja määräysten noudattamisesta sekä tavoitteiden saattamisesta. Lisäksi sisäisellä valvonnalla ja riskien hallinnalla on tarkoitus vähentää yllätyksellisten, ei toivottujen tapahtumien vaikutuksia ja seurauksia.

HKL:n toiminnassa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamiselle asetetaan vaatimuksia erityisesti kaupunkiraideliikenteen säätelyä koskevissa laeissa ja määräyksissä, kaupungin periaatteissa ja ohjeissa sekä HKL:n toimintajärjestelmässä ja noudatettavissa standardeissa. HKL järjestää ja toteuttaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelytavat niin, että yksillä yhtenäisillä menettelyillä katetaan kaikki edellä mainitut HKL:n toimintaa koskevat vaatimukset.

Sisäinen valvonta jakautuu HKL:ssä omavalvontaan ja sisäiseen tarkastukseen. Omavalvonta on eri tasoilla erityisesti esimiestyön kautta suoritettavaa toiminnan vaatimustenmukaisuuden ja tuloksellisuuden valvontaa. HKL:n sisäinen tarkastus taas käsittää ennen kaikkea HKL:n toimintajärjestelmän sisäiset auditoinnit.

Kokonaisvaltaista riskienhallintaprosessia on kehitetty HKL:ssä vuodesta 2018 ja kehitystoiminta jatkuu edelleen vuonna 2019. Riskienhallintaprosessin edelleen kehittäminen ja jalkauttaminen on HKL:n tuloskortissa keskeinen tavoite vuonna 2019. HKL:ssä vuonna 2018 käyttöönotetun riskienhallintaprosessin teknisenä alustana käytetään RamRisk -järjestelmää, jonka hyödyntämisessä ollaan pääsemässä järjestelmällisesti liikkeelle vuoden 2019 alusta alkaen. Riskienhallinnan toteuttamisessa huomioidaan sekä HKL:n organisaatio kokonaisuutena ja yksikkötasolla että myös prosessinäkökulma. Lisäksi HKL on sopinut Länsimetro Oy:n kanssa yhteistyöstä riskienhallinnassa. Myös Länsimetro Oy:ssä on käytössä teknisenä alustana RamRisk -järjestelmä.

Kaupungin periaatteiden mukaisesti HKL:n johtokunnan tulee omalta osaltaan hyväksyä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus, jonka tavoitteena on määritellä HKL:n johtokunnan, HKL:n johdon ja henkilöstön yhteinen toimintatapa ja menettelyt HKL:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisessä, toimeenpanossa, arvioinnissa ja raportoinnissa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus auttaa sisäisen auditoinnin ja riskienhallinnan suunnittelua sekä edistää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan johdonmukaista toteuttamista. Kuvaus toimii näyttönä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, luo perustan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden seurannalle ja arvioinnille sekä tukee raportointia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteoissa. Kuvaus täydentää ja on myös osa HKL:n turvallisuusjohtamisen kokonaisjärjestelmää. Kuvausta päivitetään tarpeen mukaan.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.01.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätietojen antaja

Juhana Hietaranta, turvallisuuspäällikkö, puhelin: 050 3648790

juhana.hietaranta@hel.fi