Ylitysoikeus vuodelle 2019, käyttämättä jääneet vuoden 2018 määrärahat, kaupunginkanslia

HEL 2019-000557
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 65 §

V 13.2.2019, Vuonna 2018 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2019 talousarvioon

Helsingin kaupunginhallitus

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2019 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:

TA-

luku/kohta euroa

1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat 14 303 000

1 40 01 Kaupunginkanslia 4 734 000

1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja 40 000
kaupunginkanslian käytettäväksi

3 10 01 Kaupunkirakenne 349 000

Käyttötalousosa yhteensä 19 426 000

TA-

luku/kohta euroa

8 01 Kiinteä omaisuus

8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan 15 000 000
oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset
sekä kaavoituskorvaukset, Kylkn käytettäväksi

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, 35 470 000
Khn käytettäväksi

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja 6 800 000
rakentamiskelpoiseksi saattaminen,
Kylkn käytettäväksi

8 02 Rakennukset

8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, 35 500 000
Kylkn käytettäväksi

8 02 02 Korjaushankkeet, Kylkn käytettäväksi 20 800 000

8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, 3 100 000
Khn Käytettäväksi

8 03 Kadut ja liikenneväylät

8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen 19 620 000
sekä muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi

8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi 9 660 000

8 03 03 Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, 710 000
Khn käytettäväksi

8 04 Puistot ja liikunta-alueet

8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käytettäväksi 4 230 000

8 04 02 Projektialueiden puistot, Khn käytettäväksi 100 000

8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta

8 05 01 Keskushallinto 6 711 000

8 05 02 Kasvatus- ja koulutustoimiala 21 490 000

8 05 03 Kaupunkiympäristötoimiala 5 134 000

8 05 04 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimiala 3 297 000

8 05 05 Sosiaali- ja terveystoimiala 3 162 000

8 06 Arvopaperit 23 457 000

8 07 Muu pääomatalous

8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, 7 301 000
Khn käytettäväksi

8 07 02 Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi 1 500 000

Investointiosa yhteensä 223 042 000

TA-

luku/kohta euroa

9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus

9 01 02 33 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi 29 211 000

Rahoitusosa yhteensä 29 211 000

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 19,426 milj. euroa ja investointiosassa 223,04 milj. euroa sekä rahoitusosassa 29,2 milj. euroa (liite 1). Tilinpäätösvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään edellä luetellun mukaisina.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää lisätä Kamppi-Töölönlahti –alueelle myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 110 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 06 Kamppi – Töölönlahtirahasto.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 7 300 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Mikäli toimialoilla on ollut loppuvuoteen 2018 ajoittuvia ja aikataulultaan siirtyneitä investointihankkeita, joiden seuraavan vuoden rahoitustarve on selvinnyt vasta vuoden 2019 talousarvion käsittelyn jälkeen ja joita ei siksi ole voitu ottaa talousarviossa huomioon, hallintokunta on voinut tehdä määrärahan ylitysesityksen vuoden 2019 määrärahoihin. Edellytyksenä on vastaavan suuruisen määrärahasäästön osoittaminen vuonna 2018. Lisäksi ylitysesityksiin sisältyvät kaupunginhallituksen käyttövaroista ja investointimäärärahoista esimerkiksi esirakentamiseen, projektialueiden katuihin ja puistoihin sekä lähiörahastosta myöntämät hankemäärärahat, mikäli hankkeet jatkuvat vuonna 2019.

Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto on saanut toimialoilta esitykset vuonna 2018 käyttämättä jääneistä määrärahoista ja vastaavista ylitystarpeista. Käyttötalousosan ylitystarve on 19,43 milj. euroa (edellisen vuoden esitys 16,74 milj. euroa) ja investointiosan ylitystarve 223,04 milj. euroa (edellisen vuoden esitys 144,39 milj. euroa). Myös antolainamäärärahoja on jäänyt käyttämättä hankkeisiin, joiden aikataulu on viivästynyt. Rahoitusosan ylitystarve on yhteensä 29,2 milj. euroa (edellisen vuoden esitys 20,2 milj. euroa).

Tähän esitykseen sisältyy myös joidenkin projektiluonteisen aikataulusyistä siirtyvän käyttötalousmäärärahan myöntäminen ylitysoikeutena vuodelle 2019.

Käyttötalousosa

Käyttötalousosan ylitysesitykset ovat yhteensä 19 426 000 euroa.

1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat

Vuodelle 2018 myönnettiin talousarviokohtaan 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat yhteensä 5,0 milj. euroa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen. Varaus kohdennettiin käyttökohteisiin toimialalautakuntien esitysten pohjalta. Vuonna 2018 määrärahan käyttö oli noin 1 697 300 euroa ja siten erillismäärärahaa on edelleen käyttämättä noin 3 302 700 euroa.

Toimialalautakuntien esitysten perusteella nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen ja alueiden välisen eriytymisen torjumisen erillismäärärahojen osalta ylitystarpeet vuodelle 2019 ovat:

- Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinnoimiin hankkeisiin 1 740 000 euroa

- Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimaan hankkeeseen 290 000 euroa

- Sosiaali- ja terveystoimialan hallinnoimiin hankkeisiin 1 272 700 euroa

Näiden määrärahojen ylitystarpeen syynä on hankkeiden toimintojen jatkuminen vuonna 2019. Nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen ja alueiden välisen eriytymisen torjumisen osalta ylitysesitys on yhteensä 3 302 700 euroa.

Lisäksi Khn käyttövaroista rahoitetaan mm. kaupungin viihtyisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä projektiluontoisia hankkeita, joihin on kaupunkistrategian toteuttamiseksi perusteltua varautua. Osa vuodelle 2018 suunnitelluista hankkeista on siirtynyt vuodelle 2019 ja siten 11 000 000 euron osuus käyttämättä jääneistä määrärahoista olisi tarkoituksenmukaista myöntää ylitysoikeutena vuodelle 2019.

Ylitystarve on yhteensä 14 303 000 euroa

1 40 Kaupunginkanslia

Helsingin kaupungin kokonaan omistama Helsinki Abroad Ltd Oy ylläpitää ja edistää Helsingin kaupungin ja sen yhteistyökumppaneiden etuja ja edunvalvontaa ulkomailla kuntalain 76 §:n tarkoittamana kuntien yhteistoimintana. Kaupunginvaltuuston päätöksellä 28.2.2018 §53 myönnettiin elinkeino-osastolle ylitysoikeutta vuodelle 2018 säästyneiden varojen käyttöä varten 169 880 euroa. Vuonna 2018 myönnettyä ylitysoikeutta käytettiin 136 400 euroa. Ylitystarve on 34 000 euroa.

Keskitetyssä tietotekniikassa on tietoliikenneverkon kehittämiseen liittyviä hankkeita siirtynyt vuodelle 2019. Määrärahaa tarvitaan mm. Digitaalinen Helsinki -ohjelma kustannuksiin sekä tietosuojadirektiivin käyttöönottoon liittyviin toimenpiteisiin. Ylitystarve on 4 700 000 euroa.

Ylitystarve on yhteensä 4 734 000 euroa

1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi

Historiatoimikunta päätti maaliskuussa 2018 tilata Helsingin historia vuosina 1864-1945 -tutkimuksen dosentti Jyrki Paaskoskelta. Kirjoittamisen aloittaminen siirtyy kirjoittajan kiireistä johtuen vuodelle 2019. Tämän takia historiatoimikunnan vuodelle 2018 varaama määräraha siirtyy maksettavaksi vuodelle 2019.

Ylitystarve on 40 000 euroa.

3 10 01 Kaupunkirakenne

Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen on kaupungin oma avustus, jolla rahoitetaan 10 % jälkiasennetun hissin kustannuksista silloin, kun Ara on myöntänyt 50 % avustuksen. Hissien avulla parannetaan asuntokannan laatutasoa ja edistetään asuintalojen esteettömyyttä sekä mm. ikäihmisten selviytymistä pidempään omassa kodissaan. Yhteensä yhdeksän hissiprojektin loppuselvitykset ovat siirtyneet vuodelle 2019.

Ylitystarve on 349 000 euroa

Investointiosa

Investointiosan ylitysesitykset ovat yhteensä 223,04 milj. euroa.

8 01 Kiinteä omaisuus

8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset Kylkn käytettäväksi

Määrärahaa jää käyttämättä, koska täydennysrakentamiskaavojen tuoman suuren maankäyttösopimustarpeen ja useiden tavanomaista vaativampien sopimusneuvottelujen vuoksi maanhankintatoiminnasta on merkittävästi jouduttu irrottamaan henkilöresursseja maankäyttösopimusneuvotteluihin.

Ylitystarve on 15 000 000 euroa.

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi

Käyttämättä jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet ovat tarpeen hankkeiden loppuun saattamiseen liitteessä 1 esitetyn projektialuejaon mukaisesti. Esirakentamiskohteissa suurimmat ylitystarpeet kohdistuvat Kalasataman, Kruunuvuorenrannan ja Länsisataman projektialueille.

Ylitystarve on yhteensä 35 470 000 euroa.

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi

Esirakentamisen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin tarvittavia määrärahoja jää käyttämättä, koska hankkeiden toteutus siirtyy vuodelle 2019. Myöhentymiseen vaikuttavat useat eri tekijät kuten lupa-edellytysten ja asemakaavallisten edellytysten viivästyminen. Rakentamishankkeiden eteneminen on myös sidoksissa muiden osapuolten edellytyksiin toteuttaa suunniteltuja hankkeita.

Ylitystarve on 6 800 000 euroa.

8 02 Rakennukset

8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, Kylkn käytettäväksi

Talousarviokohta on jaettu seitsemään alakohtaan, joista kuuteen esitetään ylitysoikeutta vuodelle 2019 liitteen 1 mukaisesti. Käyttämättä jääneen määrärahan perusteella ylitysoikeutta tarvitaan vuonna 2019 valmistuneiden uudisrakennushankkeiden takuuaikaisiin velvoitteisiin. Lisäksi ylitysoikeutta tarvitaan suunnittelu- tai rakentamisvaiheessa oleviin hankkeisiin, joiden aikataulu tai laskutus on myöhentynyt ja hankkeet jatkuvat vuonna 2019.

Ylitystarve on 35 500 000 euroa

8 02 02 Korjaushankkeet, Kylkn käytettäväksi

Talousarviokohta on jaettu kuuteen alakohtaan, joista viiteen esitetään ylitysoikeutta vuodelle 2019 liitteen 1 mukaisesti. Käyttämättä jääneen määrärahan perusteella ylitysoikeutta tarvitaan vuonna 2018 valmistuvien perusparannushankkeiden takuuaikaisiin velvoitteisiin. Lisäksi ylitysoikeutta tarvitaan hankkeisiin, joiden aikataulu tai laskutus on myöhentynyt ja hankkeet jatkuvat vuonna 2019.

Ylitystarve on 20 800 000 euroa

8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi

Määrärahaa jää käyttämättä, koska osa kaupungintalokortteleiden korjauksista siirtyvät vuodelle 2019.

Ylitystarve on 3 100 000 euroa

8 03 Kadut ja liikenneväylät

8 03 01 Uudisrakentaminen perusparantaminen sekä muut investoinnit Kylkn käytettäväksi

TA-kohdan 8 03 01 01 Uudisrakentamisen määrärahaa jää käyttämättä, koska suurpiirien keskinen, pohjoinen ja koillinen hankkeiden käynnistyminen on viivästynyt.

TA-kohdan 8 03 01 02 Katujen peruskorjaukset määrärahaa jää käyttämättä sekä suunnittelu- että rakentamishankkeiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi. Myös LED-valaisinten saannissa on ollut vaikeuksia.

TA-kohdan 8 03 01 03 Siltojen peruskorjauksen määrärahaa jää käyttämättä mm. Vuosaaren sillan peruskorjauksen osalta, koska vanhan sillan peruskorjaus on osoittautunut suunniteltua haasteellisemmaksi ja jatkuu vuonna 2019.

TA-kohdan 8 03 01 04 Joukkoliikenteen kehittämisen määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden viivästyneen käynnistymisen vuoksi.

TA-kohdan 8 03 01 05 Liikennejärjestelyt määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi, mm. Oulunkylän liikenneturvallisuussuunnitelman toteutus.

TA-kohdan 8 03 01 06 Jalankulun ja pyöräilyn väylät määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi.

TA- kohdan 8 03 01 03 Muut investoinnit määrärahaa jää käyttämättä mm. lumenvastaanottopaikoista, hiekkasiiloista ja ranta-alueiden kunnostuksesta.

Ylitystarve on yhteensä 19 620 000 euroa.

8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

Määrärahaa jää käyttämättä yhteensä 9,66 milj. euroa projektialueilla olevien hankkeiden viivästymisen vuoksi.

Länsisatama määrärahaa jää käyttämättä 1,0 milj. euroa hankkeiden viivästymisen vuoksi. Kruunuvuorenrannan määrärahaa jää käyttämättä 0,35 milj. euroa hankkeiden käynnistymisen viivästyksen vuoksi, Haakoninlahti II viivästyi Koirasaarten esirakentamisen viivästymisen vuoksi. Pasilan määrärahaa jää käyttämättä 3,4 milj. euroa Veturitien eteläosan ja Joukkoliikenneterminaalin urakoiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi. Kruunusillat määrärahaa jää käyttämättä 2,58 milj. euroa, koska osa projektista on päätetty toteuttaa allianssimallilla ja tässä vaiheessa laaditaan vain yleissuunnitelmat väliä Kruunuvuori - Nihti lukuunottamatta.

Ylitystarve on yhteensä 9 660 000 euroa

8 03 03 Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi

Liikenneviraston yhteishankkeissa määrärahaa jää käyttämättä 0,71 milj. euroa, koska Tuulusulanväylällä/ Yhdyskunnantien vaihtopysäkkien ja kehä I/Sepänmäen melusuojauksen takuu- ja viimeistelytyöt jatkuvat vuonna 2019. Lisäksi tiehankkeiden suunnittelun osalta määrärahaa jää käyttämättä, koska yhteishankkeiden käynnistyminen on siirtynyt.

Ylitystarve on 710 000 euroa.

8 04 Puistot ja liikunta-alueet

8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet Kylkn käytettäväksi

Alakohdan 8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet määrärahasta osa

jää käyttämättä hankkeiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi.

Ylitystarve on 4 230 000 euroa

8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi

Alakohdan 8 04 02 03 Kalasataman puistot ja liikunta-alueet määrärahasta osa jää käyttämättä hankkeiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi.

Ylitystarve on 100 000 euroa.

8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta

Keskeneräiset kalusto- ja tietotekniikkahankinnat sekä kehittämishankkeet ovat suurin syy irtaimen omaisuuden hankintamenojen ylitystarpeisiin. Suurimmat ylitystarpeet kohdistuvat kasvatus- ja koulutustoimialan ICT-hankintoihin kuten digitalisaatio-hankkeisiin ja opetuksen verkkopalveluratkaisuihin. Lisäksi merkittävimpiä muita ylitystarpeita kohdistuu kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvan pelastuslaitoksen paloautoihin ja ensihoitoautoihin sekä öljyntorjuntakalustoon. Keskushallinnon ylitystarve muodostuu lähes kokonaan keskitetyn tietotekniikan siirtyneistä hankkeista (mm. HR- ja talousjärjestelmät, raportointi) sekä tietoteknisen infran korjausinvestoinneista.

Ylitystarve on yhteensä 39 794 000 euroa.

8 06 Arvopaperit, Khn käytettäväksi

Määrärahaa jää käyttämättä mm. Metropolia ammattikorkeakoulun käytössä olevien kiinteistöjen myynnin ja Tanssin talon rakentamisen viivästymisestä johtuen.

Ylitystarve on 23 457 000 euroa

8 07 Muu pääomatalous

8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

Esitetyt ylitysoikeudet ovat tarpeen hankkeiden jatkamiseksi vuonna 2019. Kaupunkiympäristötoimialalla on käynnissä 13 hanketta, jotka jatkuvat vuodelle 2019. Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan hankkeista Stoan aukion kehittämishanke ja Pitäjänmäen kirjaston hankkeet jatkuvat vuodelle 2019.

Ylitystarve yhteensä on 7 301 000 euroa.

8 07 02 Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi

Määrärahaa jäi käyttämättä, koska kehittämishankkeita käynnistyi ennakoitua vähemmän. Vuonna 2019 on myös syytä varautua strategian toteuttamiseen.

Ylitystarve on 1 500 000 euroa.

Tuloslaskelmaosa

7 03 06 Kamppi-Töölönlahtirahasto

Investointien ylitysesityksiin sisältyy Kamppi-Töölönlahti –alueen hankkeita, jotka rahoitetaan Kamppi-Töölönlahtirahastosta. Talousarvion tuloslaskelmaosan kohdassa 7 03 06 Kamppi-Töölönlahtirahasto näkyy rahastosta rahoitettavien investointihankkeiden tulorahoitus. Rahastosta rahoitettavat investointihankkeet tulee näyttää samansuuruisena kyseisessä tulokohdassa.

Kamppi-Töölönlahti –alueen ylitysesitykset investointiosassa:

- 8 01 02 08 Töölönlahden esirakentaminen 110 000 euroa

Tuloarviota tulisi kasvattaa yhteensä 110 000 euroa.

7 03 09 Lähiörahasto

Investointien ylitysesityksiin sisältyy 7,3 milj. euron edestä lähiörahastohankkeita, jotka rahoitetaan Lähiörahastosta. Talousarvion tuloslaskelmaosan kohdassa 7 03 09 Lähiörahasto näkyy rahastosta rahoitettavien investointihankkeiden tulorahoitus.

Rahastosta rahoitettavat investointihankkeet tulee näyttää samansuuruisena kyseisessä tulokohdassa.

Tuloarviota tulisi kasvattaa yhteensä 7 301 000 euroa.

Rahoitusosa

Rahoitusosan ylitysesitykset ovat yhteensä 29,2 milj. euroa.

9 01 01 Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi

Vuodelle 2018 asuntotuotantoon myönnettäviin lainoihin tarkoitetusta määrärahoista jää käyttämättä 10,0 milj. euroa. Käyttämättä jääneen määrärahan perusteella on tarpeen myöntää 10,0 milj. euron ylitysoikeus talousarviokohtaan 9 01 02 33 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen lainoitukseen, mm. asuinalueiden palvelutilaverkon kehittämistä varten.

9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

Muusta antolainauksesta jää lainojen myöntämiseen tarkoitettuja määrärahoja käyttämättä yhteensä 9,21 milj. euroa. Jäljempänä on eritelty talousarvion alakohdittain hankkeiden viivästymisen vuoksi vuoden 2019 talousarvioon tarvittavat ylitysoikeudet.

Lisäksi talousarviokohdasta 9 01 01 Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi, jäi vuonna 2018 käyttämättä 10 milj. euroa, jonka perusteella esitetään vastaavaa ylitysoikeutta vuodelle 2019 käytettäväksi kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen lainoitukseen. Ylitysoikeus kohdennetaan talousarvion alakohtaan 9 01 02 33, Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille.

9 01 02 01 Lainojen myöntäminen kouluille

Talousarvion alakohdassa 9 01 02 01 siirtyvät seuraavien sopimuskoulujen peruskorjauslainoista nostamattomat lainaerät vuoteen 2019:

- Helsingin Yhteiskoulu ja Reaalilukiolle myönnetystä (Khs 9.10.2017, § 905) 1 942 000 euron suuruisesta lainasta 454 700 euroa

- Maanviljelyslyseon osakeyhtiölle myönnetystä (Khs 26.3.2018, § 184) 2 milj. euron suuruisesta lainasta 1 000 000 euroa

- Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:lle myönnetystä (Khs 9.5.2016, § 446) 3,1 milj. euron suuruisesta lainasta 287 638 euroa

- Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:lle koulun liikuntatilojen laajennukseen myönnetystä (Khs 11.9.2017, § 841) 2,7 milj. euron suuruisesta lainasta 1 136 700 euroa

- Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:lle myönnetystä (Khs 4.6.2018, § 402) 1,3 milj. euron suuruisesta lainasta 625 569 euroa

- Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:lle koulun liikuntatilojen laajennuksen lisämäärärahoista (Kvsto 4.6.2018, § 403) 3 000 000 euroa

9 01 02 02 Muut koululainat

Englantilaisen koulun kiinteistöjen vaihtoa koskevaan lainajärjestelyyn vuodelle 2018 varattu 10 milj. euron lainamäärärahatarve siirtyy vuoteen 2019.

9 01 02 04, Sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettävät lainat

Seuraavien sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettyjen lainojen nostotarve siirtyy vuoteen 2019:

- Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalon peruskorjaukseen (24.4.2017, 442 §) myönnetystä lainasta 23 464 euroa

- Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II:n peruskorjaukseen (24.4.2017, 442 §) myönnetystä lainasta 47 189 euroa

- Oranssi Asunnot Oy:lle myönnetystä hankintalainasta (Khs 11.12.2017,1114 §) 135 000 euroa

9 01 02 33, Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille

- Helsingin Toimitilat Koy:n omistaman Minervaskolanin peruskorjaukseen (Khs 23.4.2018, § 257) myönnetystä 10 milj. euron lainasta 2,5 milj. euroa siirtyy vuoteen 2019

- Varaudutaan muiden tytäryhteisöjen lainoittamiseen 10 000 000 eurolla.

Ylitystarve on yhteensä 29 211 000 euroa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Markku Riekko, vs. hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Hallintokuntien esitykset käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävistä ylitysoikeuksista

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.