Johtavan kaupunginasiamiehen virkaan ottaminen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2019-000702
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Johtavan kaupunginasiamiehen virkaan ottaminen

Hallintojohtaja

Päätös

Hallintojohtaja päätti ottaa oikeustieteen maisteri Nina Toivosen johtavan kaupunginasiamiehen (yhteisöt ja verot –tiimi) virkaan 1.2.2019 lukien 5 500 euron tehtäväkohtaisella palkalla.

Päätöksen perustelut

Johtavan kaupunginasiamiehen virka

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 9 kohdan mukaan kansliapäällikkö, ellei hän ole siirtänyt tehtävää toiselle viranhaltijalle, ottaa palvelukseen kaupunginkanslian viranhaltijat ja työntekijät. Kansliapäällikön tekemän päätöksen 12.10.2018, 206§ mukaan kaupunginkanslian osastopäällikkö ottaa tiimipäällikön vakinaiseen virkasuhteeseen.

Kaupunginkanslian toimintasäännön 3. luvun 3.1. kappaleen mukaisesti yhteisöt ja verot –tiimi on yksi kaupunginkanslian hallinto-osaston oikeuspalveluiden tiimeistä. Johtava kaupunginasiamies toimii yhteisöt ja verot –tiimin tiimipäällikkönä.

Kaupunginkanslian toimintasäännön 9. luvun 9.3. kappaleen mukaan tiimin esimies johtaa tiiminsä toimintaa ja vastaa siitä, että tiimin tavoitteet saavutetaan. Tiimipäällikkö suorittaa osaston päällikön ja yksikön päällikön määräämät tehtävät.

Yhteisöt ja verot yksikön toimialaan kuuluvat muun muassa yhteisö-, vero,- insolvenssi- ja huoneenvuokrajuridiikkaan liittyvien toimeksiantojen sekä muiden asioiden hoitaminen.

Johtavan kaupunginasiamiehen virka on tullut avoimeksi 1.11.2018. Virka oli julkisesti haettavana 3.12.-18.12.2018. Hakuilmoitus oli esillä kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa osoitteessa helsinkirekry.fi sekä Lakimiesliiton Lakimiesrekrytointi-palvelussa.

Virkaa täytettäessä on noudatettava perustuslain 125 §:ssä säädettyjä yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Johtavan kaupunginasiamiehen viran kelpoisuusvaatimus on oikeustieteen maisterin tutkinto tai vastaava aiempi ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä taito. Muodollisen kelpoisuusvaatimuksen lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että hakijalta edellytetään laajaa kokemusta yhteisöt ja verot -tiimin toimintaan liittyvistä oikeudenaloista ja tehtävistä, kykyä ja osaamista esimiestehtäviin sekä työyhteisön ja sen toimintojen kehittämiseen. Lisäksi viran menestyksekäs hoitaminen edellyttää aktiivista ja oma-aloitteista työotetta sekä hyvää yhteistyökykyä moninaisten sidosryhmien kanssa. Hakuilmoituksessa on lisäksi painotettu toimintatavan ja työskentelyotteen ratkaisu- ja asiakaslähtöisyyttä.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Virkaa haki hakuajan kuluessa kolme henkilöä. Kaikki hakijat täyttivät kelpoisuusvaatimukset. Hakijaluettelo on liitteenä 1.

Kaupunginlakimies Jenni Rope haastatteli kaikki hakijat.

Hakija 1, ********** on suorittanut oikeustieteen kandidaatin tutkinnon vuonna 2000. Lisäksi hän on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon, esimies- / johtamis- sekä työ- ja organisaatiopsykologian ja työnohjaajaopintoja. Hakijalla on työkokemusta erityisesti yhteisö-, insolvenssi- ja sopimusoikeudesta sekä lisäksi muun muassa huoneenvuokra- ja kunnallisoikeudesta. **********

Hakijan vahvuutena on aikaisempi kokemus kuntasektorista, Helsingin kaupunkiorganisaatiosta sekä yhteisöt ja verot –tiimin toiminnasta ja toimintaympäristöstä. Hakijalla on laaja ja kattava kokemus yhteisöt ja verot -tiimin toimialaan kuuluvista oikeudenaloista ja tehtävistä. Hänellä on kokemusta esimiestyöstä oikeuspalveluissa. Hakijalla on vahva motivaatio sekä kykyä toimintojen ja työyhteisön kehittämiseen sekä hyvä asioiden toimeenpanokyky. Hänen työskentelyotteensa on aktiivinen, oma-aloitteinen ja ratkaisukeskeinen. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat hyvät.

Hakija 2, ********** on suorittanut oikeustieteen kandidaatin tutkinnon vuonna 1990. Hän on lisäksi suorittanut viestinnän ja journalistiikan perusopintoja. Hakijalla on työkokemusta erityisesti sopimus- ja insolvenssioikeudesta sekä vahva kokemus vakuutusyhtiön edustajana viranomaisprosesseissa toimimisesta sekä lisäksi muun muassa huoneenvuokra- ja tietosuojaoikeudesta.

**********

Hakijan vahvuutena on laaja-alainen oikeudellinen osaaminen. Hänellä on kokemusta esimiestyöstä. Hänen työskentelyotteensa toimeksiantojen hoitamisessa on ratkaisukeskeinen, aktiivinen sekä oma-aloitteinen.

Hakija 3, OTM Nina Toivonen, on suorittanut oikeustieteen maisterin tutkinnon vuonna 2013. Hän on suorittanut myös esimies- / johtamisopintoja. Lisäksi hän on oikeustieteen tohtorin koulutusohjelmassa sekä opiskelee oikeusmuotoilua. Hakijalla on työkokemusta erityisesti insolvenssi-, yhteisö- ja huoneenvuokraoikeudesta sekä lisäksi muun muassa kunnallis- ja vero-oikeudesta.

**********

Hakijan vahvuutena on tuore kokemus kuntasektorista sekä Helsingin nykyisestä kaupunkiorganisaatiosta sekä yhteisöt ja verot –tiimin toiminnasta ja toimintaympäristöstä. Hakijalla on laaja ja kattava kokemus yhteisöt ja verot -tiimin toimialaan kuuluvista oikeudenaloista ja tehtävistä. Hänellä on kokemusta esimiestyöstä oikeuspalveluissa. Hakijalla on hyvät johtamisvalmiudet, vahva motivaatio sekä kyky toimintojen ja työyhteisön kehittämiseen, erityisesti asiakasnäkökulmasta. Hänen työskentelyotteensa on aktiivinen, oma-aloitteinen ja ratkaisukeskeinen. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat hyvät.

Arviointi

Yhteisöt ja verot –tiimin päällikkönä toimivan johtavan kaupunginasiamiehen tehtävänä on johtaa kaupunginkanslian oikeuspalveluiden yhteisöt ja verot –tiimiä ja vastata tiimille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Johtavan kaupunginasiamiehen tehtäviin kuuluu muun muassa tiimiin kuuluvien henkilöiden ja asioiden johtaminen, tiimin toiminnan kehittäminen sekä tiimin toimialaan kuuluvien asioiden johtavana asiantuntijana toimiminen. Tiimin toimialaan kuuluu muun muassa yhteisö-, vero-, insolvenssi- ja huoneenvuokraoikeuteen liittyvien toimeksiantojen sekä muiden asioiden hoitaminen.

Tiimin toimialaan kuuluvista oikeudenaloista ja tehtävistä olevan laajan kokemuksen lisäksi tehtävä edellyttää kykyä ja osaamista esimiestehtäviin sekä työyhteisön ja sen toimintojen kehittämiseen. Johtava kaupunginasiamies johtaa tällä hetkellä 11 hengen tiimiä ja on yksikön johtoryhmän jäsen.

Tehtävässä menestyminen edellyttää lisäksi aktiivista ja oma-aloitteista työotetta sekä hyvää yhteistyökykyä moninaisten sidosryhmien kanssa. Hakuilmoituksessa on lisäksi painotettu toimintatavan ja työskentelyotteen ratkaisu- ja asiakaslähtöisyyttä.

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöistä aikaisemmin olevaan kokemukseen perustuen on katsottava, että Nina Toivosella on parhaat edellytykset edellä kuvattujen, yhteisöt ja verot tiimin päällikkönä toimivan johtavan kaupunginasiamiehen virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen. Hänen valintaansa puoltaa hänen laaja ja kattava tiimin toimialaan kuuluvien oikeudenalojen ja tehtävien osaaminen, hyvät johtamisvalmiudet sekä laaja-alainen osaaminen ja kiinnostus toimintojen ja työyhteisön kehittämiseen. Hän omaa vahvaa näkemystä ja osaamista muun muassa henkilöstön johtamisen sekä toimintojen asiakaslähtöisestä kehittämisestä. Hänellä on kokemusta kuntasektorista ja erityisesti Helsingin kaupunkiorganisaatiosta sekä yhteisöt ja verot –tiimin toimintaympäristöstä ja sidosryhmistä. Työskentelyotteeltaan hän on aktiivinen, oma-aloitteinen ja ratkaisukeskeinen. Hänen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitonsa ovat hyvät ja rakentavat.

Virkaan otettava henkilö on kaupungin palveluksessa ja hänen terveydelliset tietonsa ovat käytettävissä virkaan otettaessa. Terveydellisistä tiedoista olevan selvityksen perusteella virkaan ottamiselle ei ole estettä.

Päätös tullut nähtäväksi 21.01.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jenni Rope, kaupunginlakimies, puhelin: 09 310 36195

jenni.rope@hel.fi

Päättäjä

Juha Summanen
hallintojohtaja

Liitteet (pdf)

1. Hakijaluettelo

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.