Nimeämispyyntö, hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet sekä tilintarkastaja, Suomen kansallisooppera ja -baletti sr

HEL 2019-001180
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 24 §

Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n hallintoneuvoston ja hallituksen edustajien nimeäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

nimetä Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n hallintoneuvostoon kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) säätiön sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi seuraavasti:
- Jan Vapaavuori, pormestari (Pia Pakarinen, Kok.)
- Tuula Haatainen, SDP (Dimitri Qvintus, SDP)

2

nimetä Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n hallituksen kaksi jäsentä sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi seuraavasti:
- Tuuli Kousa, Vihr.
- Wille Rydman, Kok.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Suomen kansallisooppera ja -baletti sr -nimisen säätiön tarkoituksena on ylläpitää maassamme valtakunnallista ooppera- ja balettiteatteria, Kansallisoopperaa ja -balettia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi
- harjoittaa ooppera- ja balettitoimintaa sekä konserttitoimintaa kiinnittäen erityistä huomiota kotimaisen ooppera- ja balettitaiteen esittämiseen;
- harjoittaa Oopperan ja Baletin taiteellista toimintaa palvelevaa julkaisu-, viestintä- ja muuta oheistoimintaa kuten oopperamyymälä-, tilavuokraus- ja näytösravintolatoimintaa; sekä
- ylläpitää Suomen kansallisoopperan ja -baletin balettioppilaitosta; sekä
- hallinnoi ooppera-, baletti- ja konserttitoiminnassa tarvittavia tiloja laitteistoineen.

Säätiö ei ole kaupungin määräysvallassa eikä kuulu siten kaupunkikonserniin.

Hallintoneuvosto

Säätiön hallintoneuvostoon kuuluu kolmivuotiseksi toimikaudeksi kerrallaan valittavat seitsemäntoista (17) varsinaista jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen.

Kaupungilla on säätiön sääntöjen mukaan oikeus nimetä hallintoneuvostoon kaksi jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen.

Hallitus

Säätiön hallitukseen kuuluu kolmivuotiskaudeksi kerrallaan nimetyt yhdeksän (9) jäsentä, joiden toimikausi alkaa hallintoneuvoston varsinaisen kokouksen päättyessä ja päättyy kolmen vuoden kuluttua pidettävän hallintoneuvoston varsinaisen kokouksen päättyessä.

Kaupungilla on säätiön sääntöjen mukaan oikeus nimetä hallitukseen kaksi jäsentä.

Lopuksi

Suomen kansallisooppera ja -baletti sr pyytää kaupunkia ilmoittamaan 1.4.2019 mennessä edustajansa säätiön hallintoneuvostoon henkilökohtaisine varajäsenineen ja hallitukseen sekä nimeämään säätiön yhden tilintarkastajan ja hänen henkilökohtaisen varamiehensä seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 2019 – 2021.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää muun muassa jäsenien nimeämisestä säätiöiden toimielimiin. Hallintosäännön 13 luvun 1 §:n mukaan tarkastuslautakunta nimeää ehdokkaat tytäryhteisöjen tilintarkastajiksi. Käytännössä tarkastuslautakunta nimeää myös osakkuus- ym. yhteisöjen tilintarkastajat silloin, kun kaupungilla on nimeämiseen oikeus.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.03.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi