Palkkion maksu kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla, OECD sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen -tutkimuksen koulukohtaisesta koordinoinnista

HEL 2019-001852
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 6

Palkkio OECD sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen -tutkimuksen koulukohtaisesta koordinoinnista

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti jakaa palkkion OEDC sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen -tutkimuksen koulukohtaisesta koordinoinnista liitteenä olevan taulukon mukaisesti. Palkkiot suomenkielisen perusopetuksen osalta ovat yhteensä 6780 euroa.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki on mukana OECD käynnistämässä kansainvälisessä tutkimus- ja kehittämishankkeessa, jossa tarkastellaan sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja ja niiden merkitystä oppimistuloksiin (HEL 2018-0037-18 T 02 05 02).

Tutkimuksen esitutkimus toteutettiin marraskuussa 2018 otoskouluissa. Esitutkimus edellytti oppilaitoksessa erityistä valmistelutyötä, joka sovittiin koulun nimeämän OECD-koulukoordinaattorin tehtäväksi. Valmistelutyön määrä riippui koulukohtaisen otoksen koosta. Korvaus maksetaan otoskoon perusteella koordinointityöhön käytetyn tuntimääräarvion mukaisesti. Tuntikorvaus on 30 euroa ja kokonaiskorvaus 150/240/300 euroa otoskokoon perustuen.

Korvaus maksetaan keskitetyistä paikallisen sopimuksen tunneista.

Päätös tullut nähtäväksi 25.02.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Satu Gripenberg, arviointikonsultti, puhelin: 09 310 82326

satu.gripenberg@hel.fi

Päättäjä

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Koulukoordinaattorien palkkiot

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.