Palkkion maksu kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla, OECD sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen -tutkimuksen koulukohtaisesta koordinoinnista

HEL 2019-001852
Ärendet har nyare handläggningar
§ 6

Palkkio OECD sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen -tutkimuksen koulukohtaisesta koordinoinnista

Direktören för grundläggande utbildning

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti jakaa palkkion OEDC sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen -tutkimuksen koulukohtaisesta koordinoinnista liitteenä olevan taulukon mukaisesti. Palkkiot suomenkielisen perusopetuksen osalta ovat yhteensä 6780 euroa.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki on mukana OECD käynnistämässä kansainvälisessä tutkimus- ja kehittämishankkeessa, jossa tarkastellaan sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja ja niiden merkitystä oppimistuloksiin (HEL 2018-0037-18 T 02 05 02).

Tutkimuksen esitutkimus toteutettiin marraskuussa 2018 otoskouluissa. Esitutkimus edellytti oppilaitoksessa erityistä valmistelutyötä, joka sovittiin koulun nimeämän OECD-koulukoordinaattorin tehtäväksi. Valmistelutyön määrä riippui koulukohtaisen otoksen koosta. Korvaus maksetaan otoskoon perusteella koordinointityöhön käytetyn tuntimääräarvion mukaisesti. Tuntikorvaus on 30 euroa ja kokonaiskorvaus 150/240/300 euroa otoskokoon perustuen.

Korvaus maksetaan keskitetyistä paikallisen sopimuksen tunneista.

Detta beslut publicerades 25.02.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Satu Gripenberg, arviointikonsultti, puhelin: 09 310 82326

satu.gripenberg@hel.fi

Beslutsfattare

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Bilagor

1. Koulukoordinaattorien palkkiot

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.