Edustajien nimeäminen tytäryhteisöihin ja -säätiöihin keväällä 2019

HEL 2019-002003
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 17 §

Edustajien nimeäminen yhteisöihin ja säätiöihin keväällä 2019

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa

1

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan liitteessä 1 mainittujen yhtiöiden vuoden 2019 varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että hallitusten jäsenet ja varajäsenet valitaan seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

2

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kaupungin tytäryhtiöiden vuoden 2019 varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa palkkiot kulloinkin voimassa olevien kaupunginhallituksen hyväksymien palkkioperusteiden mukaisesti, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty taikka muuten erikseen päätetty.

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

nimetä liitteessä 1 mainittujen säätiöiden hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

2

kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä liitteessä 1 mainittujen säätiöiden hallituksissa toimimaan niin, että

  • hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan palkkiot kulloinkin voimassa olevien kaupunginhallituksen hyväksymien palkkioperusteiden mukaisesti, ellei säännöissä ole toisin määrätty tai muutoin toisin sovittu,
  • tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Konsernijaoston päätettäväksi on valmisteltu keskitetysti nimeämisesitykset liitteen 1 mukaisesti kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen ja -säätiöiden sekä muiden kaupungin nimeämisoikeuden piirissä olevien yhteisöjen ja säätiöiden varsinaisiin yhtiökokouksiin ja vuosikokouksiin liittyen.

Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2019 (Kvsto 28.11.2018, 378 §) on keskeisille tytäryhtiöille ja -säätiöille asetettu joko kaupunginvaltuustolle tai konsernijaostolle raportoitavia tavoitteita. Tavoitteet on lueteltu liitteessä 3. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuoden aikana yhteisöraportoinnin yhteydessä ja toteutumisesta tai toteutumatta jäämisestä raportoidaan erikseen tilinpäätösraportoinnin yhteydessä.

Hallintosäännön 13 luvun 1 §:n mukaan tarkastuslautakunta nimeää ehdokkaat kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajiksi, ellei se erityisestä syystä ole antanut nimeämisoikeutta lautakunnan puheenjohtajalle. Tilintarkastajille ja/tai tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti 12.3.2018, § 145 hyväksyä tytäryhteisöjen ja
-säätiöiden hallitusten jäsenten yleiset palkkioperusteet liitteen 2 mukaisesti.

Kaupungin tytäryhteisöissä ja -säätiöissä noudatetaan kaupunginhallituksen päättämiä palkkioperusteita hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosi-/kokouspalkkioiden osalta, ellei osakassopimuksessa tai
yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Kaupunginhallituksen hyväksymiä palkkioperusteita noudatetaan alla mainituissa yhteisöissä ja säätiöissä, ellei niiden kohdalla toisin mainita.

Siltä osin kuin yhtiökokousedustajille ei ole annettu erityisiä toimiohjeita, yhtiökokousedustajat hyväksyvät kokouksissa käsiteltävät asiat hallituksen ehdotusten mukaisesti, mikäli kyseinen kanta on lain säännösten mukainen. Menettelytapa perustuu kaupungin voimassa oleviin johtamisen ja hallinnon keskeisiin periaatteisiin eli ns. hyvän hallintotavan ohjeistukseen.

Ami-säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on parantaa erityisesti Helsingin seudun kilpailukykyä, seudulla toimivien eri työyhteisöjen ja yksilöiden toimintaedellytyksiä menestyä työelämässä ja sen muutoksessa sekä seudun työmarkkinoiden toimivuutta tuottamalla ammatillisia koulutus- ja kehittämispalveluita.

Säätiön sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenistä valitsee puheenjohtajan ja kolme jäsentä Helsingin kaupunki. Hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta ennen valintavuotta. Hallituksen jäseneksi voidaan valita enintään neljäksi toimikaudeksi peräkkäin. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Säätiön edellisessä hallituksen syyskokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 320 euroa per kokous. Lisäksi päätettiin,
että vuosipalkkiona hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 9 000
euroa. Säätiön säännöissä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkioista, vaan palkkiot perustuvat säätiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Asunto-osakeyhtiö Merimiehenkatu 12

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 55,4 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia no 6 Helsingin kaupungin V kaupunginosan korttelissa no 112 ja sillä olevaa asuinrakennusta. Yhtiön omistamassa rakennuksessa on huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi.

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolme varsinaista ja kaksi varajäsentä. Helsinki nimeää yhden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Asunto-oy Helsingin Harmajankatu

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 56,6 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 20. kaupunginosassa sijaitsevassa korttelissa nro 20011 olevaa tonttia nro 8 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavia rakennuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa on huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi ja muu osa käytettäväksi välittömästi yhtiön hyväksi.

Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista ja kaksi varajäsentä.

Asunto Oy Oulunkyläntori 2

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön tarkoituksena on hallita tonttia n:o 1 Patolan korttelissa n:o 28050 Helsingin kaupungin 28 kaupunginosassa sekä omistaa ja hallita sille rakennettua taloa, jonka huoneistojen yhteenlasketusta pinta-alasta enin osa on varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä sekä yksi varajäsen.

Kaupunginhallitus päätti 12.3.2018, § 145 hyväksyä kaupungin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten yleiset palkkioperusteet. Yhtiö on tullut kaupungin tytäryhteisöksi tämän päätöksen jälkeen. Yhtiön hallituksen palkkioperusteet vahvistetaan kaupunginhallituksessa erikseen ennen vuoden 2019 varsinaista yhtiökokousta.

Asunto-oy Paciuksenkatu 4

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 78,4 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 15. kaupunginosassa sijaitsevassa korttelissa nro 642 olevaa tonttia nro 4 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavia rakennuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa on huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi ja muu käytettäväksi välittömästi yhtiön hyväksi.

Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista ja kaksi varajäsentä.

A-Tulkkaus Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 0,1 %.

Yhtiön toimialana on tulkitsemis- ja kääntämispalveluiden sekä niitä tukevien toimintojen, kuten koulutuspalvelujen tuottaminen sen omistajina oleville julkisille hankintayksiköille.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Helsingillä on oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi Vantaan kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaiset, kaupunginhallituksen jäsenille maksettavien kokouspalkkioiden suuruiset kokouspalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 290 euroa per kokous ja jäsenelle 240 euroa per kokous.

Fastighets Ab Glaspalatset i Helsingfors

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 25,1 %.

Yhtiön toimialana on maanvuokrasopimuksen nojalla hallita osaa Helsingin kaupungin 4. kaupunginosan korttelin nro 194 olevasta tontista nro 1 (kiinteistötunnus 91-4-194-1) ja omistaa sillä sijaitsevat rakennukset ja rakennelmat. Yhtiö voi harjoittaa hallinnassaan olevissa tiloissa ja alueilla vuokraustoimintaa.

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään jäsentä. Kaupungilla on oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen, jos hallituksen jäsenten määrä on enintään neljä, kaksi jäsentä jos hallituksen jäsenten määrä on viisi tai kuusi, ja kolme jäsentä, jos hallituksen jäsenten määrä on seitsemän.

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan vakiintuneesti noudatettu palkkiokäytäntö on ollut, että hallituksen jäsenten kokouspalkkio on 200 euroa per kokous. Puheenjohtajalle on lisäksi maksettu 2 185 euron suuruinen vuosipalkkio.

Finlandia-talo Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on vuokrata tiloja, ulkoalueita sekä myydä tarvittavia palveluja mukaan lukien ravintolapalveluja tilaisuuksien järjestäjille sekä järjestää ja tuottaa kokous-, kongressi-, konsertti- ja juhlatapahtumia. Yhtiö voi omistaa osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä ja käydä niillä kauppaa. Yhtiö voi ottaa lainoja ja myöntää takauksia päätoimialansa puitteissa.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiö sr

Säätiön tarkoituksena on edistää eri alojen helsinkiläisten taiteilijoiden elinolosuhteita osoittamalla heille pysyvästi kohtuuvuokraisia, vapaarahoitteisia asuntoja sekä omistaa ja hallita rakennettavaa taiteilijataloa ja siihen kuuluvia rakennuksia.

Säätiön sääntöjen mukaan kaupunki valitsee säätiön hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme jäsentä sekä heille varajäsenet.

Helsingin Musiikkitalo Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 41,7 %.

Yhtiön toimialana on tarjota Helsingin Musiikkitalon käyttöön liittyviä palveluita, järjestää tilaisuuksia Helsingin Musiikkitalossa, markkinoida Helsingin Musiikkitaloa, harjoittaa Helsingin Musiikkitalon tilojen vuokraustoimintaa, omistaa ja hallita Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a -nimisen yhtiön hallinnassa olevien tilojen irtokalustusta ja toimintavarustusta sekä hallinnoida vuokrasopimuksen perusteella Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaisia tiloja 1-13.

Osakassopimuksen mukaan hallitukseen valitaan vähintään kuusi ja enintään yhdeksän jäsentä. Kaupunki, Taideyliopistosäätiö ja Yleisradio Oy nimeävät kukin yhtä suuren määrän hallituksen jäseniä, vähintään yhden ja enintään kaksi. Yhtiöllä on osakkeenomistajien nimitystoimikunta, johon kukin osapuoli nimeää yhden jäsenen.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 300 euroa per kokous. Lisäksi päätettiin, että vuosipalkkiona hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 000 euroa ja hallituksen jäsenille 1 500 euroa. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkioista, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 52,2 %.

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan (Viikki) korttelin nro 190 tontteja nrot 1 ja 2 ja omistaa ja hallinta niille rakennettuja rakennuksia sekä omistaa ja hallita kyseisen kaupunginosan alueelle rakennettavia muita rakennuksia.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä.

Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan korttelin nro 33232 tonttia nro 2 ja korttelin nro 33231 tonttia nro 5 sekä omistaa ja hallita tontilla olevaa kouluraken-
nusta ja vuokrata se koulukäyttöön.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Helsinki Abroad Ltd Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on ylläpitää ja edistää Helsingin kaupungin ja sen yhteistyökumppaneiden etuja ja edunvalvontaa ulkomailla kuntalain 76 §:n tarkoittamana kuntien yhteistoimintana. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto käytetään yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Hallituksen toimikausi jatkuu kevääseen 2020, mutta hallituksesta eronneen Saila Macheren tilalle on tarpeen nimetä uusi hallituksen jäsen, joka alkaa toimia hallituksen puheenjohtajana.

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 31,1 % ja äänivaltaosuus 50,8 %.

Yhtiön toimialana on huolehtia Itä-Pasilan alueen asuin- ja liikekortteleiden asemakaavan mukaisen autopaikkavelvoitteen täyttämisestä sekä alueen pysäköinnin järjestämisestä ja hoidosta, hallita osakkeenomistuksen tai vuokraoikeuden nojalla pysäköintipaikkoja ja -tiloja sekä muitakin rakennuksia, tontteja ja tiloja, joita voidaan luovuttaa paitsi pitkä- ja lyhytaikaisilla vuokrasopimuksilla yhtiön osakkaille ja ulkopuolisille vuokraajille, myös yleiseen lyhytaikaiseen käyttöön. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita tontteja, rakennuksia, tiloja, laitteita ja muuta omaisuutta sekä omistaa ja hallita henkilökunnan tarpeeseen varattuja asuinhuoneistoja.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä.

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 27,1 % ja äänivaltaosuus 100,0 %.

Yhtiön toimialana omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) Jätkäsaaren ja Saukonpaaden uusilla asunto- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen/jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia keskitettyjä jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, kiinteistöjä ja rakennuksia. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa osakkeenomistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on maanvuokraoikeuden perusteella omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) Jätkäsaaren uuden asuin- ja toimitila-alueen osayleiskaavan nro 11350 rajaamalle alueelle rakennettavia kahta tai useampaa korttelia palvelevia yhteispysäköintilaitoksia sekä niihin mahdollisesti sijoittuvia yhteisväestönsuoja- ja muita tiloja. Yhtiö voi lisäksi järjestää näihin liittyviä alueellisia palveluita. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, kiinteistöjä ja rakennuksia. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa osakkeenomistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiö voi harjoittaa vuorottaispysäköintiin liittyvää toimintaa.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 30,9 % ja äänivaltaosuus 100,0 %.

Yhtiön toimialana omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) ja 21. kaupunginosan (Hermanni) Kalasataman uusilla asunto- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen/jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia keskitettyjä jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, kiinteistöjä ja rakennuksia. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa osakkeenomistajilleen osinkoa, vaan
mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Kalasataman Palvelu Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 36,5 %.

Yhtiö toteuttaa, omistaa, vuokraa, luovuttaa, hallitsee ja ylläpitää/uudistaa Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) ja 21. kaupunginosan (Hermanni) uusilla asuntoalueilla (Kalasatama) asuntotontteja ja muilla tonteilla sijaitsevia asuntoja palvelevia ja niiden ulkopuolisia pysäköintialueita ja niiden autopaikkoja, yhteispiha-alueita ja yhteiskerhotiloja. Lisäksi yhtiön toimialana on perustaa alueportaali mainittujen tonttien käyttöön sekä ylläpitää ja uudistaa sitä.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä.

Kalasataman Palvelu 2 Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 41,7 %.

Yhtiö toteuttaa, omistaa, vuokraa, luovuttaa, hallitsee, ylläpitää ja uudistaa Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) ja 21. kaupunginosan (Hermanni) uusilla asuntoalueilla (Kalasatama) asuntotontteja ja muilla tonteilla sijaitsevia asuntoja palvelevia ja niiden ulkopuolisia pysäköintialueita ja niiden autopaikkoja, yhteispiha-alueita ja yhteiskerhotiloja sekä tuottaa näihin perustuvia omakustannusperusteisia palveluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiön toimialana on perustaa alueportaali mainittujen tonttien vuokralaisina ja/tai omistajina olevien osakkeenomistajien käyttöön sekä omakustannusperusteisesti ylläpitää ja uudistaa sitä.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä.

Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 0 %.

Yhtiön toimialana on omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin Keski-Pasilan uusilla asuin- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen / jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia keskitettyjä jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä.

Kaupunki ei omista yhtiön osakkeita, eikä yhtiö ole muutenkaan kaupungin määräysvallassa, eikä kuulu siten kaupunkikonserniin.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Yhteistoimintasopimuksen mukaan kaupungilla on oikeus nimittää yhtiönhallitukseen yksi varsinainen jäsen.

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai yhteistoimintasopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Kiint. Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 35,7 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin 40. kaupunginosan korttelissa 40118 olevia pysäköintitontteja nrot 10 ja 11 pysäköintilaitoksen rakentamista varten sekä rakentaa, varustaa ja ylläpitää sillä pysäköintilaitokseen kuuluvaa pysäköintialuetta, pysäköintihallia ja niihin liittyviä ajoluiskia ja kulkuteitä. Yhtiö voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellisia tiloja ja omistaa niiden hallintaan oikeuttavia osakkeita. Toiminnassa osakkaisiinsa nähden yhtiö noudattaa omakustannusperiaatetta. Yhtiö voi tarjota toimialansa mukaisia palveluksia myös ulkopuolisille, mikäli siitä ei aiheudu haittaa yhtiön osakkaille.

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen jäsentä.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota 225 euroa kokoukselta. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2 240 euron vuosipalkkio. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Kiinteistö Oy Biomedicum Helsinki

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 6,05 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 15. kaupunginosan korttelissa 15.526 sijaitsevia tontteja 5 ja 6 sekä niillä olevia rakennuksia sekä muita kiinteistöjä ja niillä olevia rakennuksia Helsingin kaupungin 15. kaupunginosassa. Lisäksi yhtiön toimialana on välittää vuokralle yhtiön omistamissa rakennuksissa olevia osakkaiden hallitsemia tiloja ja antaa vuokralle yhtiön hallinnassa olevia tiloja. Yhtiö voi vuokrata tiloja yhtiön käyttöön.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 250 euroa per kokous ja puheenjohtajalle 320 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Kiinteistö Oy Espoon terminaali

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 50,0 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin Kampin keskuksen alueella Helsingin kaupungin Kampin kaupunginosan korttelin 7 tontin 8 sekä Fredrikinkadun, Salomonkadun ja Jaakonkadun maanalaisilla tasoilla sijaitsevia Espoon bussien terminaalitiloja liikennöintialueineen. Yhtiön tarkoituksena on tarjota terminaalitoimintaan liittyviä palveluja. Tämän tarkoituksensa yhtiö toteuttaa luovuttamalla terminaalitilojen käyttöoikeuden korvausta vastaan Espoon kaupungille ja Helsingin kaupungille sekä tarvittaessa muille tahoille. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhtiö voi lisäksi olla osakkaana hallinnointi-, palvelu- ja markkinointiyhtiöissä sekä omistaa, ostaa, myydä ja vuokrata palveluita, maaalueita, tiloja ja autopaikkoja.

Yhtiön hallitukseen kuuluu neljä jäsentä.

Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 7-9

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 44,9 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia n:o 1 Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan korttelissa no 398 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettua kolmea liiketaloa.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä sekä enintään kolme varajäsentä.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 100 euroa per kokous ja lisäksi puheenjohtajalle 60 euroa per kuukausi. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkki

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 9,2 %.

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita maanalaista osaa Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan korttelin 796 tontista n:o 3 ja omistaa ja hallita alueella olevaa pysäköintilaitosta, joka käsittää rakennuksen viisi alinta maanalaista kerrosta sekä sisään- ja ulosajoliittymät. Yhtiö voi omistaa, ostaa ja myydä sekä vuokrata osakkeita, osuuksia ja oikeuksia sekä koneita ja laitteita sekä harjoittaa pysäköintilaitostoimintaa.

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään jäsentä.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukku

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 24,9 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 21. kaupunginosan korttelin nro 274 tontilla nro 3 olevaa aluetta sekä omistaa alueelle rakennettavia elintarviketeollisuuden, jalostuksen ja tukkukaupan toimitiloja sekä vuokrata niitä.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön. Käytäntönä on ollut, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.

Kiinteistö Oy Kaapelitalo

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan korttelissa 20001 tonttia nro 5 sekä Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan kortteliin nro 252 muodostettavaa tonttia sekä omistaa ja hallita niillä olevia rakennuksia.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä.

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 62,1 %.

Yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin Kluuvin kaupunginosassa Kaisaniemenkadun ja Vuorikadun alaista tilaa ja omistaa siinä oleva metroasema ja tarpeelliset sisääntulot. Metroasema, joka toimii myös väestönsuojana, käsittää laiturihallin, lippuhallitasot sekä tarpeelliset sisääntuloliittymät tonteille ja katutasolle. Yhtiön jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön rakennuksessa olevaa huonetilaa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä.

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 40,0 %.

Kiinteistö Oy Laajasalo palloiluhallien toimialana on vuokrata Helsingin kaupungilta Laajasalon urheilupuistosta n. 15.300 m2:n suuruista maa-aluetta ja omistaa, hallita sekä ylläpitää sille rakennettua kiinteistöä, jossa on palloiluhalli, viisi tennishallia sosiaali- ym. tiloineen sekä Laajasalon urheilupuistoa varten tarpeelliset sosiaali-, pukuhuone- ja varastotilat sekä neljä ulkotenniskenttää. Yhtiö ei jaa osinkoa eikä sen tarkoituksena ole tuottaa voittoa.

Yhtiön hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä.

Kiinteistö Oy Maatullinaukio

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 49,0 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 40. kaupunginosan korttelissa n:o 40117 sijaitsevaa tonttia n:o 10, osoite Maatullinaukio 10, sekä tontille rakennettua liiketaloa. Yhtiön jokainen osake yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita määrättyä rakennuksessa olevaa liike, toimisto- tai varastotilaa.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä, ja mikäli varajäseniä valitaan, enintään kolme varajäsentä.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin maksaa puheenjohtajalle kokouspalkkiota 130 euroa per kokous ja jäsenille 123 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin 45. kaupunginosan korttelissa 45165 tonttia nro 3 sekä omistaa ja hallita sillä olevaa rakennusta. Lisäksi yhtiön toimialana on harjoittaa hallinnassaan olevissa tiloissa vuokraustoimintaa.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Hallituksen toimikausi jatkuu kevääseen 2020, mutta hallituksesta eroavan Raimo K. Saarisen tilalle on tarpeen nimetä uusi hallituksen jäsen.

Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimiala on vuokran nojalla hallita Helsingin kaupungin omistamaa tonttia n:o 7 Helsingin kaupungin 28 kaupunginosan korttelissa n:o 162 sekä omistaa sille rakennettavia rakennuksia.

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolme jäsentä ja kolme varajäsentä.

Kaupunginhallitus päätti 12.3.2018, § 145 hyväksyä kaupungin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten yleiset palkkioperusteet. Yhtiö on tullut kaupungin tytäryhteisöksi tämän päätöksen jälkeen. Yhtiön hallituksen palkkioperusteet vahvistetaan kaupunginhallituksessa erikseen ennen vuoden 2019 varsinaista yhtiökokousta.

Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön yleishyödyllisenä toimialana ja tarkoituksena on vuokran nojalla hallita Helsingin kaupungin omistamaa tonttia n:o 8 Helsingin kaupungin 28 kaupunginosan korttelissa n:o 162 sekä omistaa sille sotaveteraanien asunto- ja palvelutaloksi rakennettavia rakennuksia, sekä harjoittaa kuntoutuslaitostoimintaa tai vuokrata tiloja tähän tarkoitukseen.

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolme jäsentä ja kolme varajäsentä.

Kaupunginhallitus päätti 12.3.2018, § 145 hyväksyä kaupungin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten yleiset palkkioperusteet. Yhtiö on tullut kaupungin tytäryhteisöksi tämän päätöksen jälkeen. Yhtiön hallituksen palkkioperusteet vahvistetaan kaupunginhallituksessa erikseen ennen vuoden 2019 varsinaista yhtiökokousta.

Kiinteistö Oy Paloheinän Palvelukeskus

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 28,5 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin 35. kaupunginosassa korttelissa no 35054 olevaa tonttia n:o 9 sekä omistaa ja hallita sillä olevia rakennuksia. Yhtiön jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön rakennuksessa olevaa huoneistoa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan vakiintuneesti noudatettu palkkiokäytäntö on ollut, että hallituksen jäsenten kokouspalkkio on 225 euroa per kokous. Puheenjohtajalle on lisäksi maksettu 2 240 euron suuruinen vuosipalkkio.

Kiinteistö-oy Parmaajanpuisto

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 82,9 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 40. kaupunginosassa sijaitsevassa korttelissa nro 40133 olevaa tonttia nro 2 sekä omistaa ja hallita tontilla olevia tai tontille rakennettavia rakennuksia.

Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Kiinteistö Oy Säterintie 2

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 22,0 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 37. kaupunginosan korttelissa 37041 sijaitseva tontteja n:ot 10 ja 9 sekä niille rakennettuja rakennuksia ja pysäköintipaikkoja.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan vakiintuneesti noudatettu palkkiokäytäntö on ollut, että hallituksen jäsenten kokouspalkkio on 225 euroa per kokous. Puheenjohtajalle on lisäksi maksettu 2 240 euron suuruinen vuosipalkkio.

Kiinteistö Oy Tapulikaupungin palvelutalo

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 49,0 %.

Yhtiön toimialana on omistus- tai vuokraoikeuden nojalla hallita tonttia nro 3 korttelissa nro 40101 Helsingin kaupungin 40. kaupunginosassa sekä omistaa tälle tontille rakennettavia rakennuksia.

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen jäsentä.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenen kokouspalkkioksi 100 euroa per kokous ja puheenjohtajalle 120 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Kiinteistö Oy Turkismiehentie 8

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 20,0 %.

Yhtiön toimialana on vuokran nojalla hallita Helsingin kaupungin omistamaa, Helsingin kaupungin 46. kaupunginosan korttelissa 46162 sijaitsevaa tonttia n:o 1 sekä omistaa sillä olevia rakennuksia.

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen jäsentä.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 225 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Kiinteistö Oy Viikin Viher- ja ympäristötietokeskus

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 91,3 %.

Yhtiön toimialana on hallita vuokraoikeuden nojalla Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan (Viikki) korttelin 36197 tonttia nro 1 sekä omistaa tontilla olevat rakennukset ja rakenteet.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 26,2 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin 2. kaupunginosan (Kluuvi) korttelin nro 2013 tonttia nro 1 ja omistaa sillä oleva musiikkitalo- ja oppilaitosrakennus. Yhtiön toimialana on lisäksi harjoittaa hallinnassaan olevissa tiloissa vuokraustoimintaa.

Yhtiön hallitukseen kuuluu neljästä kahdeksaan jäsentä. Hallituksen jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 2 185 euron suuruinen vuosipalkkio. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistila

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin 45. kaupunginosan korttelissa 45567 tonttia nro 1 sekä omistaa, hallita ja ylläpitää sille rakennettavia rakennuksia ja rakennelmia.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 49. (Laajasalo) Kruunuvuorenrannan sekä Borgströminmäen ja Gunillankallion uusilla asuin- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen/jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia keskitettyjä jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 39,3 %.

Yhtiö toteuttaa, omistaa, vuokraa, luovuttaa, hallitsee, ylläpitää ja uudistaa Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan (Laajasalo) uudella asuntoalueella (Kruunuvuorenranta) asuntotontteja ja muilla tonteilla sijaitsevia asuntoja palvelevia ja niiden ulkopuolisia pysäköintilaitoksia ja -alueita ja niiden autopaikkoja, yhteispiha-alueita ja yhteiskerhotiloja sekä tuottaa näihin perustuvia omakustannusperusteisia palveluja osakkeenomistajilleen. Yhtiö voi laajentaa toimintaansa vaiheittain toiminta-alueellaan. Lisäksi yhtiön toimialana on perustaa alueportaali mainittujen tonttien vuokralaisina ja/tai omistajina olevien osakkeen- omistajien käyttöön sekä omakustannusperusteisesti ylläpitää ja uudistaa sitä.

Yhtiö voi myös vähäisissä määrin tuottaa palveluja muille kuin yhtiön osakkeenomistajille, mikäli siitä ei aiheudu haittaa yhtiön osakkeen-omistajille. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, kiinteistöjä, rakennuksia ja rakenteita sekä myydä omia ja omistamiensa muiden yhtiöiden osakkeita ja arvopapereita. Yhtiö voi myös omistaa ympäristötaidetta ja siihen liittyviä rakenteita ja tiloja. Yhtiö voi hoitaa myös jätehuoltoa, kierrätystä ja muuta tontteja palvelevaa neuvontatoimintaa sekä erilaisia ympäristötaiteen ylläpitoon ja/tai niihin liittyviä/rinnastettavia tehtäviä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä.

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Lehtisaaren Huolto Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 27,5 %.

Yhtiön toimialana on huolehtia yhteenliittymänä Helsingin kaupungin Lehtisaaren katujen kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä mahdollisesta muustakin huoltotoiminnasta sekä hallita ja käyttää Lehtisaaressa sijaitsevaa kallioväestönsuojaa.

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolme jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan vakiintuneesti noudatettu palkkiokäytäntö on ollut, että hallituksen jäsenten kokouspalkkio on 80 euroa per kokous ja puheenjohtajan 100 euroa per kokous.

Länsimetro Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 15,6 %.

Yhtiön toimialana on keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään ("Rataosuus 1") ja Espoon Matinkylästä Espoon Kivenlahteen ("Rataosuus 2") ulottuvan metrolinjan metroliikennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Erikseen todetaan, että tällaisia rakennelmia eivät ole osin asemarakennusten liiketilat ym. rakennelmat ja laitteet, joka eivät välittömästi palvele metroliikennettä. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa osakkeita ja osuuksia yhteisöissä. Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille.

Yhtiön hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosikorvaus 4 250 euroa sekä kokouspalkkio 320 euroa per kokous ja hallituksen puheenjohtajalle vuosikorvaus 8 500 euroa sekä kokouspalkkio 380 euroa per kokous.

Malmin Liiketalo Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 56,4 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 38. kaupunginosan korttelissa 38060 tonttia numero 6 ja sillä olevia kahta liike- ja toimistorakennusta.

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolme jäsentä, joista Helsinki nimeää suoraan yhtiöjärjestyksen nojalla yhden.

Malmin Pysäköintitalo Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 44,6 %.

Yhtiön toimialana on Malmin aluekeskuksessa omistaa ja hallita tontteja sekä niille rakennuttamiaan asemakaavan mukaisia pysäköinti- ja muita tiloja ja autopaikkoja sekä antaa niitä vuokralle samoin kuin huolehtia liike- ja asuintonttien yhteisjärjestelyinä toteutettavista hälytys- ja ohjausjärjestelmistä, huoltopalveluista ja väestönsuojista. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa tiedonvälitystä kaapeliverkoston avulla ja ylläpitää verkostoa tähän tarkoitukseen.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään seitsemän jäsentä.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 2 185 euron suuruinen vuosipalkkio. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 42,0 %.

Yhtiön toimiala on ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaa, joka tukee ammattikorkeakoululaissa säädettyjen tehtävien toteuttamista. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Lisäksi yhtiö voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia. Yhtiön tarkoitus on muu kuin voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Yhtiön hallitukseen kuuluu 7-9 jäsentä.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten ja varapuheenjohtajan kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous ja puheenjohtajalle 250 euroa per kokous. Lisäksi päätettiin, että vuosipalkkiona maksetaan puheenjohtajalle 4 375 euroa ja varapuheenjohtajalle 1 875 euroa. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

MetropoliLab Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 69,0 %.

Yhtiön toimialana on elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteiden tutkimuspalveluiden tuottaminen ja järjestäminen, näytteenotto- ja asiantuntijapalveluiden tuottaminen sekä poikkeuksellisissa tilanteissa tarvittavan analytiikan, laitteiston ja asiantuntemuksen ylläpitäminen. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen.

Oy Apotti Ab

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 37,0 %.

Yhtiön toimialana on tietojärjestelmäalan palvelutoiminta, ohjelmistojen ja laitteistojen hankinta, suunnittelu ja kehittäminen. Lisäksi yhtiö voi tarjota tietojärjestelmiin liittyvää konsultointia, koulutusta sekä tuki- ja käyttöpalveluita.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän jäsentä.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 4 340 euroa ja kokouspalkkioksi 285 euroa per kokous. Hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 1 740 euroa ja kokouspalkkioksi 230 euroa per kokous. Hallituksen jäsenten palkkioksi vahvistettiin 230 euroa per kokous.

Palmia Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on harjoittaa henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 6 000 euroa ja kokouspalkkioksi 400 euroa per kokous. Hallituksen varapuheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkioksi vahvistettiin 4 000 euroa ja kokouspalkkioksi 400 euroa per kokous.

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 49,5 %.

Yhtiö harjoittaa rautateiden liikkuvan raideliikennekaluston hankinta-, omistus-, hallinta- ja vuokraustoimintaa sekä kalustoon liittyvää huolto ym. palvelutoimintaa ja näihin kaikkiin liittyvien tilaaja- ja konsulttipalvelujen tuottamista. Lisäksi yhtiö harjoittaa edellä mainittuihin liittyvää muuta liiketoimintaa. Yhtiö voi omistaa osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä, käydä niillä kauppaa sekä olla osakkaana yhtiöryhmissä ja konsortioissa, joiden toiminta liittyy läheisesti yhtiön toimialaan. Yhtiö voi ottaa lainoja ja myöntää takauksia päätoimialansa puitteissa. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen.

Yhtiön hallitukseen kuuluu neljä jäsentä.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 225 euroa per kokous. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 2 240 euron suuruinen vuosipalkkio. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkioista, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö sr

Säätiö on perustettu määräajaksi 30.6.2021 saakka ja sen tarkoituksena on tukea ja edistää sitä, että pääkaupunkiseudulle ja sen välittömille lähialueille kehitetään ja suunnitellaan vuoteen 2021 mennessä kansainvälisiksi referensseiksi kelpaavia, älykkäitä ja ekologisesti edistyksellisiä, ratkaisuja ja palveluja julkishallinnon, yritystoiminnan ja kansalaisten tarpeisiin, jotka liittyvät liikenteeseen ja liikkumiseen, rakentamiseen, energiaan, jäte- ja vesisektoriin, kiertotalouteen ja kuluttaja-cleantechiin ja joilla on myös vientipotentiaalia.

Säätiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksantoista jäsentä. Säätiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kymmenen jäsentä. Säätiön sääntöjen mukaan hallintoneuvosto päättää hallintoneuvoston puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten kokouspalkkioista.

Salmiparkki Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 0,0 %.

Yhtiön toimialana on huoneenvuokrasopimusten perusteella hallita Helsingin kaupungin 20. kaupunginosassa kortteleiden 20048, 20049 ja 20050 sekä niitä rajoittavien yleisten alueiden alle toteuttavaa pysäköintilaitosta. Yhtiö voi lisäksi vähäisessä määrin itse harjoittaa Salmisaaren aluetta palvelevaa lyhytaikaista pysäköintiliiketoimintaa.

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon yhtiökokous valitsee 5-9 varsinaista jäsentä sekä
5-9 heille valittua henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan tehtäviinsä toistaiseksi. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten palkkiosta päätetään vuodeksi kerrallaan varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi varsinaista jäsentä ja heille varajäsenet.

Siltakeskus Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 26,0 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tontteja n:ot 5, 8 ja 9 Helsingin kaupungin 40. kaupunginosan korttelissa n:o 40005 sekä niille rakennettuja neljää rakennusta.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä
sekä kolme varajäsentä. Helsinki nimeää hallitukseen yhden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 200 euroa per kokous ja puheenjohtajalle 250 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 19,0 %.

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab ylläpitää ruotsinkielistä ammattioppilaitos Prakticumia.

Yhtiön hallitukseen kuuluu kuudesta kahdeksaan jäsentä.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 100 euroa per kokous. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 1 000 euron suuruinen vuosipalkkio. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkioista, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalo

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 15,3 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia n:o 11 Helsingin kaupungin XXII kaupunginosan korttelissa n:o 700 ja tontilla sijaitsevia rakennuksia sekä varata rakennuksissa olevien eri kerrosten lattiapinta alas-ta suurimman osan osakkeenomistajille pienteollisuushuoneistoiksi.

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta kuuteen varsinaista jäsentä, joista Helsinki nimeää yhden.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin maksaa hallituksen puheenjohtajalle 180 euroa per kokous ja jäsenille 140 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Urhea-halli Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 28,0 %.

Halliyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella Helsingin kaupungin 22 kaupunginosassa (Vallila) korttelissa 22586 sijaitsevaa tonttia nro 3 sekä omistaa, hallita ja vuokrata tontilla sijaitsevia ja rakennettavia rakennuksia ja/tai niiden osia.

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 5 - 10 jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen jäsen voidaan valita tehtävään uudelleen. Osakassopimuksen mukaan Helsingin kaupunki on oikeutettu nimeämään hallitukseen kaksi jäsentä.

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Uudenmaan Sairaalapesula Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 30,1 %.

Yhtiön toimiala on pesulatoiminta, tekstiilien huolto ja vuokraus.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään seitsemän jäsentä. Helsingillä on oikeus nimetä hallitukseen kaksi jäsentä.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 4 340 euroa ja kokouspalkkioksi 285 euroa per kokous. Varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 1 740
euroa ja kokouspalkkio on 230 euroa per kokous. Muiden hallitusten
jäsenten kokouspalkkio on 230 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkioista, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Vanhojen automiesten asunto-osakeyhtiö

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 15,9 %.

Yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua tonttia n:o 13, osoite Aleksis Kiven katu 10 b, korttelissa n:o 359 Helsingin kaupungin XII kaupunginosassa sekä omistaa ja hallita tontille rakennettua rakennusta, jonka huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta suurin osa on varattu osakkeenomistajien asunnoiksi.

Yhtiön hallitukseen kuuluu seitsemän varsinaista ja kolme varajäsentä, joista Helsinki nimeää yhden jäsenen ja yhden varajäsenen.

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan vakiintuneesti noudatettu palkkiokäytäntö on ollut, että hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkio on 100 euroa per kokous.

Vantaan Energia Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 40,0 %.

Vantaan Energia Oy:n toimialana on sähkö-, lämpö- ja maakaasuliiketoiminta sekä muu energiahuolto ja niihin liittyvä tuotteiden valmistus ja kauppa, energiapalvelut sekä alan muu liiketoiminta.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yksitoista jäsentä, joista Helsinki nimeää neljä. Vuonna 2018 yhtiön hallitusta täydennettiin kahdella Helsingin ja Vantaan yhteisesti nimeämällä kaupunkikonsernien ulkopuolisella jäsenellä.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 240 euroa per kokous ja puheenjohtajalle 290 euroa per kokous. Lisäksi päätettiin, että vuosipalkkiona hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 7 000 euroa, varapuheenjohtajalle
5 000 euroa ja hallituksen jäsenille 4 000 euroa. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkioista, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.03.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi