Yhtiökokoukset vuonna 2019, Seure Henkilöstöpalvelut Oy

HEL 2019-003021
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 97 §

Jäsenten nimeäminen Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n hallitukseen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan henkilöstöjohtaja Nina Gros ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen yksikön päällikkö Mirja Heiskari sekä hallituksen jäseneksi valitaan hallintojohtaja Tiina Mäki ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Yhtiön toimialana on harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien hankintayksiköiden, kuntien, kuntayhtymien sekä näiden tytäryhteisöjen ja -säätiöiden kanssa tuottamalla niille tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyviä palveluja, sekä omistaa toimintaansa liittyviä osakkeita ja kiinteistöjä. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se myöskään jaa osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön kehittämiseen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 56,4 %.

Hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kymmenen (10) varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Osakassopimuksen mukaan Helsinki nimeää hallitukseen viisi (5) varsinaista jäsentä ja näille varajäsenet. Hallituksen puheenjohtajan nimeää Helsinki.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen nykyinen toimikausi jatkuu kevääseen 2020.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n hallituksen varsinainen jäsen Tiina Harju-Kukkula ja hänen varajäsenensä Satu Järvenkallas sekä hallituksen varsinainen jäsen Juha Jolkkonen ja hänen varajäsenensä Sari Kuoppamäki ovat ilmoittaneet eroavansa yhtiön hallituksesta.

Yhtiön uudeksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi on tarkoituksenmukaista valita henkilöstöjohtaja Nina Gros ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen yksikön päällikkö Mirja Heiskari sekä hallituksen varsinaiseksi jäseneksi hallintojohtaja Tiina Mäki ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi