Määrärahan myöntäminen vuodelle 2019, projektialueiden katurakentaminen

HEL 2019-003349
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 842 §

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2019, projektialueiden katurakentaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön vuoden 2019 talousarviokohdasta 8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, määrärahoja seuraavasti:

TA-alakohta Euroa

8 03 02 02 Länsisatama 5 200 000
8 03 02 03 Kalasatama 2 900 000
8 03 02 05 Pasila 8 274 000

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala jatkaa katurakentamista aluerakentamisen projektialueilla. Vuoden 2019 talousarviossa projektialuekohtaiset katumäärärahat yhteensä 70,264 milj. euroa on koottu alakohtaan 8 03 02 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi. Kaupunginhallitus on 20.5.2019 myöntänyt toimialalle 50,49 milj. euroa projektialueiden toteuttamiseen.

Määrärahatarve kullekin projektialueelle vuonna 2019 on seuraava:

Länsisatama (8 03 02 02)

Talousarvion alakohtaan 8 03 02 02 Länsisatama on talousarviossa varattu 17,2 milj. euroa, josta kaupunginhallitus on 20.5.2019 myöntänyt toimialan käyttöön 12,0 milj. euroa. Länsisataman alueen katurakentamiseen on vuoden 2018 loppuun mennessä käytetty 106,8 milj. euroa. Vuosina 2020-2028 katumäärärahaa arvioidaan tarvittavan 95,7 milj. euroa.

Kalasatama (8 03 02 03)

Talousarvion alakohtaan 8 03 02 03 Kalasatama on talousarviossa varattu 12,9 milj. euroa, josta kaupunginhallitus on 20.5.2019 myöntänyt toimialan käyttöön 10,0 milj. euroa. Vuoden 2018 loppuun mennessä on Kalasataman katuihin käytetty 101,2 milj. euroa. Vuosina 2020-2028 arvioidaan Kalasataman katuihin tarvittavan 222,0 milj. euroa.

Pasila (8 03 02 05)

Talousarvion alakohtaan 8 03 02 05 Pasila on talousarviossa varattu 28,274 milj. euroa, josta kaupunginhallitus on 20.5.2019 myöntänyt toimialan käyttöön 10,0 milj. euroa. Vuoden 2018 loppuun mennessä on Pasilan katuihin käytetty 113,7 milj. euroa. Vuosina 2020-2028 arvioidaan Pasilan katuihin tarvittavan 70,0 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön toimialan esityksen mukaisesti toimialan käyttöön tulisi myöntää Projektialueiden katurakentamiseen yhteensä 16,374 milj. euroa. Haettavat määrärahat jakautuvat niin, että Länsisataman katurakentamiseen 5,2 milj. euroa, Kalasataman katurakentamiseen 2,9 milj. euroa ja Pasilan katurakentamiseen 8,274 milj. euroa.

Sulje

Kaupunginhallitus 20.05.2019 § 372

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön vuoden 2019 talousarviokohdan 8 03 02, Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, määrärahoja seuraavasti:

TA-alakohta Euroa

8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti 2 000 000
8 03 02 02 Länsisatama 12 000 000
8 03 02 03 Kalasatama 10 000 000
8 03 02 04 Kruunuvuorenranta 2 790 000
8 03 02 05 Pasila 20 000 000
8 03 02 06 Kuninkaankolmio 3 700 000

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Markku Riekko, ts. hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.12.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Määrärahan myöntäminen projektialueiden katurakentamista varten vuodelle 2019 /2, allekirjoitettu

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.