Hankesuunnitelma, Roihupelto, bussivarikko

HEL 2019-003452
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 49 §

Roihupellon bussivarikon hankesuunnitelma

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Roihupellon bussivarikon hankesuunnitelman esityksen mukaan niin, että hankkeen kokonaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt sekä hankkeen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 4,6 milj. euroa (alv 0 %) marraskuun 2018 kustannustasossa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Roihupellon bussivarikon rakentaminen liittyy Raide-Jokerin pikaraitiotiehankkeeseen. Bussivarikko siirretään hankesuunnitelmassa esitettävään sijaintiin nykyiseltä paikaltaan, jotta tälle tontille voidaan rakentaa Raide-Jokerin raitiovaunuvarikko. Korvaavan bussivarikon rakentaminen tukee Helsingin itäisten osien joukkoliikenteen järjestämistä kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, 321 §) todetaan, että liikennejärjestelmän toimivuudesta huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja että kestävien liikennemuotojen kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Päätösehdotus tukee näitä kaupunkistrategian tavoitteita kestävän kasvun turvaamisesta ja on näin strategian mukainen.

Suhde muihin päätöksiin

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.6.2016, 178 §, Raide-Jokerin hankesuunnitelman ratainfran osalta. Myös Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi hankesuunnitelman kesäkuussa 2016. Kaupunginhallitus esitti 25.2.2019 (HEL 2016-000511) kaupunginvaltuustolle Raide-Jokerin hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamista Helsingin kaupungin osalta.

Kaupunginhallitus esitti 25.2.2019 (HEL 2019-000577) kaupunginvaltuustolle Raide-Jokerin raitiovaunuvarikon hankesuunnitelman hyväksymistä kaupunginvaltuustolle.

Bussivarikon rakentamisen hankintapäätös tuodaan liikenneliikelaitoksen johtokunnan päätettäväksi samassa yhteydessä Raide-Jokerin raitiotieinfran sekä raitiovaunuvarikon hankintapäätösten kanssa.

Hankkeen lähtökohdat

Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL) valmistelemassa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2015:ssä (HLJ2015) on todettu tarve varmistaa riittävä varikkokapasiteetti liikennöinnin kannalta hyvillä paikoilla seudulla joukkoliikenteen tehokkaaksi järjestämiseksi.

Nykyisin itäisen Helsingin bussijoukkoliikennettä tukeva varikko on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) omistama Vartiokylän linja-autovarikko. Raide-Jokerin raitiovaunuvarikko on suunniteltu sijoitettavaksi Vartiokylän bussivarikon nykyiselle tontille 45196/20 osoitteessa Viilarintie 5. Nykyiset varikkorakennukset tällä tontilla puretaan pois vuoden 2019 aikana. Bussivarikko täytyy siirtää toiseen sijaintiin, jotta HLJ2015 mukaiset vaatimukset joukkoliikenteen varikkokapasiteetista säilyvät.

Nykyisen käytännön mukaisesti pääkaupunkiseudun joukkoliikennevarikoiden hallinta perustuu pääsääntöisesti varikkokiinteistöjen kunnalliseen omistukseen. Hankkeessa rakennettava Roihupellon bussivarikko tulee HKL:n omaisuuteen. Omistusmalli tukee HLJ2015 tavoitteita varikkotoiminnan tehokkaasta ja tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä joukkoliikenteen operoinnin kilpailuttamisesta erillisenä toimintona. HKL:n lähtökohtana on, että aikaisempien vastaavien pääkaupunkiseudulla toteutettujen hankkeiden mallin mukaisesti HKL ja HSL hankesuunnitelman pohjalta tekevät sopimuksen varikon vuokrausperiaatteista ja käytöstä bussivarikkona HSL:n tilaamassa liikenteessä.

Hankkeen toteuttaminen

Roihupellon uusi bussivarikko sijoittuu HKL:n metrovarikon eteläpuolelle Metrovarikonkujan ja varikon syöttöraiteen väliin. Varikoksi suunnitellulla alueella ei tällä hetkellä sijaitse rakennuksia ja sitä on pohjoisreunasta käytetty metrovarikon vierailijoiden paikoitusalueena sekä metroradan kaapelikouruelementtien väliaikaisvarastona. Kiinteistö on kaupungin omistuksessa.

Bussivarikolle esitetyn tontin 45196/12 käyttö varikkotoimintaan edellyttää kaavamuutosta. Kaavamuutosprosessi on saatettu vireille maaliskuussa 2019. Raide-Jokeri-projektin kokonaisaikataulussa pysymiseksi bussivarikon rakentaminen on tarkoitus aloittaa poikkeamispäätöksen perusteella.

Roihupellon bussivarikolle rakennetaan paikoitustilaa 49 bussille, tankkauspiste ja n. 750 m2 uudisrakennus, joka sisältää tilat bussien pesulle ja päivittäishuollolle sekä toimisto- ja sosiaalitiloja. Lisäksi varikkoalueelle suunnitellaan tilavaraus mahdolliselle sähköbussien latauspaikalle.

Tontille voidaan sijoittaa myös henkilökunnan pysäköintialue 40 henkilöautolle bussivarikkoalueen eteläpuolelle. Pysäköintialueen toteuttaminen koordinoidaan myöhemmin päätettävän metrovarikon ratakorjaamon mahdollisen laajentamisen kanssa.

Bussivarikon suunnittelu viimeistellään keväällä 2019 ja rakennuslupahakemus on tarkoitus jättää viranomaisten käsittelyyn huhtikuun 2019 loppuun mennessä.

Maanrakennustyöt tontilla alkaisivat loppukesästä 2019 ja talonrakennustyöt syksyllä 2019. Uusi bussivarikko valmistuisi kokonaisuudessaan kesäkuun 2020 loppuun mennessä, jolloin päästään täysimääräisesti aloittamaan Raide-Jokerin raitiovaunuvarikon rakentamistyöt.

Hankkeen kustannukset ja vaikutus HKL:n käyttötalouteen

Varikon kustannukset muodostuvat omistajakustannuksista, hanketehtävistä, suunnittelusta, maanrakennuksesta ja talonrakentamisesta sekä hankevarauksesta.

**********

Hanke aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,15 milj. euron vuotuisen lisäyksen HKL:n poistokustannuksiin.

Varikon käyttökulut on arvioitu HKL:n nykyisten varikoiden pohjalta. Vuositasolla käyttökulut ovat noin 0,15 milj. euroa. Käyttökuluihin on huomioitu mukaan sähkö-, lämmitys-, huolto- ja korjausmenot. Käyttökuluissa on mukana myös varikosta aiheutuvat maanvuokra- ja vakuutusrahastomaksut.

Investoinnin rahoittamisesta aiheutuu korkokuluja noin 2,0 milj. euroa laina-aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta).

Varikko palvelee Helsingin itäisten osien joukkoliikenteen järjestämistä kokonaistaloudellisesti järkevällä tavalla. HKL tulee vuokraamaan varikon bussioperaattorille markkinaperusteisella vuokratasolla niin, että saatava vuokratulo kattaa varikon kustannukset.

HKL:n lähtökohtana on, että HKL ja HSL sopivat vuokrausperusteista niin, että HSL sisällyttää varikon vuokrasopimuksen liikennöintisopimuksiin ja vastaa viime kädessä Roihupellon bussivarikon vuokratulokertymisestä samanlaisella periaatteilla kuin on käytetty muissa vastaavissa pääkaupunkiseudun viime vuosien varikkohankkeissa.

Hankkeen rahoitussuunnitelma

Hankkeen suunnittelutyöhön on käytetty tammikuuhun mennessä 15.341 euroa. Vuodelle 2019 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 1,2 milj. euroa. Vuoden 2019 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 1,7 milj. euroa. Hankkeeseen ei ole varauduttu HKL:n talousarvio- ja taloussuunnitelma esityksessä 2019-2028. Vuoden 2020 osuuden HKL ottaa huomioon talousarvion 2020 investointisuunnitelmassa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.03.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö:

lotta.koski-lammi@hel.fi