Säätiön hallituksen kokoonpanon muutos, Stadion-säätiön hallituksen jäsenyydestä eroaminen

HEL 2019-004021
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 47 §

Jäsenen valintaa koskeva toimiohje Stadion-säätiö sr:n hallitukselle

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä Stadion-säätiö sr:n hallituksessa toimimaan niin, että säätiön hallitus valitsee jäljellä olevaksi toimikaudeksi hallitukseen Henrik Stenbäckin (RKP).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Stadion-säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on urheilun ja liikuntakasvatuksen edistäminen ja tukeminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Helsingin kaupungin omistamaa Olympiastadionia, luovuttamalla sitä korvausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin sekä käyttämällä sen huonetiloja omiin tarkoituksiinsa tai vuokraamalla niitä. Säätiö voi myös itse rakennuttaa ja muilta vuokrata urheilutiloja ja laitoksia.

Säätiön hallitus

Säätiön hallitukseen kuuluu sääntöjen mukaan kahdeksan tai yhdeksän jäsentä, joista kaupunki valitsee puheenjohtajan ja neljä muuta jäsentä. Suomen Valtakunnan Urheiluliitto SVUL ry, Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry ja Suomen Palloliitto ry valitsevat kukin yhden jäsenen. Lisäksi säätiön hallitus voi valita toimikaudekseen yhden hallituksen jäsenen.

Säätiön hallituksessa tulee olla osaamista talouden ja säätiöhallinnon, kiinteistö- ja rakentamistoiminnan sekä Stadion-säätiön toimialalta.

Stadion-säätiön hallituksen nykyinen toimikausi päättyy 31.8.2019, jonka jälkeen hallitus nimetään uudelleen.

Jotta Stadion-säätiön hallituksessa voidaan ottaa riittävällä tavalla huomioon kaupunkikonsernin kokonaisedun toteutuminen sekä kevään 2017 kuntavaalitulosten vaikutukset kaupungin tytäryhteisöjen hallitusvalintoihin, konsernijaosto kehotti 18.9.2017, § 125 kaupungin nimeämiä jäseniä Stadion-säätiö sr:n hallituksessa toimimaan niin, että säätiön hallitus valitsee toimikaudekseen hallitukseen Jörn Donnerin (RKP).

Jörn Donner on ilmoittanut eroavansa Stadion-säätiön hallituksesta. Aiemman käytännön ylläpitämiseksi on tarkoituksenmukaista kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä säätiön hallituksessa toimimaan niin, että hallitus valitsee jäljellä olevaksi toimikaudekseen hallitukseen Jörn Donnerin tilalle Henrik Stenbäckin (RKP).

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin. Lisäksi konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Ottaen huomioon, että toimiohjeen antamisessa on tosiasiallisesti kyse hallituksen jäsenen nimeämisestä, on asiasta tarkoituksenmukaista päättää konsernijaostossa, vaikka asia ei olekaan taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.06.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi