Ajankohtaiskatsaus, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

HEL 2019-004526
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 54 §

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä esityslistan kolmannen esityksen kokouksen viimeisenä asiana.

Asian aikana kuultavina olivat Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän toimitusjohtaja Raimo Inkinen ja hallituksen puheenjohtaja Mia Nygård. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän tehtävänä on hoitaa jäsenkuntiensa jätelain mukainen jätehuolto ja siihen liittyvä toiminta, toimia vesihuoltolaissa tarkoitettuna vesihuoltolaitoksena, joka huolehtii vesihuollosta toiminta-alueellaan, huolehtia jäsenkuntiensa ilmansuojelun seuranta-, tutkimus- ja suunnittelu- sekä koulutus- ja valistustehtävistä sekä hoitaa jäsenkuntien sille antamat muut kuntayhtymän toimintaan liittyvät yhteiset tehtävät.

HSY tuotti vuonna 2018 vesi- ja jätehuoltopalveluja yli miljoonalle pääkaupunkiseudun asukkaalle ja yrityksille. Talousvettä tuotettiin ja jätevettä puhdistettiin myös toiminta-alueen ulkopuolisille vesihuoltolaitoksille sekä hoidettiin jätehuoltopalvelut sopimusperusteisesti Kirkkonummen kunnalle. Seutu- ja ympäristötietoja tuotettiin pääkaupunkiseudulle ja osin laajemmalle, Helsingin seudun 14 kunnan alueella tai 18 Uudenmaan kunnan alueella.

Jätelain muutoksen ensimmäinen vaihe tuli voimaan 1.1.2019 alkaen. Lainmuutoksen siirtymäsäännöksen mukaan voimassa oleville jätteenkuljetussopimuksille on annettu maksimissaan kolmen vuoden siirtymäaika. Jätelain muutoksen toisen vaiheen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alusta.

HSY on aloittanut perussopimuksensa päivittämistä koskevan valmistelun jäsenkuntien kanssa. Nykyinen perussopimus on hyväksytty vuonna 2009.

Kaupunginvaltuuston 28.11.2018 hyväksymässä vuoden 2019 talousarviossa Helsingin maksuosuus HSY:lle on 2,05 milj. euroa (2,05 milj. euroa vuonna 2018).

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän toimitusjohtaja Raimo Inkinen antaa kuntayhtymää koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Mia Nygård.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.06.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi