Nimeämispyyntö, hallituksen jäsen ja varajäsen, toimikausi 201-2020, Aktiebolaget det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC)

HEL 2019-004636
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 57 §

Aktiebolaget det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området -nimisen yhtiön hallituksen jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi johtava sosiaalityöntekijä Bettina von Kraemerin varsinaiseksi jäseneksi ja johtava sosiaalityöntekijä Monika Possaunerin hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Aktiebolaget det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området -nimisen yhtiön hallitukseen vuonna 2020 päättyväksi toimikaudeksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Aktiebolaget det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (jäljempänä FSKC) pyytää Helsingin kaupunkia nimeämään uuden varsinaisen jäsenen yhtiön hallitukseen Säde Pitkäsen tilalle siten, että asia voidaan käsitellä 7.6.2019 pidettävässä yhtiökokouksessa. Pitkänen ei ole enää kaupungin palveluksessa ja hän on toimittanut eroilmoituksensa yhtiölle. Kirjelmät ovat liitteinä 1 ja 2.

Kaupungin omistusosuus FSKC:ssa on 4,9 prosenttia. Yhtiö ylläpitää ruotsinkielistä sosiaalialan osaamiskeskusta ruotsinkielistä väestöä varten. Osaamiskeskus vastaa sosiaalialan kehittämistyöstä ja siihen liittyvästä alueellisesta yhteistyöstä.

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan Helsingin kaupunki nimeää yhtiön hallitukseen yhden jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen kahden vuoden toimikaudeksi.

Konsernijaosto on 5.3.2018 § 19 ja 18.6.2018 § 65 tekemillään päätöksillä nimennyt erityissuunnittelija Säde Pitkäsen varsinaiseksi jäseneksi ja johtava sosiaalityöntekijä Bettina von Kraemerin hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen FSKC:n hallitukseen toimikaudeksi 2018-2020.

Sosiaali- ja terveystoimiala on esittänyt Bettina von Kraemerin nimeämistä varsinaiseksi jäseneksi Pitkäsen tilalle ja Monika Possaunerin nimeämistä uudeksi varajäseneksi FSKC:n hallitukseen.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.06.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi