Yhtymäkokoukset vuonna 2019, Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä HSY

HEL 2019-004692
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 52 §

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokous

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalvelut -yksikköä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokouksessa 24.5.2019.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa hyväksymään hallituksen ja tarkastusvaliokunnan ehdotukset yhtymäkokoukselle seuraavasti:

 1. hallituksen ehdotuksen, että yhtymäkokous merkitsee tiedoksi hallituksen selvityksen vuoden 2017 arviointikertomuksessa antamiin suosituksiin,
 2. hallituksen ehdotuksen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja tilikauden ylijäämän käyttämisestä,
 3. tarkastuslautakunnan ehdotuksen vuoden 2018 tarkastuskertomuksen tiedoksi merkitsemisestä ja lähettämisestä toimenpiteitä varten hallitukselle,
 4. tarkastuslautakunnan ehdotuksen, että yhtymäkokous kehottaa hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle selvityksen toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perustella on ryhdytty,
 5. tarkastuslautakunnan ehdotuksen vuoden 2018 tilintarkastuskertomuksen tiedoksi merkitsemisestä,
 6. tarkastuslautakunnan ehdotuksen, että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.−31.12.2018,
 7. hallituksen ehdotuksen vuoden 2018 henkilöstökertomuksen tiedoksi merkitsemisestä,
 8. tarkastuslautakunnan ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta ja
 9. tarkastuslautakunnan ehdotuksen sidonnaisuusilmoitusten merkitsemisestä tiedoksi
 10. hallituksen ehdotuksen myöntää ero hallituksen varapuheenjohtaja Atte Harjanteelle ja valita hänen tilalleen hallitukseen Leo Straniuksen. 

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä esityslistan viidennen esityksen kokouksen seitsemäntenä asiana.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti Jasmin Hamidin ehdotuksesta ehdottaa Leo Straniusta hallitukseen Atte Harjanteen tilalle.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -yksikköä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokouksessa 24.5.2019.

Samalla konsernijaosto kehottaa yhtymäkokousedustajaa hyväksymään hallituksen ja tarkastusvaliokunnan ehdotukset yhtymäkokoukselle seuraavasti:

 1. hallituksen ehdotuksen, että yhtymäkokous merkitsee tiedoksi hallituksen selvityksen vuoden 2017 arviointikertomuksessa antamiin suosituksiin,
 2. hallituksen ehdotuksen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja tilikauden ylijäämän käyttämisestä,
 3. tarkastuslautakunnan ehdotuksen vuoden 2018 tarkastuskertomuksen tiedoksi merkitsemisestä ja lähettämisestä toimenpiteitä varten hallitukselle,
 4. tarkastuslautakunnan ehdotuksen, että yhtymäkokous kehottaa hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle selvityksen toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perustella on ryhdytty,
 5. tarkastuslautakunnan ehdotuksen vuoden 2018 tilintarkastuskertomuksen tiedoksi merkitsemisestä,
 6. tarkastuslautakunnan ehdotuksen, että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.−31.12.2018,
 7. hallituksen ehdotuksen vuoden 2018 henkilöstökertomuksen tiedoksi merkitsemisestä,
 8. tarkastuslautakunnan ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta ja
 9. tarkastuslautakunnan ehdotuksen sidonnaisuusilmoitusten merkitsemisestä tiedoksi
 10. hallituksen ehdotuksen myöntää ero hallituksen varapuheenjohtaja Atte Harjanteelle ja valita hänen tilalleen hallitukseen ________. 
Sulje

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 24.5.2019. Yhtymäkokouksessa käsitellään tarkastuslautakunnan arviointikertomus, vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen, vuoden 2018 henkilöstökertomus, tilintarkastuspalveluiden hankinta tilikausille 2019−2022 ja optiona kausille 2023−2024 sekä sidonnaisuuksien ilmoittaminen.

HSY:n yhtymäkokouksen esityslista on liitteenä 1. Ääniluettelo, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, selvitys tilintarkastuspalvelujen hankinnasta ja henkilöstökertomus liitteinä 2−6.

Tarkastuslautakunta teki vuoden 2017 arviointikertomuksessa yhtymäkokoukselle ehdotuksen suosituksiksi HSY:n hallitukselle. Yhtymäkokous päätti kokouksessaan 25.5.2018 (§ 3) merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuoden 2017 toiminnasta ja taloudesta sekä lähettää sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten HSY:n hallitukselle ja kehottaa hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryhdytty.

Yhtymäkokoukselle tiedoksi merkittävät tarkastuslautakunnan suositukset ja selvitys suoritetuista toimenpiteistä ilmenevät liitteenä 1 olevasta esityslistasta.

HSY:n toimintatulot tilikaudelta 2018 olivat 368,7 milj. euroa (talousravio 357,1 milj. euroa), josta 260,7 milj. euroa oli vesihuollon ja 100,3 milj. euroa jätehuollon myyntituottoja. Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen sekä ilmastoinfon toiminnan kulujen kattamiseksi jäsenkunnilta perityt kuntaosuudet olivat 4,1 milj. euroa.

Toimintakulut olivat 172,3 milj. euroa (talousarvio 177,3 milj. euroa). Tilikaudentulos tilinpäätössiirtojen jälkeen oli 32,1 milj. euroa ylijäämäinen (talousarvio 10,4 milj. euroa).

Investointien toteuma oli 177,0 milj. euroa (talousarvio 208,3 milj. euroa).Tästä vesihuollon investoinnit olivat 158,2 milj. euroa, jätehuollon 15,6 milj. euroa. Suurin ero talousarvioon nähden johtuu vesihuollon investoinneista, jotka jäivät 29,5 milj. talousarviota pienemmiksi.

Vuosikate oli 131,9 milj. euroa, joka ei riitä kattamaan kuntayhtymän lainojen lyhennyksiä ja investointeja.

HSY:n lainakanta 31.12.2018 oli 1 424 milj. euroa, josta jäsenkuntien perustamislainojen osuus oli 1 188 milj. euroa ja rahoituslainojen 236 milj. euroa.

Hallituksen varapuheenjohtaja Atte Harjanne on pyytänyt eroa hallituksesta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.06.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Kokouskutsu ja esityslista 24.5.2019
2. Ääniluettelo
3. HSY tilinpäätös
4. Tilintarkastuskertomus
5. Selvitys tilintarkastuspalveluiden hankinnasta
6. Henkilöstökertomus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.