World Health Organisation European Healthy Cities –verkosto, Kaupunginkanslia

HEL 2019-004822
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 374 §

Helsingin kaupungin liittyminen WHO European Healthy Cities -verkostoon kaudelle VII (2019-2024)

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki hakee World Health Organisation European Healthy Cities -verkoston jäsenyyttä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkistrategian mukaan kaupungin toiminnassa vahvistetaan kansainvälisyyttä sekä tavoitellaan asemaa segregaation ehkäisyn eurooppalaisena huippuesimerkkinä. Kaupunkistrategian yhtenä kärkihankkeena on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuus, jonka päätavoitteena on vähentää eri väestöryhmien ja alueiden välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja sekä löytää vaikuttavimmat eriarvoisuutta ehkäisevät toimintatavat.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan (14.5.2018 § 350) hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmän yhdeksi tehtäväksi on määritelty kansainvälisen yhteistyön edistäminen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä on kokouksessaan 4.2.2019 päättänyt esittää Helsingin kaupungin liittymistä World Health Organizationin (jatkossa WHO) Healthy Cities -verkoston (jatkossa HCN-verkosto) uuteen VII ohjelmakauteen vuosille 2019–2024.

Pormestarin päätöksen mukaan (26.4.2019 § 92) Helsinki on ilmaissut kiinnostuksensa liittyä HCN -verkostoon. WHO on 6.5.2019 hyväksynyt Helsingin hakijakaupungiksi.

HCN-verkoston jäsenyys edellyttää poliittista sitoutumista, ohjausrakenteita kaupunkiin, sekä henkilöresurssien osoittamista. Helsingin kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamis- ja koordinaatiorakenne vastaa resursoinnin osalta näihin edellytyksiin.

Verkostoon kuuluu 100 eurooppalaista kaupunkia ja 30 kansallista verkostoa

HCN–verkostoa ohjaa poliittinen valiokunta sekä tieteellinen ja neuvoa-antava yhteistyöryhmä. Suomesta verkoston edelliselle kaudelle ovat osallistuneet Kuopio ja Turku sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima Terve Kunta -verkosto. Nämä ovat hakemassa jäsenyyttä myös seuraavalle kaudelle. Työmuotoina HCN–verkostossa ovat vuosittaiset workshopit, kokoukset, tapaamiset, task force -ryhmät sekä työmenetelmien ja tutkimustiedon yhteistyöryhmät, joihin jäsenkaupunkien poliittiset päättäjät sekä kaupungin työntekijät voivat osallistua.

Tulevan ohjelmakauden strategiset tavoitteet ja teemat

Kauden VII pääteemat hyväksyttiin 13.2.2018 Kööpenhaminassa kaupunginjohtajien ja pormestarien konsensuslausumassa. Sen mukaan HCN –verkosto toteuttaa Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen toimintaohjelman maailmanlaajuista visiota ja tavoitteita. Lisäksi Helsingin kaupunkistrategian ja hyvinvointisuunnitelman sisällöt ovat yhdenmukaisia HCN –verkoston temaattisten sisältöjen kanssa.

Kauden VII strategiset tavoitteet ovat:

  • Edistetään kaikkien hyvinvointia ja terveyttä sekä vähennetään terveyseroja
  • Johdetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä esimerkkinä kansainvälisesti, kansallisesti sekä alueellisesti
  • Tuetaan WHO:n strategisten painopisteiden ja teemojen implementointia.

Kauden VII pääteemat ovat:

  • Investoidaan kaupungissa asuviin ihmisiin
  • Suunnitellaan kaupunkitiloja, jotka edistävät hyvinvointia ja terveyttä
  • Vahvistetaan osallisuutta ja kumppanuuksia osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä
  • Lisätään kaupungin elinvoimaisuutta ja parannetaan yhteisten hyödykkeiden ja palvelujen saatavuutta
  • Edistetään yhteiskuntarauhaa ja turvallisuutta osallistavan yhteiskunnan avulla
  • Suojellaan maapalloa muun muassa kestävän kulutuksen ja tuotannon avulla.

HCN–verkostossa kehitetään vaikuttavia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käytäntöjä

Helsingin kaupungin yhteistyö HCN-verkoston kanssa edistää ja tuo uusia kansainvälisiä näkökulmia eriarvoisuuden kaventamistyöhön muiden suurten Euroopan kaupunkien kanssa. Yhteistyö lisää laaja-alaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamista sekä vahvistaa näyttöön perustuvien vaikuttavien käytäntöjen kehittämistä. Verkoston avulla on mahdollista arvioida ja kehittää kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa.

Hakemusta valmistellaan kaupunkiyhteisenä työnä

Hakemusprosessin jatkovalmistelusta ja koordinaatiosta vastaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto, yhteistyössä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijoiden kanssa. Hakemuksen valmistelua varten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä päätti 6.5.2019 muodostaa toimialojen ja kaupunginkanslian yhteisen valmistelutyötyhmän.

Jäsenmaksu on 6 000 USD eli noin 5 600 euroa vuodessa. Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan, mikäli hallintokunta ehdottaa liittymistä järjestöön, sen tulee samassa yhteydessä pyrkiä tarkastelemaan jäsenyyksiä kokonaisuutena ja mahdollisuutta luopua jostakin jäsenyydestä. Helsingin kaupunki on päättänyt erota European Cities against Drugs -verkostosta 1.1.2018 lukien. Vuosittainen jäsenmaksu olisi ollut 12 000 euroa. Tämän jälkeen Helsinki ei ole liittynyt hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen vaikuttavia tietoperustaisia työkäytäntöjä tukevaan ja kehittävään kansainväliseen verkostoon.

Sulje

Keskushallinto Pormestari 26.04.2019 § 92

Päätös

Pormestari päätti, että Helsingin kaupunki ilmaisee kiinnostuksena liittyä World Health Organisation European Healthy Cities –verkostoon ja sitoutuu kauden VII (2019-2024) edellytyksiin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525

stina.hognabba@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.06.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 42525

stina.hognabba@hel.fi