Liikennelaitos -liikelaitoksen eräiden johtajien virkojen nimikkeiden muuttaminen ja virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

HEL 2019-004938
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 76 §

HKL:n yksikön johtajan virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti muuttaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) toiminnanohjausyksikön johtajan virantoimitusvelvollisuutta siten, että johtaja toimii 1.6.2019 lukien HKL:n talous ja toiminnanohjaus -yksikön johtajana.

Käsittely

Esteelliset: Karoliina Rajakallio

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL:n johtokunta on päättänyt 2.5.2019 HKL:n johtamisjärjestelmän uudistamisesta niin, että HKL:ään perustetaan 1.6.2019 alkaen nykyisten kahden yksikön (Toiminnanohjaus sekä Yhteiset palvelut) tilalle kaksi uutta yksikköä (Talous ja toiminnanohjaus sekä Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki). Johtamisjärjestelmän uudistamiseen liittyen toiminnanohjausyksikön johtajan virantoimitusvelvollisuutta on tarpeen muuttaa 1.6.2019 alkaen siten, että johtaja toimii jatkossa talous- ja toiminnanohjausyksikön johtajana.

Suhde muihin päätöksiin

Johtokunta on edellisen kerran päättänyt HKL:n johtamisjärjestelmän uudistamisesta 27.5.2015, 94 §.

Johtokunta on päättänyt 2.5.2019 HKL:n hallinnon jakautumisesta 1.6.2019 lukien talous ja toiminnanohjaus -yksikköön ja henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikköön.

Vaikutusten arviointi

HKL:n johtamisjärjestelmän kehittämiseen liittyen on tarvittavia HKL:n viranhaltijoita koskevia muutoksia valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian henkilöstöosaston kanssa.

Valmistelussa on arvioitu viranhaltijalain 23 § mukaisesti viranhoitoon liittyviä seikkoja ja todettu tarkoituksenmukaiseksi muuttaa nykyisen johtajan viran viranhoitovelvollisuutta. Lähtökohtana on toiminnan ja virkatehtävien sopeuttaminen muuttuviin tilanteisiin, tarpeisiin ja olosuhteisiin.

Vaihtoehtona selvitettiin nykyisen johtajan viran lakkauttamista ja uuden talous ja toiminnanohjaus yksikönjohtajan viran perustamista. Tämä vaihtoehto todettiin kokonaisvaltaisesti vähemmän suositettavaksi, sillä organisaatiomuutoksen seurauksena johtajan viran tehtävät muuttuvat vain vähän.

Asianosaisten kuuleminen

Viranhaltijaa on kuultu suunniteltuun virantoimitusvelvollisuuden muuttamiseen liittyen 17.4.2019.

Normit

Viranhaltijalain (304/2003) 23 § mukaan

”toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä kunnan viranomainen voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi päättää, että viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää”.

Talousarvion noudattamisohjeiden 2019 (kaupunginhallitus 17.12.2018) kohdan 7.10 mukaan kaupunginkanslian lausunto edellytetään virkoja koskevista muutoksista.

Päätöksentekoprosessi

Talousarvion noudattamisohjeiden 2019 kohdan 7.10 mukaisesti HKL on saanut 26.3.2019 kaupunginkanslian henkilöstöosastolta myönteisen lausunnon toiminnanohjausyksikön johtajan virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 luvun 1 § 1 momentin mukaan liikelaitoksen johtokunta ottaa liikelaitoksen johtajan suoran alaisen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.05.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Ville Lehmuskoski , toimitusjohtaja , puhelin: 09 310 35091

ville.lehmuskoski@hel.fi